Suomen Kulttuurirahaston Taide² (Taide toiseen) -apurahalla tuetaan korkealaatuisia ja sisällöltään merkityksellisiä taidehankkeita, joilla tavoitellaan entistä suurempia yleisömääriä.

Kulttuurirahasto haluaa näillä apurahoilla tukea taidetta, joka on merkityksellistä yhä useammille ihmisille ja sitä kautta koko yhteiskunnalle. Tukimuodon päämääränä on rahoittaa taidehankkeita, jotka puhuttelevat ja koskettavat asiantuntijoiden lisäksi laajempaa yleisöä. Koska lipputulojen merkityksen taiteen rahoituslähteenä voidaan olettaa kasvavan, tavoite tukee myös taidetuotantojen taloudellisen pohjan vahvistamista.

Sivu on päivitetty 23.1.2024

Taide2- apurahojen haku erityiskohteena on päättynyt. Kannustamme hakemaan suurten taidehankkeiden rahoitusta Kulttuurirahaston lokakuun hausta.

Kuka voi hakea apurahaa

Taide²-apurahaa voivat hakea kaikilla taiteen aloilla toimivat rekisteröidyt yhteisöt, säätiöt ja julkiset taidelaitokset. Apurahaa voi hakea myös usean toimijan yhteishankkeeseen. Tällöin yksi yhteistyökumppaneista toimii apurahan vastuullisena hakijana ja hankkeen vetäjänä.

Yllä luetellut hakukelpoiset hakijat voivat hakea apurahaa myös yhteistyön toteuttamiseen vapaan kentän rekisteröimättömien toimijoiden tai yksittäisten taiteilijoiden kanssa.

Merkitse hakemukseen vain yhteistyökumppaneita, joiden kanssa hankkeesta on vähintään alustava sopimus olemassa. Merkitse yhteistyökumppanin yhteyshenkilöksi henkilö, joka osaa vastata hankkeeseen liittyviin kysymyksiin ja on tavoitettavissa hakuajan päättymisen jälkeisinä kuukausina.

Apurahaa eivät voi hakea yksityishenkilöt, toiminimellä toimivat yksityiset ammatinharjoittajat tai yksityishenkilöistä koostuvat työryhmät.

Hakemuksessa nimetyn yhteyshenkilön ei tarvitse olla hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden haltija, vaan henkilö, joka tuntee hankkeen ja joka on tavoitettavissa hakuajan jälkeisinä kuukausina. Yhteyshenkilö kirjautuu järjestelmään omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan.

Mihin apurahaa voi hakea

Taide²-apurahaa voi hakea hankkeisiin, joilla tavoitellaan korkealaatuiselle taiteelle enemmän yleisöjä.

Hakemuksia arvioitaessa huomioitavia tekijöitä
•    hankkeen taiteellinen laatu,
•    hankkeen mahdollisuudet yleisömäärien kasvattamiseen (sekä tämän toteutumisen mittaaminen),
•    hankkeen mahdolliset myönteiset vaikutukset hakijan toimintaan (sisällöllisesti ja taloudellisesti) jatkossa, esimerkiksi lipputulojen tai muun rahoituksen kasvun myötä.

Apurahaa voi käyttää esimerkiksi taiteellisen tuotannon tavanomaista pidempään suunnittelu- ja valmistelutyöhön sekä laajamittaisen toteutuksen mahdollistamiseen uusien tai suurempien yleisöjen tavoittamiseksi. Apurahalla rahoitettavissa hankkeissa voidaan esimerkiksi kokeilla uusia tuotantomalleja, kuten toteuttaa taiteen vapaan kentän ja instituutioiden välistä uutta yhteistyötä, myös kansainvälisesti, tai kehittää kokeiluin jo aiemmin toteutettua tuotantoa. Apurahaa voi käyttää myös esimerkiksi kiertuetoiminnasta tai taiteilijoiden liikkuvuudesta aiheutuviin kuluihin tai maltillisesti hankkeen markkinointiin.

Koska hakija on oikeushenkilö, se ei voi jakaa Kulttuurirahaston apurahaa edelleen apurahana. Esimerkiksi esiintyjille maksettavat korvaukset ovat palkkaa tai elinkeinotoiminnan tuloa lainmukaisine veroseuraamuksineen. Tämä tulee huomioida myös kuluja budjetoidessa.

Kulttuurirahasto suhtautuu myönteisesti korkeampiin matkakustannuksiin, jotka johtuvat siitä, että matka suoritetaan ilmastoa ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla.

Taide²-apurahalla ei voi kattaa hakijan perustoiminnasta aiheutuvia kuluja (esim. julkisen taidelaitoksen hakemaan rahoitukseen ei voi sisällyttää vakituisten työntekijöiden tavanomaisia palkkakustannuksia tai tilakustannuksia omista tiloista). Näitä kuluja voi sisällyttää hankkeen omarahoitusosuuteen.

