Apurahan nostamisesta sovitaan ja apurahan käyttöselvitys laaditaan Apurahansaajan verkkopalvelussa.

Koronaviruspandemia vaikuttaa monin tavoin apurahansaajien elämään, siksi Kulttuurirahasto joustaa tavallistakin enemmän. Katso täältä koronan aiheuttamat muutokset apurahaohjeisiin.


Apurahan käyttöön liittyviä yleisiä periaatteita
Koko- ja osa-aikaiset apurahat sekä puhdeapurahat
Apurahan nostaminen
Suurten apurahojen väliraportointi
Selvitys apurahan käytöstä
Apurahasta kertominen
Yliopistokorvaus
Verotusnäkökohtia
Työskentelyapurahan vakuuttaminen (Mela)
Lisäapuraha henkilövakuutuksen järjestämiseen (Söderberg & Partners Oy)
Tiedustelut

Apurahan käyttöön liittyviä yleisiä periaatteita

Apuraha on käytettävissä esitetyn suunnitelman mukaisesti siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Apurahalla työskentelyn voi aloittaa vasta apurahapäätöksen jälkeen. Myös kuluapurahaa voi käyttää vain apurahapäätöksen jälkeen toteutuviin kuluihin. Lokakuun haussa tämä tarkoittaa helmikuun alkua, Tammikuun haun osalta päivämääristä ilmoitetaan maakuntarahastokohtaisesti.

Työskentelyapuraha ei ole verrannollinen työ- tai virkasuhteessa tehtävästä työstä maksettavaan palkkaan. Määrätyn suuruinen ja tietyin edellytyksin verovapaa apuraha on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle eikä muuttaa maksettavaksi palkkana tai palkkiona.

Apuraha, jota ei ole ryhdytty käyttämään kolmen vuoden kuluessa sen myöntämisestä, katsotaan peruuntuneeksi. Samoin katsotaan nostamaton loppuerä peruuntuneeksi, kun apurahan myöntämisestä on kulunut viisi vuotta. Peruuntumisista ei ilmoiteta erikseen.

Monivuotisena myönnetyn apurahan viimeinenkin erä tulee nostaa viiden vuoden kuluessa ensimmäisen vuoden apurahan myöntämisestä. Monivuotisen apurahan toisen, kolmannen ja neljännen vuoden hakeminen on ohjeistettu täällä.

Sisällysluetteloon

Koko- ja osa-aikaiset apurahat sekä puhdeapurahat

100 prosentin työskentelyapuraha on tarkoitettu kokoaikaiseen päätoimiseen työskentelyyn ja kattamaan tavanomaisia henkilökohtaisia elinkustannuksia tietyllä ajanjaksolla. Sen käyttäminen edellyttää vapautta palkkatyöstä. Kokoaikaiseen työskentelyyn myönnetyn apurahan kanssa ei voi samanaikaisesti nostaa toista vastaavaa rahoitusta (esim. toinen työskentelyapuraha, kokoaikaisesta työstä maksettava palkka, aikuiskoulutustuki). Sitä ei myöskään voi käyttää palkallisen loman aikana.

Muun palkkatyön tekeminen apurahan ohella on tietyin edellytyksin sallittua. Seuraavia ohjeita tulee noudattaa:

Kokoaikainen apuraha
Kun apuraha on myönnetty kokoaikaiseen päätoimiseen (100 %) työskentelyyn, sen lisäksi voi tehdä sivutoimista palkkatyötä alle 25 % kokoaikaiseen työhön tarkoitetusta työajasta. Periaatteena on, että apurahalla tehtävän työn ohella voi tehdä esim. satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauden pituuteen (esim. vuosiapuraha on tarkoitettu 12 kk:n työskentelyyn).

Osa-aikainen apuraha
Osa-aikainen apuraha on tarkoitettu käytettäväksi säännöllisen osa-aikaisen työsuhteen ohessa. Sitä ei voi yhdistää toiseen osa-aikaiseen apurahaan tai aikuiskoulutustukeen.

