Hankkeessa tuotetaan laajassa yhteistyössä metsäalan toimijoiden yhteinen ehdotus siitä, miten metsien käytön kestävyyttä mitataan ja seurataan Suomessa.

Suomalaisiin metsiin kohdistuu samanaikaisesti ja yhä enenevästi taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia tavoitteita. Metsien käytön tulee olla kestävää kaikilla näillä tavoilla. Metsien käytön kokonaiskestävyyttä ei kuitenkaan voida esittää tyhjentävästi yhtenä lukuna.

Kestävyyden indikaattorit keskittyvät vain yhteen kestävyyden ulottuvuuteen, ja kaikki niistä eivät ole yhtä käyttökelpoisia todellisissa päätöksentekotilanteissa, loogisesti yhtä päteviä tai eri sidosryhmien näkökulmasta yhtä hyväksyttäviä. Esimerkiksi sosiaalisen kestävyyden elementtejä voidaan arvioida hyvin monin tavoin lähtien metsänomistajan omasta valinnanvapaudesta aina yhteiskunnan saamaan hyvinvointihyötyyn tai kansalaisten metsäkokemuksiin saakka. Samalla tavoin ekologista kestävyyttä voi mitata metsien kasvua, uhanalaisten lajien populaatiokokoja tai vaikkapa vesistöjen laatua painottaen.

Hankkeen pääasiallinen työskentely tapahtuu fasilitoiduissa työpajasarjoissa. Työpajat painottuvat erityisesti sidosryhmien väliseen keskusteluun.

Lisätietoja hankkeesta.