Suomen Kulttuurirahastolla ja sen maakuntarahastoilla on käytössä Apurahansaajan verkkopalvelu, jonka kautta sovitaan apurahan nostamisesta ja laaditaan apurahan käyttöselvitys. Verkkopalvelussa asioidaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Apurahasta tiedottaminen
Apurahan käyttöön liittyviä yleisiä periaatteita
Apurahan nostaminen
Suurten apurahojen väliraportointi
Selvitys apurahan käytöstä
Apurahasta kertominen
Yliopistokorvaus
Verotusnäkökohtia
Sosiaaliturva
Lisäapuraha henkilövakuutuksen järjestämiseen

Apurahasta tiedottaminen

Suomen Kulttuurirahaston apurahat julkaistaan Kulttuurirahaston kotisivuilla viimeistään kunkin rahaston vuosijuhlan jälkeen. Keskusrahaston vuosijuhlaa vietetään Kalevalan päivän aattona 27. päivänä helmikuuta. Maakuntarahastojen vuosijuhlapäivät löytyvät rahastojen omilta sivuilta.

Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan saajalle kirjallisesti noin 2-3 viikkoa ennen vuosijuhlaa.

Keskusrahaston päätökset ilmoitetaan kuitenkin ennen maakuntarahastojen hakuajan päättymistä helmikuussa. Kielteisistä päätöksistä ilmoitetaan sähköpostitse osoitteensa antaneelle hakijalle.

Apurahapäätöksessä kerrotaan, onko kyseessä kerta-apuraha vai useampivuotinen tuki. Mikäli kyseessä on kerta-apuraha, Kulttuurirahasto ei ole sitoutunut hankkeen jatkuvaan tukemiseen, vaikka hakemuksessa olisi esitetty useampivuotinen työsuunnitelma. Tällöin mahdollista jatkoapurahaa on haettava tavanomaisena hakuaikana lokakuussa, ja myöntämisen edellytykset harkitaan silloin uudelleen hakemuksen perusteella.

Keskusrahastosta kolmivuotisena myönnetyn apurahan toisen ja kolmannen vuoden rahoitusta haetaan apurahanhakijan verkkopalvelussa noin kolme kuukautta ennen sen toivottua maksatusta. Tarkemmat ohjeet ovat täällä.

Kulttuurirahaston apurahan käyttämiseen liittyvät ohjeet ovat alla. Niistä kerrotaan lyhyesti myös kirjeitse apurahojen julkistamisen jälkeen.

Lisätietoja tarvittaessa sähköpostitse etunimi.sukunimi@skr.fi tai puhelimitse:
Sari Ilomäki, maakuntarahastojen tammikuun haun apurahat (09) 6128 1223
Eriika Johansson, keskusrahaston maalis- ja elokuun hakujen apurahat (09) 6128 1213
Jaana Ortju, keskusrahaston lokakuun haun apurahat (09) 6128 1235
Olli Vallinheimo, apurahojen käyttöselvitykset ja kolmivuotisten apurahojen jatkohakemukset (09) 6128 1251

Apurahan käyttöön liittyviä yleisiä periaatteita

Apuraha on käytettävissä myönnettyyn tarkoitukseen esitetyn suunnitelman mukaisesti. Apurahalla työskentelyn voi aloittaa vasta apurahapäätöksen jälkeen. Myös kuluapuraha on pääsääntöisesti tarkoitettu käytettäväksi apurahapäätöksen jälkeen toteutuviin kuluihin.

Työskentelyapuraha ei ole verrannollinen työ- tai virkasuhteessa tehtävästä työstä maksettavaan palkkaan. Määrätyn suuruinen ja tietyin edellytyksin verovapaa apuraha on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää tai lahjoittaa kolmannelle osapuolelle eikä maksettavaksi palkkana tai palkkiona.