Kun apuraha on myönnetty osa-aikaiseen (75 %) työskentelyyn, sen lisäksi voi olla säännöllisessä osa-aikaisessa, 25 %:n työsuhteessa.

Kun apuraha on myönnetty puolipäiväiseen (50 %) työskentelyyn, sen lisäksi voi olla säännöllisessä osa-aikaisessa, korkeintaan 50 %:n työsuhteessa.

Kun apuraha on myönnetty osa-aikaiseen (25 %) työskentelyyn, sen lisäksi voi olla säännöllisessä osa-aikaisessa, korkeintaan 75 %:n työsuhteessa.

Puhdeapuraha
Kun apuraha on myönnetty puhdeapurahana, sitä voi käyttää sivutoimiseen työskentelyyn. Puhteena toteutettavan hankkeen tulee olla sisällöllisesti varsinaisesta työsuhteesta erillinen, ja työsuhteen tulee olla kokoaikainen (100 %). Puhdeapuraha ei ole tarkoitettu muiden apurahojen lisäapurahaksi.

Jos työtä on tarve tehdä toisin kuin apuraha on myönnetty, siitä tulee sopia Kulttuurirahaston kanssa etukäteen. Muutos vaikuttaa apurahan käyttöaikaan. Asiaa koskeva ohjeistus on Apurahansaajan verkkopalvelussa.

Myös tohtorikoulutettavan, jolla on 50-56 % työsuhde yliopistoon tai muuhun tutkimuslaitokseen, tulee ilmoittaa työsopimuksesta Apurahansaajan verkkopalvelussa mieluiten ennen apurahan tai sen ensimmäisen erän nostamista. Lisätietoa tohtorikoulutettavan apurahan yhdistämisestä työsuhteeseen on täällä.

Sisällysluetteloon

Apurahan nostaminen

Apurahan nostamisesta voi sopia Apurahansaajan verkkopalvelussa aikaisintaan myöntöilmoituksessa mainittuna päivänä. Verkkopalveluun kirjaudutaan yksityishenkilön verkkopankkitunnuksilla täällä.

Työryhmän apurahan nostamisesta sopii työryhmän toiminnasta vastaava henkilö, jonka tulee olla sama kuin hakemuksessa nimetty yhteyshenkilö. Apuraha maksetaan vastuuhenkilön ilmoittamalle yhdelle pankkitilille.

Yhteisön apurahan nostamiseen tarvittava maksuohjelmalomake on saatavilla Apurahansaajan verkkopalvelussa 2021 ja sen jälkeen myönnettyjen apurahojen saajille. Lomakkeen voi tulostaa yhteisön yhteyshenkilö, jonka tulee olla sama kuin hakemuksessa nimetty yhteyshenkilö. Ennen vuotta 2021 apurahan saaneet ovat saaneet lomakkeen postitse. Maksuohjelmalomake allekirjoitetaan yhteisön sääntöjen mukaisesti ja lähetetään Kulttuurirahastoon. Liitteeksi on laitettava nimenkirjoitusoikeuden todentava rekisteriote (ei kolmea kuukautta vanhempi) tai muu vastaava asiakirja (esim. hallinto- tai johtosääntö tai pöytäkirjan ote nimenkirjoitusoikeudesta). Apuraha maksetaan lomakkeella ilmoitetulle yhdelle pankkitilille.


Myös apurahansaaja, jolla ei ole suomalaisia verkkopankkitunnuksia, sopii apurahan nostamisesta lomakkeella. Alle 15-vuotiaan apurahansaajan lomakkeen allekirjoittavat huoltajat.

Apurahat maksetaan IBAN-muotoisille pankkitileille. Maksupäivä Kulttuurirahaston tililtä on yleensä kuukauden ensimmäinen arkipäivä sekä viikoittain keskiviikko. Maksun siirtyminen saajan tilille voi kestää muutaman pankkipäivän.

