Suomen Kulttuurirahastolla on käytössä Apurahansaajan verkkopalvelu, jonka kautta sovitaan apurahan nostamisesta ja laaditaan apurahan käyttöselvitys. Verkkopalvelussa asioidaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Koronaviruspandemia vaikuttaa monin tavoin apurahansaajien elämään, siksi Kulttuurirahasto joustaa tavallistakin enemmän. Katso täältä koronan aiheuttamat muutokset apurahaohjeisiin.


Apurahasta tiedottaminen
Apurahan käyttöön liittyviä yleisiä periaatteita
Koko- ja osa-aikaiset - sekä puhdeapurahat
Apurahan nostaminen
Suurten apurahojen väliraportointi
Selvitys apurahan käytöstä
Apurahasta kertominen
Yliopistokorvaus
Verotusnäkökohtia
Työskentelyapurahan vakuuttaminen (Mela)
Lisäapuraha henkilövakuutuksen järjestämiseen (Benefit Advisors Oy)

Apurahasta tiedottaminen

Suomen Kulttuurirahaston myönteiset ja kielteiset apurahapäätökset ilmoitetaan apurahanhakijoille sähköpostitse päätösten valmistuttua. Viestissä kerrotaan myönnetyn apurahan julkaisupäivä Kulttuurirahaston kotisivuilla.

Lokakuun haun päätökset ilmoitetaan ennen tammikuun haun päättymistä helmikuussa.

Lokakuun ja Tammikuun hakujen myönteisten ilmoitusten liitteenä lähetetään kutsu vuosijuhlaan. Keskusrahaston vuosijuhlaa vietetään 27. helmikuuta. Maakuntarahastojen vuosijuhlapäivät löytyvät rahastojen omilta sivuilta.

Apurahan käyttöön liittyviä yleisiä periaatteita

Apuraha on käytettävissä myönnettyyn tarkoitukseen esitetyn suunnitelman mukaisesti. Apurahalla työskentelyn voi aloittaa vasta apurahapäätöksen jälkeen. Myös kuluapurahaa voi käyttää vain apurahapäätöksen jälkeen toteutuviin kuluihin.

Työskentelyapuraha ei ole verrannollinen työ- tai virkasuhteessa tehtävästä työstä maksettavaan palkkaan. Määrätyn suuruinen ja tietyin edellytyksin verovapaa apuraha on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää tai lahjoittaa kolmannelle osapuolelle eikä maksettavaksi palkkana tai palkkiona.

Apuraha, jota ei ole ryhdytty käyttämään kolmen vuoden kuluessa sen myöntämisestä, katsotaan peruuntuneeksi. Samoin katsotaan nostamaton loppuerä peruuntuneeksi, kun apurahan myöntämisestä on kulunut viisi vuotta. Apurahan peruuntumisista ei ilmoiteta erikseen.

Monivuotisena myönnetyn apurahan viimeinenkin erä tulee nostaa viiden vuoden kuluessa ensimmäisen vuoden apurahan myöntämisestä. Monivuotisen apurahan toisen, kolmannen ja neljännen vuoden hakeminen on ohjeistettu täällä.

Sisällysluetteloon

Koko- ja osa-aikainen - sekä puhdeapuraha

100 %:n työskentelyapuraha on tarkoitettu kokoaikaiseen päätoimiseen työskentelyyn, kattamaan tavanomaisia henkilökohtaisia elinkustannuksia tietyllä ajanjaksolla. Sen käyttäminen edellyttää vapautta palkkatyöstä. Kokoaikaiseen työhön myönnetyn apurahan kanssa ei voi samanaikaisesti nostaa toista vastaavaa rahoitusta (esim. toinen työskentelyapuraha, kokoaikaisesta työstä maksettava palkka, aikuiskoulutustuki). Sitä ei myöskään voi käyttää palkallisen loman aikana.