Apuraha, jota ei ole ryhdytty käyttämään kolmen vuoden kuluessa sen myöntämisestä, katsotaan peruuntuneeksi. Samoin katsotaan nostamaton loppuerä peruuntuneeksi, kun apurahan myöntämisestä on kulunut viisi vuotta. Apurahan peruuntumisista ei ilmoiteta erikseen.

Kolmivuotisena myönnetyn apurahan viimeinenkin erä tulee nostaa viiden vuoden kuluessa ensimmäisen vuoden apurahan myöntämisestä.

Työskentelyapurahan tarkoituksena on mahdollistaa hankkeen parissa työskentely ansiotyöstä vapaana. Se on tarkoitettu elinkustannusten kattamiseen. Työskentelyapurahaa ja kokopäiväisestä työstä maksettavaa palkkaa tai toista työskentelyapurahaa tai sitä vastaavaa aikuiskoulutustukea ei voi nostaa samanaikaisesti.

Apurahakaudella on mahdollista suorittaa virkaa tai muuta palkallista tehtävää alle 25 % työajasta. Periaatteena on, että apurahalla tehtävän työn ohella voisi tehdä esim. satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauden pituuteen (esim. vuosiapuraha on tarkoitettu 12 kk:n työskentelyyn). Jos työtä on tarve tehdä enemmän, esimerkiksi osa-aikaisesti, se vaikuttaa apurahan käyttöaikaan ja siitä tulee sopia erikseen Kulttuurirahaston kanssa.

Apurahan nostaminen

Apurahan nostamisesta voi sopia vuosijuhlan jälkeen.

Henkilökohtaisen ja työryhmän apurahan nostamisesta sovitaan apurahansaajan verkkopalvelussa. Maksuesityksen tekeminen edellyttää henkilökohtaisten verkkopankkitunnusten käyttöä. Tunnusten käyttö vastaa maksuesityksen allekirjoitusta.

Työryhmän apurahan nostamisesta sopii työryhmän toiminnasta vastaava henkilö (sama kuin hakemuksessa). Apuraha maksetaan vastuuhenkilön ilmoittamalle yhdelle pankkitilille. Verkkopalveluun kirjaudutaan täällä.

Yhteisön apurahan nostamisesta sovitaan palauttamalla Suomen Kulttuurirahaston lähettämä maksusopimuslomake täytettynä ja yhteisön sääntöjen mukaisesti allekirjoitettuna. Lomakkeen liitteenä tulee toimittaa yhteisön rekisteriote, joka ei ole kolmea kuukautta vanhempi.

Myös apurahansaaja, jolla ei ole suomalaisia verkkopankkitunnuksia, sopii apurahan nostamisesta lomakkeella. Alle 15-vuotiaan apurahansaajan lomakkeen allekirjoittavat huoltajat.

Apurahat maksetaan IBAN-muotoisille pankkitileille. Maksupäivä Kulttuurirahaston tililtä on yleensä kuukauden ensimmäinen arkipäivä sekä viikoittain maanantai. Maksun siirtyminen saajan tilille voi kestää muutaman pankkipäivän.

Ilman erityistä syytä 12.000 euroa ja sitä pienemmät apurahat maksetaan yhdessä erässä. Suuremmat apurahat maksetaan yhdessä tai useammassa, vähintään 8.000 euron erässä käyttötarkoituksen edellyttämässä aikataulussa. Jos kokonaisaikataulu on epävarma, apurahansaaja voi sopia esimerkiksi vain ensimmäisen erän nostoajankohdan ja sopia jatkosta myöhemmin.

Selvitys apurahan käytöstä on annettava vuoden kuluessa apurahan viimeisen erän nostamisesta.

Kulttuurirahasto on suljettuna kesälomien vuoksi heinäkuussa. Tällöin ei voida maksaa apurahoja eikä sopia niiden maksamisesta. Heinäkuulle etukäteen sovitut maksuerät laitetaan maksuun kesäkuun viimeisellä viikolla.