Apuraha maksetaan yhdessä tai useammassa, vähintään 2 000 euron erässä käyttötarkoituksen edellyttämässä aikataulussa. Sen nostaminen voi olla hyvä jaksottaa niin, että kunkin verovuoden aikana nostetaan vain sen aikana käytettävä osuus apurahasta.

Jos kokonaisaikataulu on epävarma, apurahansaaja voi sopia aluksi vain ensimmäisen erän nostamisesta ja jatkosta myöhemmin. Kulttuurirahasto lähettää apurahan ensimmäisen noston yhteydessä MELAlle automaattisen ilmoituksen apurahakauden aloittamisesta, jos apurahaan sisältyy vähintään neljän kuukauden työskentelyapuraha.

Apurahansaajan tulee antaa selvitys apurahan käytöstä vuoden kuluessa viimeisen erän nostamisesta. Apurahan tulee olla kokonaan käytetty selvitystä laadittaessa.

Kulttuurirahasto on suljettuna kesälomien vuoksi heinäkuussa. Tällöin ei voida maksaa apurahoja eikä sopia niiden maksamisesta. Heinäkuulle etukäteen sovitut maksuerät laitetaan maksuun kesäkuun viimeisellä viikolla.

Sisällysluetteloon

Suurten apurahojen väliraportointi

Jos apuraha on suuruudeltaan 80 000 euroa tai enemmän ja kestoltaan vähintään 24 kuukautta, tulee apurahan käytöstä toimittaa 12 kuukauden kuluessa ensimmäisen maksuerän nostamisesta väliraportti. Apurahasta voidaan nostaa enintään 75 % ennen väliraportin toimittamista ja hyväksymistä.

Apurahaan voi liittyä myös edellä olevista ehdoista poikkeava väliraportointivelvollisuus. Siitä on maininta apurahapäätöksessä niillä apurahansaajilla, joita velvoite koskee.

Väliraportti laaditaan omalle verkkolomakkeelle täällä. Raportin normaali käsittelyaika on noin kaksi viikkoa. Hyväksytystä raportista lähetetään tiedoksianto hankkeen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Väliraportti ei korvaa apurahan käytön jälkeen annettavaa käyttöselvitystä, joka tulee antaa vuoden kuluessa apurahan viimeisestä maksuerästä.

Sisällysluetteloon

Selvitys apurahan käytöstä

Selvitys apurahan käytöstä on annettava määräajassa, vuoden kuluessa apurahan loppuun nostamisesta. Selvityksen laiminlyöminen estää apurahan saamisen jatkossa.

Selvitys tehdään verkkolomakkeelle Apurahansaajan verkkopalvelussa, ja se tulee kohdistaa apurahan myöntäneeseen keskusrahastoon tai maakuntarahastoon. Palvelun käyttö edellyttää henkilökohtaisten verkkopankkitunnusten käyttöä.

Yhteisölle myönnetyn apurahan selvityksen voi tehdä esim. hankkeen yhteyshenkilö henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan. Saajayhteisön virallinen nimi tulee ilmoittaa selkeästi selvityksessä. Se merkitään verkkolomakkeen sukunimikenttään.

Selvitykseen ei liitetä kuitteja kulujen tositteeksi. Selvityksen liitteeksi riittää opinnäytetyön, väitöskirjatyön tai muun tieteellisen julkaisun tiivistelmä tai yhteenveto esimerkiksi taidenäyttelyn kritiikeistä. Niitä ei lähetetä Kulttuurirahastoon erikseen postitse.

Sisällysluetteloon

Apurahasta kertominen

On hyvän tavan mukaista mainita saamansa apurahat ja rahoittaja ansioluettelossa ja tuoda ne esiin myös tieteellisessä opinnäytetyössä tai julkaisussa, konserttiohjelmassa, näyttelyluettelossa ja muussa vastaavassa yhteydessä. Suomen Kulttuurirahaston painokelpoisen tunnuksen voi noutaa täältä.

