Kulttuurirahasto on jo pitkään soveltanut monia vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Sijoitusten vastuullisuutta myös seurataan säännöllisesti.

Kulttuurirahaston sijoittaminen on suunnitelmallista ja valvottua, ja se perustuu Kulttuurirahaston hallituksen hyväksymiin sijoitussuunnitelmaan sekä omistajapolitiikkaan ja vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Ympäristönäkökulmat, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa eli niin sanotut ESG-mittarit otetaan huomioon sijoituskohteiden valinnassa kaikissa omaisuusluokissa. Sijoitusten vastuullisuutta myös seurataan johdonmukaisesti.

Riippuen omaisuusluokasta ja sijoitusten toteutustavasta Kulttuurirahasto soveltaa useita eri lähestymistapoja, jotka täydentävät toisiaan: poissulkemista, ESG-integrointia, aktiivista omistajuutta ja vaikuttavuussijoittamista.

Kulttuurirahasto ei sijoita tupakkateollisuuteen. Syy poissulkemiselle on ristiriita monien lahjoittajien lääketieteellisen taustan ja/tai lahjoituksen tarkoituksen kanssa. Kulttuurirahasto pyrkii välttämään myös sijoituksia, jotka ovat riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Fossiilisten polttoaineiden välttäminen liittyy sekä ympäristövaikutuksiin että pitkän tähtäimen taloudellisiin näkökulmiin.

Rahastosijoituksissa yhteistyökumppaneiksi hyväksytään vain sellaisia omaisuudenhoitajia, jotka toimivat vastuullisesti ja läpinäkyvästi sekä ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI) tai muun vastaavan asiakirjan.

Vastuullisuuden seuranta

Kulttuurirahasto seuraa sijoitustoimintansa vastuullisuutta riippumattomien, ulkopuolisten palveluntarjoajien avulla. Vastuullisuusmittarit kehittyvät jatkuvasti, ja eri tahojen tekemät ESG-seurannat ja -analyysit painottuvat eri tavoin. Ne eivät siis anna yksiselitteistä kuvaa vastuullisuudesta, mutta johdonmukaisesti tehtynä lisäävät ymmärrystä sen kehittymisestä.

Sijoitussalkun ESG-profiili muodostuu markkina-arvoperusteisesti, joten suurimmilla sijoituksilla on merkittävä vaikutus Kulttuurirahaston koko salkun ESG-profiiliin. Rahastolla on pitkä historia omistajana kotimaisissa pörssiyhtiöissä ja saatujen lahjoitusten vuoksi suuria omistuksia teollisuusyrityksissä, esimerkiksi Huhtamäki Oyj:ssä. Helsingin pörssin toimialajakaumassa painottuvat perusteollisuus sekä teollisuustuotteet, mikä heijastuu myös Kulttuurirahaston kotimaisissa omistuksissa ja kasvattaa koko salkun hiili-intensiteettiä. Toisaalta hallintotapaa vertailtaessa kotimaiset yhtiöt kuuluvat kansainväliseen parhaimmistoon.

Kulttuurirahaston sijoitussalkun vastuullisuutta tarkastellaan kuukausittain MSCI:n ESG-dataan perustuen. Datan kattavuus on runsaat 60 % koko sijoitusvarallisuudesta. Vuonna 2022 salkun arvosana nousi MSCI:n ESG-raportoinnissa tasolta A tasolle AA. MSCI:n raportoinnin kattavuutta laskee vaihtoehtoisten sijoitusten sekä kiinteistösijoitusten osuus. Myös vaihtoehtoisista sijoituksista (private equity ja private debt -ohjelmat sekä metsäsijoitukset) kuitenkin saadaan vastuullisuusraportit. Vuosittain teetetään myös sijoitusvarallisuuden monialainen vastuullisuusanalyysi.