Suurten apurahojen väliraportointi

Jos apuraha on suuruudeltaan yli 80 000 euroa ja kestoltaan vähintään 24 kuukautta, tulee apurahan käytöstä toimittaa 12 kuukauden kuluessa ensimmäisen maksuerän nostamisesta väliraportti. Apurahasta voidaan nostaa enintään 75 % ennen väliraportin toimittamista ja hyväksymistä.

Väliraportti laaditaan omalle verkkolomakkeelle. Osoite löytyy apurahan myöntökirjeestä niiltä saajilta, joilta se vaaditaan. Raportin normaali käsittelyaika on noin kaksi viikkoa. Hyväksytystä raportista lähetetään tiedoksianto hankkeen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Väliraportti ei korvaa apurahan käytön jälkeen annettavaa käyttöselvitystä, joka tulee antaa vuoden kuluessa apurahan viimeisestä maksuerästä.

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahansaaja laatii selvityksen apurahan käytöstä vuoden kuluessa apurahan loppuun maksamisesta. Selvitys tehdään verkkolomakkeelle apurahansaajan verkkopalvelussa ja se tulee kohdistaa apurahan myöntäneeseen keskusrahastoon tai maakuntarahastoon. Palvelun käyttö edellyttää henkilökohtaisten verkkopankkitunnusten käyttöä.

Yhteisölle myönnetyn apurahan selvityksen voi tehdä esim. hankkeen yhteyshenkilö henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan. Saajayhteisön virallinen nimi tulee ilmoittaa selkeästi selvityksessä. Yhteisön virallisen nimen voi merkitä myös verkkolomakkeen sukunimikenttään.

Selvityksen liitteeksi riittää opinnäytetyön, väitöskirjatyön tai muun tieteellisen julkaisun tiivistelmä tai yhteenveto esimerkiksi taidenäyttelyn kritiikeistä. Niitä ei lähetetä Kulttuurirahastoon erikseen postitse. Selvitykseen ei myöskään tarvitse liittää kuitteja kulujen tositteeksi.

Selvitys apurahan käytöstä on annettava määräajassa, viimeistään vuoden kuluttua apurahan viimeisen erän nostamisesta. Selvityksen laiminlyöminen saattaa vaarantaa vastaiset apurahan saantimahdollisuudet.

Apurahasta kertominen

On hyvän tavan mukaista mainita saamansa apurahat ja rahoittaja ansioluettelossa ja tuoda ne esiin myös tieteellisessä opinnäytetyössä tai julkaisussa, konserttiohjelmassa, näyttelyluettelossa ja muussa vastaavassa yhteydessä. Suomen Kulttuurirahaston painokelpoisen tunnuksen voi noutaa täältä.

Vieraskielisissä yhteyksissä Suomen Kulttuurirahastosta käytetään seuraavia käännöksiä:

  • Finska Kulturfonden
  • Finnish Cultural Foundation
  • Finnische Kulturstiftung
  • Fondation Finlandaise pour la Culture
  • Fundación Finlandesa para la Cultura
  • Fondazione Culturale Finlandese

Maakuntarahastojen vieraskieliset käännökset löytyvät täältä.

Yliopistokorvaus

Kulttuurirahasto on solminut Suomen yliopistojen kanssa puitesopimuksen apurahansaajien aseman parantamiseksi yliopistoilla. Tämä takaa Kulttuurirahaston apurahansaajille, joilla on jatkotutkinnon suoritusoikeus ja jotka haluavat sopia tutkimusedellytyksistä yliopistolla, samanlaiset kussakin isäntäyksikössä tavanomaiset perusedellytykset kuin vastaavissa tehtävissä työskentelevillä työsuhteisilla tutkijoilla ja tohtorikoulutettavilla on. Puitesopimus koskee myös tohtoreita isäntäyksikön harkinnan mukaan.