Vieraskielisissä yhteyksissä Suomen Kulttuurirahastosta käytetään seuraavia käännöksiä:
•    Finska Kulturfonden
•    Finnish Cultural Foundation
•    Finnische Kulturstiftung
•    Fondation Finlandaise pour la Culture
•    Fundación Finlandesa para la Cultura
•    Fondazione Culturale Finlandese

Maakuntarahastojen vieraskieliset käännökset löytyvät täältä.

Sisällysluetteloon

Yliopistokorvaus

Kulttuurirahastolla on aiemmin ollut Suomen yliopistojen kanssa sopimus, joka takasi vuositasolla 1600 euron korvausta vastaan apurahansaajille työskentelyn perusedellytykset yliopiston laitoksella. Koska korvauksen periminen osoittautui epäyhtenäiseksi, sopimus on irtisanottu päättymään helmikuun lopussa 2022, minkä jälkeen korvausta ei tämän sopimuksen perusteella ole tarkoitus periä keneltäkään. Useimmissa tapauksissa yliopistot tarjoavat edelleen työn perusedellytykset, mutta asian voi tarkistaa erikseen ao. laitokselta.

Sisällysluetteloon

Verotusnäkökohtia

Tuloverolain 82 §:n mukaan opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten saadut stipendit tai muut apurahat taikka tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi saadut palkinnot ovat tietyin edellytyksin verovapaata tuloa. Veronalaisuus riippuu toisaalta stipendin, apurahan tai palkinnon myöntäjästä ja toisaalta maksetusta määrästä seuraavasti:

  1. Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön taikka Pohjoismaiden neuvoston antamat stipendit, opintorahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat verovapaita.

  2. Myös muilta vastaavilta tahoilta (esimerkiksi Suomen Kulttuurirahastolta) saadut apurahat tms. ovat verovapaita siltä osin kuin verovelvolliselle samana vuonna maksettujen – myös 1-kohdassa mainittujen yhteisöjen myöntämien – apurahojen tms. yhteenlaskettu määrä ei ylitä valtion taiteilija-apurahan vuotuista määrää (vuonna 2022: 24 765,09 euroa). Summa sisältää osuuden, jolla rahoitetaan MYEL:n mukaista sosiaaliturvaa.
       Ts. jos apurahoja tms. on verovuoden aikana maksettu yhteensä enemmän kuin yllämainittu valtion vuotuisen taiteilija-apurahan enimmäismäärä, on ylimenevä osa veronalaista ansiotuloa. Tästä veronalaisesta osuudesta voi apurahansaaja tehdä tulonhankkimismenoja koskevia vähennyksiä (matkat, ammattikirjallisuus, työhuonekulut tai laitehankinnat jne.).

Apurahat tms. ovat sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan. Apurahansaajan on myös ilmoitettava nostamansa apurahat verottajalle maksuvuoden mukaan, jos ne puuttuvat esitäytetystä veroilmoituksesta. Apurahan nostaminen voi olla hyvä ajoittaa niin, että sitä nostetaan verovuoden aikana käytettävä määrä.

Kulttuurirahasto tekee apurahasta tai palkinnosta ilmoituksen verohallinnolle, jos myönnetystä määrästä on verovuonna maksettu vähintään 1.000 euroa (verohallituksen päätös 1052/2003). Ilmoitus tehdään verovuoden päätyttyä tammikuussa ja siinä mainitaan mm. apurahansaajan nimi, henkilötunnus, osoite, apurahan käyttötarkoitus sekä verovuoden aikana maksettu summa. Työryhmille myönnetyt apurahat ilmoitetaan ryhmän vastuuhenkilön nimellä. Vastuuhenkilön tulee tarvittaessa selvittää verottajalle apurahan käyttö ja jakautuminen työryhmän kesken.


Jos apurahansaaja käyttää kuluapurahaa työvoiman palkkaamiseen, on hän itse vastuussa tavanomaisista työnantajavelvoitteista, kuten ennakonpidätyksistä ja sivukuluista.


On huomattava, että verotusta koskevat säädökset voivat muuttua ja niiden tulkinta jossain määrin vaihdella. Suomen Kulttuurirahasto ei siten voi ottaa vastuuta näiden tietojen oikeellisuudesta eikä antaa lähempiä neuvoja verotuksesta. Vähänkin epäselvissä tapauksissa apurahansaajan on syytä pyytää ohjeita suoraan verottajalta (www.vero.fi).

