Taide²-apurahan (Taide toiseen) tarkoituksena on mahdollistaa korkeatasoisten taidetuotantojen tarjoaminen laajemmille yleisöille. Taiteen alan laitoksille ja rekisteröityneille yhteisöille suunnattu apuraha on tarkoitettu niiden keinojen etsimiseen, joilla taiteellisesti laadukkaat tuotannot voivat saavuttaa suurempia yleisöjä – tai joilla suurten yleisöjen tuotantojen taiteellista laatua voidaan syventää. Apurahalla halutaan myös kannustaa uusien tuotantomallien kokeilemiseen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Apurahat ovat toistaiseksi tauolla, seuraava hakuaika ei ole vielä tiedossa.

Apurahaa voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt kaikilla taiteen aloilla. Haku on kaksivaiheinen.

Aikataulu     

Ensimmäisen kierroksen haku on avoinna vuorovuosina maaliskuussa ja hakijoille ilmoitetaan valinnoista samana vuonna toukokuussa.

Toisen kierroksen hakuaika on elokuussa ja apurahat julkistetaan lokakuussa.

Apuraha on tarkoitettu käytettäväksi apurahan myönnön jälkeen toteutuviin kuluihin. Hankkeen kesto on korkeintaan kolme vuotta eikä jatkoapurahaa voi hakea.

Apurahan hakeminen

Kirjaudu Apurahanhakijan verkkopalveluun ja täydennä kentät mahdollisimman täydellisesti. Hakemus on aluksi luonnos ja täydennettävissä lähettämishetkeen asti. Hakemus palautetaan verkkopalvelussa. Verkkopalvelu sulkeutuu haun viimeisenä päivänä klo 16, eikä myöhästyneitä hakemuksia voi toimittaa muilla tavoin.

Hakemukseen ei ensimmäisellä hakukierroksella voi liittää liitteitä, vaan kaikki olennainen tulee pystyä kuvailemaan hakulomakkeessa annetussa tilassa. Myöskään lausuntoja ei oteta ensimmäisellä kierroksella vastaan. Tarkat hankesuunnitelmat ja budjetit pyydetään toiselle kierrokselle päässeiltä hankkeilta.

Varmista, että lähetettyäsi hakemuksen sen tila järjestelmässä on ”lähetetty”. Hakemus täytetään ainoastaan verkkopalvelussa.

Kuka voi hakea apurahaa

Taide²-apurahaa voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, yritykset, säätiöt ja julkiset taidelaitokset tarvittaessa yhteistyössä keskenään tai vapaiden toimijoiden kanssa. Apurahaa eivät voi hakea yksityishenkilöt tai työryhmät yksinään. Hankkeella tulee olla vahva yhteys suomalaiseen kulttuuriin.

Hakemuksessa nimetyn yhteyshenkilön ei tarvitse olla hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden haltija.

Mihin tarkoitukseen Taide² -apurahaa voi hakea

Apurahan tarkoituksena on mahdollistaa korkeatasoisten taidetuotantojen tarjoaminen laajemmille yleisöille. Apurahalla halutaan mahdollistaa taiteellisen tuotannon pidempiaikainen suunnittelu- ja valmistelutyö sekä laajamittainen toteutus. Sillä voidaan luoda uusia malleja yhteistyölle vapaan kentän ja olemassa olevien instituutioiden välille, myös kansainvälisesti, kehittää jo toteutettua tuotantoa tai vaikkapa mahdollistaa kiertuetoimintaa laajemman yleisön tavoittamiseksi. Tavoitteena on myös tehdä taiteellisia tuotantoja yhä kiinnostavimmiksi laajan yleisön silmissä sekä uudistaa tuotantorakenteita.

Apurahan voi käyttää uudesta yhteistyöstä, pidempiaikaisesta valmistelusta tai esimerkiksi liikkuvuudesta syntyviin ylimääräisiin palkkoihin ja muihin kuluihin, ei hakijan perustoiminnan ylläpitoon. Koska hakija on oikeushenkilö, se ei voi jakaa Suomen Kulttuurirahaston apurahaa edelleen verottomana apurahana.  Esim. esiintyjille maksettavat korvaukset ovat tavanomaista palkkaa tai elinkeinotoiminnan tuloa lainmukaisine veroseuraamuksineen. Tämä tulee huomioida myös kuluja budjetoidessa.

Hoiva- ja hoitolaitosten yhteydessä tapahtuvien taidehankkeiden hakemukset tulee ohjata ensisijaisesti Suomen Kulttuurirahaston keskusrahaston hakuun (1.–30.10.), jonka yhteydessä haettava Taidetta hoitolaitoksiin -apuraha pyrkii edistämään hoitoa tai erityistä tukea tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen tai soveltavan taiteen keinoin. Katso lisää täältä.