Tavanomaisilla perusedellytyksillä tarkoitetaan mm. asianmukaisia työ- ja laboratoriotiloja, tietoliikenne-, posti-, tulostus- sekä kirjasto- ja tietopalveluja (aineiston käyttölisenssien niin mahdollistaessa) siinä määrin kuin ne ovat yleisesti tutkijoiden ja tohtorikoulutettavien käytössä.

Tavanomaisista perusedellytyksistä yliopistolle maksettava yliopistokorvaus sisältyy Kulttuurirahaston vähintään 4 kk:n työskentelyyn myönnettäviin apurahoihin. Summa mainitaan apurahapäätöksessä, vuositasolla se on 1 600 euroa.

Apurahansaaja tekee yliopiston kanssa henkilökohtaisen sopimuksen tutkimusedellytyksistä ja huolehtii itse korvauksen maksamisesta yliopistolle laskua vastaan.

Jos apurahansaaja ei halua sopia tutkimusedellytyksistä yliopiston kanssa, hän voi apurahan avulla järjestää tarvitsemansa tutkimusedellytykset itse.


Verotusnäkökohtia

Tuloverolain 82 §:n mukaan opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten saadut stipendit tai muut apurahat taikka tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi saadut palkinnot ovat tietyin edellytyksin verovapaata tuloa. Veronalaisuus riippuu toisaalta stipendin, apurahan tai palkinnon myöntäjästä ja toisaalta maksetusta määrästä seuraavasti:

  1. Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön taikka Pohjoismaiden neuvoston antamat stipendit, opintorahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat verovapaita.

  2. Myös muilta vastaavilta tahoilta (esimerkiksi Suomen Kulttuurirahastolta) saadut apurahat tms. ovat verovapaita siltä osin kuin verovelvolliselle samana vuonna maksettujen – myös 1-kohdassa mainittujen yhteisöjen myöntämien – apurahojen tms. yhteenlaskettu määrä ei ylitä valtion taiteilija-apurahan vuotuista määrää (vuonna 2019: 20.728,44 euroa). Summa sisältää osuuden, jolla rahoitetaan MYEL:n mukaista sosiaaliturvaa.
       Ts. jos apurahoja tms. on verovuoden aikana maksettu yhteensä enemmän kuin yllämainittu valtion vuotuisen taiteilija-apurahan enimmäismäärä, on ylimenevä osa veronalaista ansiotuloa. Tästä veronalaisesta osuudesta voi apurahansaaja tehdä tulonhankkimismenoja koskevia vähennyksiä (matkat, ammattikirjallisuus, työhuonekulut tai laitehankinnat jne.).

Apurahat tms. ovat sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan. Ne on myös ilmoitettava verottajalle maksuvuoden mukaan, jos ne puuttuvat esitäytetyltä veroilmoitukselta.

Kulttuurirahasto tekee Teille myönnetystä apurahasta tai palkinnosta ilmoituksen verohallinnolle, jos myönnetystä määrästä on verovuonna maksettu vähintään 1.000 euroa (verohallituksen päätös 1052/2003). Ilmoitus tehdään verovuoden päätyttyä tammikuussa ja siinä mainitaan mm. apurahansaajan nimi, henkilötunnus, osoite, apurahan käyttötarkoitus sekä maksettu summa. Työryhmille myönnetyt apurahat ilmoitetaan ryhmän vastuuhenkilön nimellä. Vastuuhenkilön tulee tarvittaessa selvittää verottajalle apurahan käyttö ja jakautuminen työryhmän kesken.

Jos apurahansaaja käyttää kuluapurahaa työvoiman palkkaamiseen, on hän itse vastuussa tavanomaisista työnantajavelvoitteista, kuten ennakonpidätyksistä ja sivukuluista.