Muun työn tekeminen apurahan ohella on tietyin edellytyksin sallittua. Seuraavia ohjeita tulee noudattaa:

 • Kun apuraha on myönnetty kokoaikaiseen päätoimiseen (100 %) työskentelyyn, sen lisäksi voi tehdä sivutoimisesti ansiotyötä tai muuta palkallista tehtävää alle 25 % kokoaikaiseen työhön tarkoitetusta työajasta. Periaatteena on, että apurahalla tehtävän työn ohella voi tehdä esim. satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauden pituuteen (esim. vuosiapuraha on tarkoitettu 12 kk:n työskentelyyn).
 • Kun apuraha on myönnetty osa-aikaiseen (75 %) työskentelyyn, sen lisäksi voi tehdä muuta työtä korkeintaan 25 % kokoaikaisesta työajasta.
 • Kun apuraha on myönnetty puolipäiväiseen (50 %) työskentelyyn, sen lisäksi voi tehdä muuta työtä korkeintaan 50 % työajasta.
 • Kun apuraha on myönnetty osa-aikaiseen (25 %) työskentelyyn, sen lisäksi voi tehdä muuta työtä korkeintaan 75 % kokoaikaisesta työajasta.
 • Kun apuraha on myönnetty ns. puhdeapurahana, sitä voi käyttää sivutoimiseen työskentelyyn. Puhteena toteutettavan hankkeen tulee olla sisällöllisesti varsinaisesta palkkatyöstä irrallinen ja palkkatyön tulee olla kokoaikainen (100 %).

Jos työtä on tarve tehdä toisin kuin apuraha on myönnetty, siitä tulee sopia Kulttuurirahaston kanssa etukäteen. Muutos vaikuttaa apurahan käyttöaikaan. Muutosta anotaan ja asiaa koskeva ohjeistus on apurahansaajan verkkopalvelussa.

Myös tohtorikoulutettavan, jolla on 50-56 % työsuhde yliopistoon tai muuhun tutkimuslaitokseen, tulee ilmoittaa työsopimuksesta apurahansaajan verkkopalvelussa mieluiten ennen apurahan tai sen ensimmäisen erän nostamista. Lue lisää tohtorikoulutettavan apurahan yhdistämisestä työsuhteeseen täältä.

Sisällysluetteloon

Apurahan nostaminen

Apurahan nostamisesta voi sopia vuosijuhlan jälkeen.

Henkilökohtaisen ja työryhmän apurahan nostamisesta sovitaan apurahansaajan verkkopalvelussa. Maksuesityksen tekeminen edellyttää henkilökohtaisten verkkopankkitunnusten käyttöä. Tunnusten käyttö vastaa maksuesityksen allekirjoitusta.

Työryhmän apurahan nostamisesta sopii työryhmän toiminnasta vastaava henkilö (jonka tulee olla sama kuin hakemuksessa kuin hakemuksessa nimetty yhteyshenkilö). Apuraha maksetaan vastuuhenkilön ilmoittamalle yhdelle pankkitilille. Verkkopalveluun kirjaudutaan täällä.

Yhteisön apurahan nostamisesta sovitaan palauttamalla Suomen Kulttuurirahaston lähettämä maksusopimuslomake täytettynä ja yhteisön sääntöjen mukaisesti allekirjoitettuna. Lomakkeen liitteenä tulee toimittaa yhteisön rekisteriote, joka ei ole kolmea kuukautta vanhempi.

Myös apurahansaaja, jolla ei ole suomalaisia verkkopankkitunnuksia, sopii apurahan nostamisesta lomakkeella. Lomake lähetetään postitse vuosijuhlan jälkeen. Alle 15-vuotiaan apurahansaajan lomakkeen allekirjoittavat huoltajat.

Apurahat maksetaan IBAN-muotoisille pankkitileille. Maksupäivä Kulttuurirahaston tililtä on yleensä kuukauden ensimmäinen arkipäivä sekä viikoittain keskiviikko. Maksun siirtyminen saajan tilille voi kestää muutaman pankkipäivän.