Minkälaisia apurahoja myönnetään

Kulttuurirahaston osuus hankkeen kokonaisrahoituksesta voi olla 100 000–200 000 euroa ja kesto enintään kolme vuotta. Hankkeilta vaaditaan omarahoitusosuus. Kulttuurirahaston tuki hankkeille on kertaluonteinen, eikä jatkoapurahaa voi hakea. Apurahahakemuksessa tulee kuitenkin esittää arvio, miten hankkeen vaikutukset näkyvät toimintakentällä viiden vuoden kuluttua ja millä rahoituspohjalla mahdollisesti pysyväksi aiottu toiminta jatkuu.

Hakemusten arviointi

Hakemukset arvioi Suomen Kulttuurirahastossa monialainen asiantuntijaryhmä. Kielteisiä päätöksiä ei perustella. Toiselle kierrokselle valikoiduista hankkeista annetaan palautetta ja niiden vetäjiltä pyydetään tarkemmat hankesuunnitelmat ja budjetit kahden kuukauden kuluessa ensimmäisen hakukierroksen päätöksistä. Päätökset rahoitettavista hankkeista tekee Kulttuurirahaston hallitus.

Hakemusten arvioinnissa painotetaan erityisesti seuraavia kriteereitä:
• miten hankkeessa panostetaan taiteellisen laadun nostamiseen
• miten hanke pyrkii kasvattamaan taiteen yleisöpohjaa
• miten hankeessa uudistetaan tuotantomalleja
• mikäli hankkeen on tarkoitus jatkua Kulttuurirahaston tuen jälkeen, miten tämä toteutuu.

Hakemuksen täyttäminen ensimmäisellä hakukierroksella

Hakemuslomake on saatavilla suomeksi ja englanniksi. Suomenkielisten hakijoiden toivotaan käyttävän hakemuksessa suomea.

Verkkopalvelussa oleva hakemus koostuu seuraavista sivuista: Hakemus, Hakija, Apuraha, Kumppanit, Työsuunnitelma, Toteutus, Vaikutukset, Sitoumus, Lähetys. Täytettyäsi hakijasivun voit täyttää muut sivut valitsemassasi järjestyksessä. Tiedot tallentuvat automaattisesti siirryttäessä sivulta toiselle. Hakemusta ei tarvitse tehdä alusta loppuun kerralla. Se on aluksi luonnos ja täydennettävissä lähettämishetkeen asti. Teknisissä ongelmissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tekninentuki(at)skr.fi.

Hakija

Taide²-apurahaa voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, yritykset, säätiöt ja julkiset taidelaitokset tarvittaessa yhteistyössä keskenään tai vapaiden toimijoiden kanssa. Yksityishenkilöt tai työryhmät eivät voi toimia hankkeen hakijana.

Hakemuksen yhteyshenkilön ei tarvitse olla hakijan nimenkirjoitusoikeuden haltija, vaan henkilö, joka tuntee hankkeen ja joka on tavoitettavissa hakuajan jälkeisinä kuukausina. Toiselle kierrokselle valituille hakijoille ilmoitetaan jatkoon pääsystä hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Yhteyshenkilö kirjautuu järjestelmään omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan.

Apuraha

Hakemuksen ala:
Hakemuksen ensisijaista alaa käytetään tilastointiin. Hakulomakkeessa ensimmäisenä valittu ala valikoituu automaattisesti ensisijaiseksi alaksi. Ensisijaisen alan lisäksi voit valita haluamasi määrän aloja, joihin hanke olennaisesti liittyy. Voit muuttaa tilastointiin käytettävän alan valintaa oikeanpuoleisesta sarakkeesta.

Valittu ala ei vaikuta hankkeen arviointiin. Yksi asiantuntijaryhmä arvioi kaikki hakemukset.

Hankkeen budjetointi:
Hakulomakkeessa eritellään keskeiset kuluerät: palkkakulut, matkakulut, materiaali- ja laitehankinnat, ostopalvelut (esim. ulkopuolisen valosuunnittelijan käyttö) sekä muut kulut, joita voivat olla mm. vuokrakulut. Vapaakentässä voi lyhyesti (500 merkkiä) selittää taulukon kuluja, kuten esimerkiksi kenen palkkakuluista on kyse. Eritellyt kulut sekä yhteenlaskettu henkilötyökuukausien määrä ilmoitetaan vain haettavan apurahan osalta.

