Modernin rakennusperinnön vaaliminen yhteisenä asiana – Kestävä rakentaminen, teknistaloudelliset näkökulmat ja rakennusperinnön arvo.

Rakennetun ympäristön elinkaari vaikuttaa merkittävästi kestävän ja hiilineutraalin yhteiskunnan  tavoitteiden toteutumiseen. Suomen rakennuskanta uusiutuu kuitenkin yhä nopeammin, ja tällä hetkellä  myös kaupunkien keskustoissa puretaan kiihtyvällä tahdilla yhä nuorempaa rakennuskantaa. Kysymys 1960- luvun ja sen jälkeisen rakennuskannan ylläpidosta, korjaamisesta ja purkamisesta sekä modernin  rakennusperinnön säilymisestä on ajankohtainen. Aihe on säännöllisesti esillä myös mediassa. 

Rakennuskannan elinkaari on monisyinen ilmiö, johon vaikuttavat taloudelliset, tekniset, toiminnalliset ja  kulttuuriperintöön liittyvät tekijät sekä kaupunkikehitys, kohteen sijainti ja omistussuhteet. Niiden rinnalla kysymys on yhteiskunnassa vallitsevista arvoista ja mielipiteistä, politiikasta ja taloudellisista  ohjauskeinoista. Olemassa oleva tutkimus ja uuden tutkimustiedon tarve koskee niin teknisten tieteiden,  humanististen tieteiden kuin yhteiskuntatieteidenkin aloja. Argumentit ovat tieteenalojen eroista ja menetelmistä johtuen hyvin erilaisia. 

Aihepiirin käsittely on kuitenkin yhä rajautunut lähinnä ongelman tunnistamiseen ja satunnaisiin esiin  nostamisiin, etenkin julkisessa keskustelussa. Modernin rakennuskannan purkamisesta käytävä keskustelua ei tällä hetkellä käydä riittävästi eri asiantuntijatahojen välisissä foorumeissa. Se ei myöskään ole riittävän  syvällistä tai ratkaisukeskeistä. Julkisuuden näkökulmasta keskustelua hallitsevat niin  auktoriteettinäkökulma kuin toisilla tahoilla korostunut tunnepitoisuuskin. Se ei myöskään tavoita riittävästi tulevia vaikuttajia, lapsia ja nuoria, ymmärrettävillä ja helposti lähestyttävillä tavoilla. 

Hankkeen tavoitteena on syventää ja lisätä yhteiskunnallista keskustelua modernin rakennuskannan  kohtalosta ja siihen liittyvistä näkökulmista. Tavoitteena on vuoropuhelu eri tieteenalojen välillä ja  julkisuudessa sekä keskustelun tekeminen ymmärrettävämmäksi yleisesti yhteiskunnassa ja poliittisessa  päätöksenteossa.

Lisätietoja hankkeesta.