Ilman erityistä syytä 13.000 euroa ja sitä pienemmät apurahat maksetaan yhdessä erässä, edellyttäen että sen käytön kokonaiskesto ei ylitä 12 kuukautta. Suurempi apuraha maksetaan yhdessä tai useammassa erässä käyttötarkoituksen edellyttämässä aikataulussa, ei kuitenkaan kuukausierissä. Jos kokonaisaikataulu on epävarma, apurahansaaja voi sopia aluksi vain ensimmäisen erän nostamisesta ja jatkosta myöhemmin.

Huomaa, että työskentelyapuraha on tarkoitettu nostettavaksi vähintään 4 kk:n jaksoissa. Jos se on myönnetty lyhyemmäksi ajaksi, se tulee nostaa kerralla ja se on käytettävä ja käyttö raportoitava vuoden sisään apurahan nostamisesta.

Maksuaikataulua suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että selvitys apurahan käytöstä on annettava vuoden kuluessa apurahan viimeisen erän nostamisesta.

Kulttuurirahasto on suljettuna kesälomien vuoksi heinäkuussa. Tällöin ei voida maksaa apurahoja eikä sopia niiden maksamisesta. Heinäkuulle etukäteen sovitut maksuerät laitetaan maksuun kesäkuun viimeisellä viikolla.

Sisällysluetteloon

Suurten apurahojen väliraportointi

Jos apuraha on suuruudeltaan 80 000 euroa tai enemmän ja kestoltaan vähintään 24 kuukautta, tulee apurahan käytöstä toimittaa 12 kuukauden kuluessa ensimmäisen maksuerän nostamisesta väliraportti. Apurahasta voidaan nostaa enintään 75 % ennen väliraportin toimittamista ja hyväksymistä.

Väliraportti laaditaan omalle verkkolomakkeelle täällä. Raportin normaali käsittelyaika on noin kaksi viikkoa. Hyväksytystä raportista lähetetään tiedoksianto hankkeen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Väliraportti ei korvaa apurahan käytön jälkeen annettavaa käyttöselvitystä, joka tulee antaa vuoden kuluessa apurahan viimeisestä maksuerästä.

Sisällysluetteloon

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahansaaja laatii selvityksen apurahan käytöstä vuoden kuluessa apurahan loppuun maksamisesta. Selvitys tehdään verkkolomakkeelle apurahansaajan verkkopalvelussa ja se tulee kohdistaa apurahan myöntäneeseen keskusrahastoon tai maakuntarahastoon. Palvelun käyttö edellyttää henkilökohtaisten verkkopankkitunnusten käyttöä.

Yhteisölle myönnetyn apurahan selvityksen voi tehdä esim. hankkeen yhteyshenkilö henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan. Saajayhteisön virallinen nimi tulee ilmoittaa selkeästi selvityksessä. Yhteisön virallisen nimen voi merkitä myös verkkolomakkeen sukunimikenttään.

Selvitykseen ei tarvitse liittää kuitteja kulujen tositteeksi. Selvityksen liitteeksi riittää opinnäytetyön, väitöskirjatyön tai muun tieteellisen julkaisun tiivistelmä tai yhteenveto esimerkiksi taidenäyttelyn kritiikeistä. Niitä ei lähetetä Kulttuurirahastoon erikseen postitse.

Selvitys apurahan käytöstä on annettava määräajassa, viimeistään vuoden kuluttua apurahan viimeisen erän nostamisesta. Selvityksen laiminlyöminen estää apurahan saamisen jatkossa.

Sisällysluetteloon

Apurahasta kertominen

On hyvän tavan mukaista mainita saamansa apurahat ja rahoittaja ansioluettelossa ja tuoda ne esiin myös tieteellisessä opinnäytetyössä tai julkaisussa, konserttiohjelmassa, näyttelyluettelossa ja muussa vastaavassa yhteydessä. Suomen Kulttuurirahaston painokelpoisen tunnuksen voi noutaa täältä.

Vieraskielisissä yhteyksissä Suomen Kulttuurirahastosta käytetään seuraavia käännöksiä:

 • Finska Kulturfonden
 • Finnish Cultural Foundation
 • Finnische Kulturstiftung
 • Fondation Finlandaise pour la Culture
 • Fundación Finlandesa para la Cultura
 • Fondazione Culturale Finlandese

Maakuntarahastojen vieraskieliset käännökset löytyvät täältä.