Hankkeilta vaaditaan omarahoitusosuus, eli apurahalla ei voi kattaa hakijan tavanomaisia kuluja (esim. julkisen taidelaitoksen hakemaan rahoitukseen ei voi sisällyttää vakituisten työntekijöiden tavanomaisia palkkakustannuksia tai tilakustannuksia omista tiloista). Näitä kuluja voi sisällyttää omarahoitusosuuteen. Ilmoita hankkeen omarahoitusosuus hakulomakkeessa siihen varatussa kentässä.

Suomen Kulttuurirahastolta haettava osuus hankkeen kokonaisrahoituksesta voi olla 100 000–200 000 euroa.

Kumppanit

Merkitse hakemukseen vain yhteistyökumppaneita, joiden kanssa hankkeesta on neuvoteltu vähintään alustavasti. Valitse kunkin kumppanin kohdalle onko yhteistyö varmistunutta vai alustavasti neuvoteltua. Merkitse yhteistyökumppanin yhteyshenkilöksi henkilö, joka osaa vastata hankkeeseen liittyviin kysymyksiin ja on tavoitettavissa hakuajan päättymisen jälkeisinä kuukausina.

Yhteistyökumppaneiden ei tarvitse olla suomalaisia eikä rekisteröityneitä yhteisöjä.

Työsuunnitelma

Hankkeen työsuunnitelmalle on tilaa n. yksi liuska, korkeintaan 3500 merkkiä. Hakemukseen ei voi liittää pidempää työsuunnitelmaa. Työsuunnitelmassa tulee kuvailla hankkeen keskeinen idea, sen tausta ja merkitys. Tutustu ensin ”toteutus” ja ”vaikutukset” -sivujen kysymyksiin, jotta et käytä vähää tilaa asioihin, joita kysytään seuraavilla sivuilla.

Suosittelemme kirjoittamaan työsuunnitelman tekstinkäsittelyohjelmassa ja liittämään valmiin tekstin sille varattuun kenttään. Voit tarkistaa esikatselutoiminnon avulla, että teksti pysyy luettavana.

Toteutus

Hankkeen keskeisiä sisältöjä pyydetään avaamaan tarkennettuihin kysymyksiin vastaamalla. Kullekin vastaukselle on 800 merkkiä tilaa. Vastaa kysymyksiin huolella.

Kysymykset ovat:
• Miten hankkeessa syvennetään ja monipuolistetaan taiteellista laatua?
• Millainen on hankkeen aikataulu?
• Jos hanke on jatkoa jo toteutuneelle hankkeelle, miten uusi hanke parantaa tai laajentaa aiempaa hanketta?
• Mikä on hankkeen kohdeyleisö? Miten hanke pyrkii laajentamaan siihen osallistuvien tahojen tavanomaista yleisöpohjaa?
• Miten yhteistyö eri tahojen välillä toteutetaan?

Toiselle kierrokselle päässeiden hakijoiden on mahdollista saada enintään 4000 euron suuruinen apuraha hankkeen jatkovalmisteluun. Käyttötarkoitus apurahalle tulee esittää hakemuksessa, ja kulujen tulee syntyä apurahahaun toisen kierroksen aikana. Mahdollisia käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi hankkeen ulkopuolisen sparraajan (joka ei ole hakijan vakituinen työntekijä) palkkio tai suunnittelutyöstä ja yhteistyökumppaneiden tapaamisesta aiheutuvat matkakulut.

Vaikutukset

Rahoitettavan hankkeen kesto voi olla korkeintaan kolme vuotta, eikä jatkoapurahaa voi hakea. Hakijaa pyydetään kuitenkin arvioimaan minkälaisia vaikutuksia hankkeella on päättymisensä jälkeen. Kullekin vastaukselle on 800 merkkiä tilaa. Vastaa kysymyksiin huolella.

Kysymykset ovat:
• Miten hankkeen tuotanto poikkeaa tavanomaisesta / millaisia uusia tuotantomalleja hankkeessa kokeillaan?
• Jos toiminta jatkuu SKR:n rahoituksen jälkeen, millä rahoituspohjalla sen suunnitellaan toteutuvan?
• Miten hankkeen vaikutukset näkyvät toiminnassanne / toimintakentällä viiden vuoden kuluttua?

Sitoumus

Suomen Kulttuurirahasto edellyttää, että hakija sitoutuu noudattamaan hakemisen yhteydessä annettuja ohjeita, ilmoittamaan Kulttuurirahastolle hakemusten käsittelyn aikana muualta saadusta vastaavasta rahoituksesta ja toimimaan esitetyn suunnitelman mukaan. Virallinen sitoumus hakijatahon vastuuhenkilöiltä vaaditaan toisella hakukierroksella.

