Vastuullinen kaivostoiminta

Hankkeen tavoitteena oli seminaarisarjan kautta herättää korkeatasoista ja monialaista keskustelua kaivosalan - niin globaalisti kuin paikallisestikin - nopeasti muuttuvasta todellisuudesta sekä edistää toimijoiden välistä verkostoitumista. Samalla seminaarisarja sekä sen pohjalta koostettava kirja tarjoavat väylän päivittää tietämystä kaivosteollisuuteen ja alan muutostrendeihin liittyen.

Argumenta-hanke

Hanke koostui viiden seminaarin sarjasta. Ensimmäinen seminaari on Tulevaisuusverstas, joka järjestetään 21.8.2013 Tampereella. Kolme seuraavaa olivat kutsuseminaareja, joista kukin keskittyi yhteen hankkeen alateemaan (1-3). Viimeinen hankeseminaari oli yleisölle avoin loppuseminaari. Seminaari-esitysten sekä seminaareissa tehtävien ryhmätöiden pohjalta koostettiin kirja, jonka artikkelit käsittelivät hankkeen alateemoja.

Tapahtumia järjestettiin seuraavasti:

1. Globaali kaivostoiminta ja siihen liittyvät yhteiskunnalliset vaateet

Osiossa pohditaan muun muassa millaisia erikokoiset kaivosyhtiöt ovat luonteeltaan, kuinka globaalit trendit ja kehityskulut vaikuttavat ja näkyvät paikallistasolla ja keskustellaan kaivosalan kansainvälisestä regulaatiosta ja vapaaehtoisesta ohjauksesta (lainsäädännön periaatteiden kehitys, yhteiskuntavastuun käytännöt jne.).

2. Suomalainen kaivostoiminta ja aluekehitys

Pohditaan kaivostoimintaa ja sen mahdollisuuksia elinvoimaisuutta lisäävänä tekijänä harvaan asutuilla alueilla Suomessa sekä kartoitetaan kaivostoiminnan myönteisiä ja kielteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia ja tutkitaan miten niihin voidaan vaikuttaa.

3. Kaivostoiminta ja kestävä kehitys

Miten kaivostoiminnan kestävyys ja vastuullisuus pitäisi ymmärtää, mitä kaivosalalla tarkoittavat sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä millainen merkitys yhteiskunnallisella ohjauksella on kaivostoiminnan kestävyyteen? Mitä ovat kaivostoiminnan ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset ja miten niitä voidaan arvioida sekä kuinka alan teknologinen kehitys ja automaatio vaikuttavat kestävyyteen ja kaivostoiminnan turvallisuuteen?

Vastuutahot:

Hankkeen päätoteuttaja oli Itä-Suomen yliopiston LYY-instituutti. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi ympäristöpolitiikan professori Rauno Sairinen, etunimi.sukunimi@uef.fi

Työryhmä:

YTT Tuija Mononen (tieteellinen koordinointi & julkaisun toimitustyön koordinointi)
projektikoordinaattori Saija Miina (käytännön järjestelyt)
etunimi.sukunimi@uef.fi

Johtoryhmä:

  • prof. Hannu Kuopanportti (Oulu Mining School; Oulun yliopisto, Prosessi- ja ympäristötekniikan os.)
  • projektipäällikkö Ilkka Hynynen (Oulu Mining School)
  • erikoisasiantuntija, FT Saku Vuori (Geologian tutkimuskeskus, GTK)
  • prof. Hannu I. Heikkinen (kulttuuriantropologia, Oulun yliopisto)
  • prof. Helka-Liisa Hentilä (yhdyskuntasuunnittelu, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto)
  • prof. Kai Kokko (ympäristöoikeus, Lapin yliopisto)
  • prof. Asko Suikkanen (sosiologia, Lapin yliopisto).