Sisällysluetteloon

Yliopistokorvaus

Kulttuurirahasto on tehnyt kaikkien Suomen yliopistojen kanssa sopimuksen apurahansaajien aseman parantamiseksi yliopistoissa. Tämä takaa Kulttuurirahaston apurahansaajille samanlaiset työskentelyn perusedellytykset kuin vastaavissa tehtävissä työskentelevillä tutkijoilla ja tohtorikoulutettavilla. Sopimus koskee myös tohtoreita laitoksen harkinnan mukaan.

Perusedellytyksillä tarkoitetaan mm. asianmukaisia työ- ja laboratoriotiloja, tietoliikenne-, posti-, tulostus- sekä kirjasto- ja tietopalveluja (aineistojen käyttölisenssien niin mahdollistaessa) siinä määrin kuin ne ovat yleisesti tutkijoiden ja tohtorikoulutettavien käytössä.

Jos haluat hankkia perusedellytykset yliopistolta, sovi järjestelyistä ja korvauksen maksamisesta yliopiston kanssa. Jos et halua tehdä sopimusta yliopiston kanssa, voit korvauksen avulla järjestää tarvitsemasi edellytykset itse.

Yliopistokorvaus sisältyy Kulttuurirahaston vähintään 4 kk:n työskentelyyn myönnettäviin apurahoihin. Summa mainitaan apurahapäätöksessä, vuositasolla se on 1 600 euroa.

Sisällysluetteloon

Verotusnäkökohtia

Tuloverolain 82 §:n mukaan opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten saadut stipendit tai muut apurahat taikka tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi saadut palkinnot ovat tietyin edellytyksin verovapaata tuloa. Veronalaisuus riippuu toisaalta stipendin, apurahan tai palkinnon myöntäjästä ja toisaalta maksetusta määrästä seuraavasti:

 1. Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön taikka Pohjoismaiden neuvoston antamat stipendit, opintorahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat verovapaita.

 2. Myös muilta vastaavilta tahoilta (esimerkiksi Suomen Kulttuurirahastolta) saadut apurahat tms. ovat verovapaita siltä osin kuin verovelvolliselle samana vuonna maksettujen – myös 1-kohdassa mainittujen yhteisöjen myöntämien – apurahojen tms. yhteenlaskettu määrä ei ylitä valtion taiteilija-apurahan vuotuista määrää (vuonna 2019: 20.728,44 euroa). Summa sisältää osuuden, jolla rahoitetaan MYEL:n mukaista sosiaaliturvaa.
     Ts. jos apurahoja tms. on verovuoden aikana maksettu yhteensä enemmän kuin yllämainittu valtion vuotuisen taiteilija-apurahan enimmäismäärä, on ylimenevä osa veronalaista ansiotuloa. Tästä veronalaisesta osuudesta voi apurahansaaja tehdä tulonhankkimismenoja koskevia vähennyksiä (matkat, ammattikirjallisuus, työhuonekulut tai laitehankinnat jne.).

Apurahat tms. ovat sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan. Ne on myös ilmoitettava verottajalle maksuvuoden mukaan, jos ne puuttuvat esitäytetyltä veroilmoitukselta.

Kulttuurirahasto tekee Teille myönnetystä apurahasta tai palkinnosta ilmoituksen verohallinnolle, jos myönnetystä määrästä on verovuonna maksettu vähintään 1.000 euroa (verohallituksen päätös 1052/2003). Ilmoitus tehdään verovuoden päätyttyä tammikuussa ja siinä mainitaan mm. apurahansaajan nimi, henkilötunnus, osoite, apurahan käyttötarkoitus sekä maksettu summa. Työryhmille myönnetyt apurahat ilmoitetaan ryhmän vastuuhenkilön nimellä. Vastuuhenkilön tulee tarvittaessa selvittää verottajalle apurahan käyttö ja jakautuminen työryhmän kesken.