Minkälaisia apurahoja myönnetään

Kulttuurirahaston osuus hankkeen kokonaisrahoituksesta voi olla 100 000–300 000 euroa. Apurahoja myönnetään kahdesta viiteen.

Apuraha on tarkoitettu käytettäväksi apurahan myönnön jälkeen toteutuviin kuluihin. Apurahakauden kesto voi olla korkeintaan kolme vuotta. Taide²-rahoituksen saaneelle hankkeelle ei voi hakea jatkoapurahaa.

Hakumenettely ja haun aikataulu

Apurahahaku on kaksivaiheinen. Haun ensimmäinen vaihe on avoinna Maaliskuun kierroksella Kulttuurirahaston verkkopalvelussa ja toinen vaihe Elokuun kierroksella. Haku sulkeutuu klo 16 viimeisenä hakupäivänä.

Ensimmäisen vaiheen hakemukseen ei voi liittää liitteitä, vaan kaikki olennainen tulee pystyä kuvailemaan hakulomakkeessa annetussa tilassa. Myöskään lausuntoja ei oteta vastaan ensimmäisessä hakuvaiheessa.

Toiseen vaiheeseen valituille hakijoille ilmoitetaan jatkoon pääsystä hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Toiseen vaiheeseen valittuja hakijoita ei julkisteta.

Toiseen vaiheeseen valitaan enintään kymmenen hakijaa, joille voidaan myöntää enintään 4000 euron apuraha hankesuunnitelman jatkokehittelyyn. Tästä vähintään puolet on käytettävä ulkopuolisen asiantuntijan tai sparraajan hankkimiseen. Muita mahdollisia käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi suunnittelutyöstä ja yhteistyökumppaneiden tapaamisesta aiheutuvat matkakulut. Aikaa hankkeen kehittämiselle on n. kaksi kuukautta. Käyttötarkoitus apurahalle tulee esittää hakemuksessa, ja kulujen tulee syntyä ennen toisen hakuvaiheen päättymistä.

Toisella hakukierroksella hakijan on esitettävä tarkempi hankesuunnitelma, budjetti sekä seurantasuunnitelma, jossa kuvataan kuinka hankkeessa mitataan ja seurataan Taide²-apurahan tavoitteena olevan yleisömäärien kasvun toteutumista. Hakemukseen tulee liittää myös yhteisön rekisteriote, nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön (tai henkilöiden) allekirjoittama sitoumus hankkeeseen sekä mahdolliset tarvittavat päätökset esim. yhdistyksen tai säätiön hallitukselta. Postitse lähetettyjä liitteitä ei oteta vastaan, vaan kaikki liitteet tulee skannata sähköisen hakemuksen yhteyteen.

Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen ja saajat ilmoitetaan myös Kulttuurirahaston verkkosivuilla lokakuussa. Kielteisiä päätöksiä ei perustella.

Myönnöt

Toisen vaiheen myönnöt julkistetaan lokakuun loppuun mennessä. Myöntöpäätöksen yhteydessä hakijoilta voidaan pyytää tarkennuksia hankesuunnitelmaan ennen kuin myönnettyä apurahaa voidaan alkaa käyttää.

Apurahansaaja sitoutuu toimimaan esitetyn suunnitelman mukaan. Jos hankkeen keskeinen sisältö muuttuu tai aikataulu viivästyy seuraavalle kalenterivuodelle ilmoitetusta, pyydämme ottamaan yhteyttä Kulttuurirahaston toimistoon. Apurahaa ei voi siirtää tai lahjoittaa kolmannelle osapuolelle.

Toivomme Kulttuurirahaston mainitsemista rahoittajana hankkeen tiedotuksessa ja mahdollisissa painotuotteissa. Sosiaalisessa mediassa kannustamme käyttämään tunnisteita #taidetoiseen ja #kulttuurirahastontuella. Suomen Kulttuurirahaston painokelpoisen tunnuksen voi ladata täältä.

Raportointi

Vähintään kaksi vuotta kestävien hankkeiden puolivälissä toimitetaan Kulttuurirahastoon väliraportti hankkeen etenemisestä. Katso tarkemmat ohjeet väliraportointiin täältä.

Loppuraportti erääntyy vuoden kuluttua viimeisen apurahaerän nostosta. Raportista on käytävä ilmi hankkeen keskeinen sisältö, yleisömäärät, arvio hankkeen onnistumisesta, selvitys apurahan käytöstä kulutyypeittäin eriteltynä sekä mahdollinen suunnitelma hankkeen jatkosta.

Taide²-apurahansaajien yhteyshenkilö Rahastossa:
Apurahasihteeri Eriika Johansson
Eriika
Johansson
erityisasiantuntija