Ihmisen kuolevaisuus

Human Mortality

Ihmisen kuolevaisuuden teemasta avautuu useita näköaloja, joita yhdistää tämän inhimillisen elämän yhden keskeisen ulottuvuuden ymmärtäminen ja kriittinen arviointi eri perspektiiveistä. Aihepiiri tarjoaa näin kiehtovan alueen monitieteiselle ja tieteidenväliselle tutkimukselle. Tieteellisiä lähestymistapoja kuolevaisuuteen löytyy ainakin filosofian, kirjallisuuden- ja taiteentutkimuksen, historian, teologian, uskontotieteen, kielitieteen, oikeustieteen, sosiologian ja muiden yhteiskuntatieteiden, antropologian ja etnologian, taloustieteen, nais- ja sukupuolentutkimuksen, psykologian, kasvatustieteen sekä biologian ja lääketieteen aloilta. Käynnistyvässä hankkeessa on erityisesti tarkoituksena tarkastella laajoja poikkitieteellisiä lähestymistapoja edellyttäviä aiheita, esimerkiksi ikääntymistä yksilöllisenä ja sosiaalisena ilmiönä, ihmisen ruumiillisuutta ja haavoittuvuutta sekä - laajempia perspektiivejä tavoitellen - ilmastonmuutoksen ja ympäristökriisin esiin nostamaa ihmislajin ja -kulttuurien katoamisen uhkaa. Vaikka aiheen kannalta kiinnostavaa tutkimusta voidaan tehdä myös perinteisten tieteenalojen piirissä, hankkeen perusidea on tieteenalarajojen vahva ylittäminen, ja tämän on tarkoitus selvästi näkyä järjestettävissä seminaareissa.

Kuten Argumenta-hankkeilta edellytetään, Ihmisen kuolevaisuus -hanke toteutetaan tieteellisen seminaarisarjan ja siihen perustuvan julkaisun muodossa. Päävastuu on johtoryhmän jäsenillä ja vastuullisella johtajalla, mutta hankkeeseen osallistuvat aktiivisesti ja vastuullisesti myös ne Helsingin yliopiston tutkijakollegiumiin 1.8.2011 alkaen otettavat 2-4 tutkijaa, jotka valitaan Mortality-teemaan liittyvän suunnatun haun kautta. Hankkeelle palkataan koordinaattori osaksi kaksivuotiskautta 2011-2012. Vuosina 2011-2012 järjestetään 2-3 kuolevaisuutta käsittelevää 2-3-päiväistä kansainvälistä englanninkielistä tieteellistä seminaaria sekä 2-3 hieman pienempää workshop-tyyppistä tapahtumaa, jotka kaikki rajataan kiinteiksi kokonaisuuksiksi erityisteemoin. Ainakin yksi voi olla kotimainen "suuren yleisön" tapahtuma.

Hankkeen toivotaan tuovan tärkeän lisän suomalaiseen ja kansainväliseen akateemiseen ja yleisemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun siitä, mitä kuolevaisuus (ja siihen läheisesti liittyvät käsitteet ja ilmiöt) inhimillisenä - yksilöllisenä ja yhteisöllisenä - ongelmana merkitsee, ja miten siihen tulisi suhtautua. Näin hanke syventää tieteellisen yhteisön tapaa ajatella kuolevaisuutta ja lisää sekä yleistä ymmärrystä inhimillisen elämän ongelmallisuudesta että kulttuurista ja sosiaalista valmiutta pohtia, miten kuoleman ja kuolevaisuuden kohtaamisen yksilöllisiä ja yhteisöllisiä edellytyksiä voitaisiin parantaa.

Hanke on lähtöisin ensisijaisesti Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin piiristä, mutta siinä on mukana tutkijoita myös muista yliopistoista. Hankkeen vastaavana johtajana toimii tutkijakollegiumin johtaja, professori Sami Pihlström (HY). Johtoryhmään kuuluvat dos., akatemiatutkija Sara Heinämaa, ylilääkäri, johtaja Juha Hänninen (Terhokoti), prof. Simo Knuuttila (HY), dos., akatemiatutkija Virpi Mäkinen (HY), prof. Anssi Peräkylä (HY), dos., akatemiatutkija Anne Birgitta Pessi (HY), prof. Juha Sihvola (JY) ja prof. Seppo Vainio (OY).

Lisätiedot: professori Sami Pihlström, puh. (09)191 23456, 040 501 5535, sami.pihlstrom@helsinki.fi, sami.j.pihlstrom@jyu.fi