On huomattava, että verotusta koskevat säädökset voivat muuttua ja niiden tulkinta jossain määrin vaihdella. Suomen Kulttuurirahasto ei siten voi ottaa vastuuta näiden tietojen oikeellisuudesta eikä antaa lähempiä neuvoja verotuksesta. Vähänkin epäselvissä tapauksissa apurahansaajan on syytä pyytää ohjeita suoraan verottajalta (www.vero.fi).

Sosiaaliturva

Vuodesta 2009 alkaen henkilökohtaisiin työskentelyapurahoihin on tietyin edellytyksin sisältynyt apurahansaajan velvollisuus vakuuttaa oma työskentelynsä. Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa tätä apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen osalta. Sairausvakuutuslain mukaiset maksut perii verottaja jälkikäteen.

Lakisääteiset vakuutusmaksut sisältyvät vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn myönnettäviin apurahoihin.

Apurahansaajan tulee varata apurahastaan noin 15 % vakuutusmaksuihin ja huolehtia itse vakuutusten ottamisesta ja maksamisesta.

Ammatilliseen perus- ja ammattikorkeakoulututkintoon sekä alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon liittyvää opiskelua tai opinnäytetyötä ei pidetä sosiaaliturvaan oikeuttavana tieteellisen tutkimuksen tekemisenä tai taiteellisen toiminnan harjoittamisena. Laki ei myöskään koske vain hankkeen kuluihin tai yhteisöille myönnettyjä apurahoja.

Vakuutushakemuksen saatuaan Mela määrittelee apurahansaajalle vuosityötulon. Ensisijaisesti perusteena on koko Suomen Kulttuurirahaston myöntämän apurahan määrä. Apurahansaaja voi esittää vakuutushakemuksessaan kuluvähennyksen, mutta työskentelyn osuudeksi Kulttuurirahaston apurahasta on kuitenkin ilmoitettava vähintään 1 500 euroa kuukaudessa. Tieteen ja taiteen tohtoreiden osalta vastaava summa on tieteelliseen työskentelyyn myönnettävistä apurahoista 1 800 euroa kuukaudessa.

Vakuutus tulee ottaa sille ajalle, jolle apuraha on myönnetty (ilmoitetaan apurahapäätöksessä kuukausina), vaikka työskentely ei toteutuisi yhtäjaksoisena.

Kulttuurirahasto on velvollinen ilmoittamaan ja antamaan tarvittaessa lisätietoja Melalle myöntämistään apurahoista.

Lisätietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa Melan asiakaspalvelusta, puh. 029 435 2650, vakuutus(at)mela.fi sekä kotisivuilta www.mela.fi.

Lisäapuraha henkilövakuutuksen järjestämiseen

Henkilökohtaisen kokovuotisen tai sitä suuremman apurahan saaneille voidaan myöntää lisäapurahana n. 230 euroa lakisääteistä sosiaaliturvaa täydentävän vapaaehtoisen henkilövakuutuksen järjestämiseksi. Vakuutus koskee alle 60-vuotiaita apurahansaajia. Kokovuotisen apurahan saaneille toimitetaan ohjeet ja hakemuslomake, jolla valmiiksi neuvoteltua vakuutusturvaa haetaan.

Vakuutusturva sisältää täysajan tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutukset ja on voimassa yhden vuoden ensimmäisen apurahaerän nostamisesta ja vakuutusturvan voimaan saattamisesta.

Yksityiskohtaiset tiedot vakuutusturvasta lähetetään apurahansaajalle heti, kun vakuutus on saatettu voimaan.

Lisäapurahan hakemuslomake ja valtakirja, jolla apurahansaaja valtuuttaa Kulttuurirahaston ottamaan ja maksamaan vakuutusturvan ja Benefit Advisors Oy:n järjestämään ja hoitamaan sovittuja vakuutuksia, toimitetaan käsiteltäväksi osoitteeseen

Benefit Advisors Oy
Siru Elman
Nuijamiestentie 5
00400 HELSINKI

09 87750 200
050 4135 802
etunimi.sukunimi@benefitadvisors.fi