Jos apurahansaaja käyttää kuluapurahaa työvoiman palkkaamiseen, on hän itse vastuussa tavanomaisista työnantajavelvoitteista, kuten ennakonpidätyksistä ja sivukuluista.

On huomattava, että verotusta koskevat säädökset voivat muuttua ja niiden tulkinta jossain määrin vaihdella. Suomen Kulttuurirahasto ei siten voi ottaa vastuuta näiden tietojen oikeellisuudesta eikä antaa lähempiä neuvoja verotuksesta. Vähänkin epäselvissä tapauksissa apurahansaajan on syytä pyytää ohjeita suoraan verottajalta (www.vero.fi).

Sisällysluetteloon

Työskentelyapurahan vakuuttaminen (Mela)

Apurahatyöskentelyyn liittyy apurahansaajan lakisääteinen velvollisuus vakuuttaa oma työskentelynsä. Jos apuraha on myönnetty vähintään neljän kuukauden työskentelyyn, vakuutus on pakollinen.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen osalta. Mela myös ratkaisee apurahan ja apurahansaajan vakuutuskelpoisuuden.

Vakuutusmaksut sisältyvät Kulttuurirahaston vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen koko- tai osa-aikaiseen työskentelyyn myönnettäviin apurahoihin. Tämä tarkoittaa, että apurahansaajan tulee varata apurahastaan noin 15 % vakuutusmaksuihin ja huolehtia itse vakuutusten ottamisesta ja maksamisesta.

Vakuutus tulee ottaa sille ajalle, jolle apuraha on myönnetty (ilmoitetaan apurahapäätöksessä kuukausina), vaikka työskentely ei toteutuisi yhtäjaksoisena.

Kulttuurirahasto on velvollinen ilmoittamaan ja antamaan tarvittaessa lisätietoja Melalle myöntämistään apurahoista.

Lisätietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa Melan asiakaspalvelusta, puh. 029 435 2650, vakuutus(at)mela.fi sekä kotisivuilta www.mela.fi.

Sisällysluetteloon

Lisäapuraha henkilövakuutuksen järjestämiseen (Benefit Advisors Oy)

Kulttuurirahasto tarjoaa kokoaikaisen 9-12 kk:n työskentelyapurahan saajalle lakisääteistä sosiaaliturvaa täydentävän henkilövakuutuksen. Vakuutus koskee alle 60-vuotiaiden henkilökohtaisia apurahoja. Kulttuurirahasto maksaa vakuutuksen. Etu korottaa apurahaa noin 230 eurolla.

Vakuutus sisältää tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutuksen ja on voimassa myös vapaa-ajalla yhtäjaksoisesti yhden vuoden ajan ensimmäisen apurahaerän nostamisesta ja vakuutusturvan voimaan saattamisesta. Vakuutuksen turvin voit käyttää yksityistä terveydenhuoltoa pienellä omavastuulla.

Vakuuttamista hoitaa Benefit Advisors Oy, joka myös lähettää yksityiskohtaiset tiedot vakuutusturvasta saatettuaan vakuutuksen voimaan. Toimita apurahansaajan verkkopalvelusta tulostettava lisäapurahan hakemuslomake ja valtakirja osoitteeseen

Benefit Advisors Oy
Siru Elman
Töölönkatu 4
00100 HELSINKI
09 87750 200
050 4135 802
info.ba(at)soderbergpartners.com

Sisällysluetteloon

Lisää tietoa

Vastaamme tiedusteluihin sähköpostitse apurahainfo(at)skr.fi sekä puhelimitse. Yhteyshenkilöt eri hakujen osalta ovat:

 • tammikuun haun apurahat, Sari Ilomäki
 • maalis- ja elokuun hakujen apurahat sekä PoDoCo- ja Post doc -poolit, Eriika Johansson
 • lokakuun haun apurahat, Jaana Ortju
 • apurahojen käyttöselvitykset ja monivuotisten apurahojen jatkohakemukset, Olli Vallinheimo