Suomen Kulttuurirahasto myöntää henkilökohtaiseen kokoaikaiseen työskentelyyn apurahoja myös monivuotisina 2-4 vuodeksi. Koska niitä myönnetään vain rajattu määrä, osalle sellaista hakeneista myönnetään lyhyempi vuosiapuraha.

Keskusrahaston ja maakuntarahastojen monivuotisina myöntämien apurahojen jatko haetaan eri tavoin. Myönnön monivuotisuus mainitaan erikseen apurahapäätöksessä.

Keskusrahastosta monivuotisena myönnetyn apurahan toisen, kolmannen ja neljännen vuoden rahoitusta haetaan apurahanhakijan verkkopalvelussa noin kaksi kuukautta ennen sen toivottua maksatusta.

Jos apuraha on myönnetty monivuotisena maakuntarahastosta, jatkorahoitusta haetaan tammikuun haussa maakuntarahaston omalla hakemuksella (ei verkkopalvelussa olevalla jatkohakemuksella).

Jatkoapuraha myönnetään, jos hanke etenee suunnitellun mukaisesti eikä hakija ole saanut vastaavaa rahoitusta muista lähteistä. Jatkoapuraha on yleensä Kulttuurirahaston normaalin kokovuotisen apurahan suuruinen. Huomaathan, että hakuohjeissa edellytetty apurahan tai sen saajan selkeä yhteys Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin on toteuduttava myös monivuotisen apurahan jatkovuosien kohdalla.

Jatkohakemuksen liitteenä tulee olla lyhyt selvitys työn edistymisestä sekä uutta apurahakautta koskeva suppea suunnitelma, yhteensä enintään noin kaksi sivua. Niissä on hyvä todeta alkuperäiseen suunnitelmaan mahdollisesti tulleet merkittävämmät muutokset. Jatkohakemus laaditaan apurahanhakijan verkkopalvelussa kolmivuotisen apurahan jatkohakemus -lomakkeella.

Väitöskirjatutkijan on liitettävä hakemukseen työnohjaajan lausunto.

Hakemuksesta tulee ilmetä mahdollisesti muualta saatu rahoitus.

Apurahan käyttöaika

Monivuotisten apurahojen tarkoitus on tarjota tilaisuus mahdollisimman yhtäjaksoiseen taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn.

Ensimmäisen vuoden apuraha on nostettavissa kolmen vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Monivuotisen apurahan viimeisen vuoden apuraha on nostettava  viiden vuoden kuluessa ensimmäisen vuoden apurahan myöntämisestä.

Apurahaselvitys

Monivuotisena myönnetyn apurahan toisen, kolmannen ja neljännen vuoden hakemukseen liitettävä selvitys työn edistymisestä korvaa ensimmäisten vuosien erillisenä annettavat käyttöselvitykset.

Lopullinen selvitys apurahan käytöstä tulee laatia vuoden kuluessa monivuotisen apurahan viimeisen vuoden loppuunmaksamisesta. Selvitys tehdään apurahansaajan verkkopalvelussa. Selvityksen tekeminen edellyttää kirjautumista järjestelmään verkkopankkitunnuksilla.

Selvityksen laiminlyöminen estää uuden apurahan saamisen jatkossa.