Lähetys

Hakemus täytetään ja lähetetään ainoastaan verkkopalvelussa. Varmista, että lähettämisen jälkeen hakemuksesi tila järjestelmässä on ”lähetetty”. Lähettämisen jälkeen hakemuksen voi peruuttaa ”hakemuksen hallinta” -toiminnon kautta. Muita muutoksia lähetettyyn hakemukseen ei voi tehdä.

Toinen hakukierros

Aikataulu

Haun ensimmäisellä kierroksella jätetyistä hakemuksista valitaan jatkoon enintään kymmenen hanketta. Jatkoon pääsemisestä ilmoitetaan hakijoille toukokuun lopussa, mutta päätöksiä ei julkisteta. Jatkoon päässeistä hankesuunnitelmista annetaan palautetta ja hakijoilla on noin kaksi kuukautta aikaa työstää hakemustaan edelleen: toisen kierroksen haku on elokuussa.

Hakemuksen täyttäminen toisella kierroksella

Toisen kierroksen hakulomake aukeaa Apurahanhakijan verkkopalvelussa toukokuussa. Suunnitellusta hankkeesta pyydetään tarkennettu työsuunnitelma (korkeintaan 6 liuskaa) sekä eritelty budjetti. Kulttuurirahastolle tulee ilmoittaa mikäli hakija on hakenut tai saanut muualta rahoitusta samaan tarkoitukseen.

Hakemukseen liitetään yhteisön rekisteriote, nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön (tai henkilöiden) allekirjoittama sitoumus hankkeeseen sekä mahdolliset tarvittavat päätökset esim. yhdistyksen tai säätiön hallitukselta. Hakemukseen on mahdollista liittää myös muita liitteitä ja lausuntoja. Postitse lähetettyjä liitteitä ei oteta vastaan, vaan kaikki liitteet tulee skannata sähköisen hakemuksen yhteyteen.

Ensisijaisesti käytettävä tiedostomuoto on .pdf, mutta järjestelmä ottaa vastaan myös tiedostomuodot .txt .rtf .doc .docx .xls .xlsx .bmp .jpg .jpeg .gif .png .tif .tiff .wma ja .mp3. Yksittäisen liitteen koko voi olla korkeintaan 3 MB.

Myönnöt

Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti ja saajat ilmoitetaan myös Kulttuurirahaston verkkosivuilla lokakuussa. Kielteisiä päätöksiä ei perustella.

Apuraha maksetaan suomalaiselle pankkitilille yhdessä tai useammassa erässä. Apurahan nostamisesta sovitaan palauttamalla Suomen Kulttuurirahaston lähettämä maksusopimuslomake täytettynä ja allekirjoitettuna. Allekirjoittajan tulee olla yhteisön nimenkirjoitusoikeuden haltija.

Apuraha on tarkoitettu käytettäväksi apurahan myönnön jälkeen toteutuviin kuluihin. Apurahansaaja sitoutuu toimimaan hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaan. Jos hankkeen keskeinen sisältö muuttuu tai aikataulu viivästyy seuraavalle kalenterivuodelle ilmoitetusta, pyydämme ottamaan yhteyttä Kulttuurirahaston toimistoon. Apurahaa ei voi siirtää tai lahjoittaa kolmannelle osapuolelle.

Apuraha, jota ei ole ryhdytty käyttämään kolmen vuoden kuluessa sen myöntämisestä, katsotaan peruuntuneeksi. Samoin nostamaton loppuerä katsotaan peruuntuneeksi, kun apurahan myöntämisestä on kulunut viisi vuotta. Apurahan peruuntumisista ei ilmoiteta erikseen.

Toivomme Kulttuurirahaston mainitsemista rahoittajana hankkeen tiedotuksessa ja mahdollisissa painotuotteissa. Suomen Kulttuurirahaston painokelpoisen tunnuksen voi ladata täältä.

Selvitys apurahan käytöstä

Vähintään kaksi vuotta kestävien hankkeiden puolivälissä toimitetaan Kulttuurirahastoon tiivis, vapaamuotoinen väliraportti hankkeen etenemisestä.

Loppuraportti on toimitettava Kulttuurirahastoon kuuden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Raportista on käytävä ilmi hankkeen keskeinen sisältö, yleisömäärät, arvio hankkeen onnistumisesta, selvitys apurahan käytöstä kulutyypeittäin eriteltynä sekä mahdollinen suunnitelma hankkeen jatkosta.