Sisällysluetteloon

Työskentelyapurahan vakuuttaminen (Mela)

Apurahansaajalla on lakisääteinen velvollisuus vakuuttaa vähintään neljän kuukauden työskentelyyn saatu apuraha.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen osalta. Mela myös ratkaisee apurahan ja apurahansaajan vakuutuskelpoisuuden.

Vakuutusmaksut sisältyvät Kulttuurirahaston vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen koko- tai osa-aikaiseen työskentelyyn myönnettäviin apurahoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että apurahansaajan tulee varata apurahastaan noin 15 % vakuutusmaksuihin ja huolehtia itse vakuutusten ottamisesta ja maksamisesta.

Vakuutus tulee ottaa sille ajalle, jolle apuraha on myönnetty (ilmoitetaan apurahapäätöksessä kuukausina), vaikka työskentely ei toteutuisi yhtäjaksoisena.


Kulttuurirahasto on velvollinen ilmoittamaan ja antamaan tarvittaessa lisätietoja Melalle myöntämistään apurahoista.

Lisätietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa Melan asiakaspalvelusta, puh. 029 435 2650, vakuutus(at)mela.fi sekä kotisivuilta www.mela.fi.

Sisällysluetteloon

Lisäapuraha henkilövakuutuksen järjestämiseen (Söderberg & Partners Oy)

Kulttuurirahasto tarjoaa kokoaikaisen 9-12 kk:n työskentelyapurahan saajalle lakisääteistä sosiaaliturvaa täydentävän henkilövakuutuksen. Vakuutus koskee alle 60-vuotiaiden henkilökohtaisia apurahoja. Kulttuurirahasto maksaa vakuutuksen. Etu korottaa apurahaa noin 270 eurolla.

Vakuutus sisältää tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutuksen ja on voimassa myös vapaa-ajalla yhtäjaksoisesti yhden vuoden ajan ensimmäisen apurahaerän nostamisesta ja vakuutusturvan voimaan saattamisesta. Vakuutuksen turvin apurahansaaja voi käyttää yksityistä terveydenhuoltoa pienellä omavastuulla.


Vakuuttamista hoitaa Söderberg & Partners Oy, joka myös lähettää yksityiskohtaiset tiedot vakuutusturvasta saatettuaan vakuutuksen voimaan. Vakuutuksen saamiseksi apurahansaajan tulee toimittaa Apurahansaajan verkkopalvelusta tulostettava lisäapurahan hakemuslomake ja valtakirja osoitteeseen


Söderberg & Partners Oy
Siru Elman
Töölönkatu 4
00100 HELSINKI
050 4135 802
info.ba(at)soderbergpartners.com

Sisällysluetteloon

Tiedustelut

Usein kysytyt kysymykset löytyvät täältä.

Vastaamme tiedusteluihin Apurahansaajan verkkopalvelussa, sähköpostitse apurahainfo(at)skr.fi sekä puhelimitse (09) 612 810.

Apurahan nostoeriä ja aikataulua koskevat tiedustelut pyydämme ensisijaisesti sähköpostiin apurahainfo(at)skr.fi ja muut apurahan käyttöön liittyvät tiedustelut Apurahansaajan verkkopalveluun.

Yhteyshenkilöt:

Maakuntarahastojen Tammikuun haun apurahat ja käyttöselvitykset
ko. maakuntarahasto ja Sari Ilomäki (keskusrahasto)

Keskusrahaston Maaliskuun - ja Elokuun hakujen apurahat sekä PoDoCo-ohjelma ja Post doc -pooli
Eriika Johansson

Keskusrahaston Lokakuun haun apurahat
Jaana Ortju

Keskusrahaston apurahojen käyttöselvitykset
Erika Heikinheimo

Keskusrahaston monivuotisten apurahojen jatkohakemukset
Olli Vallinheimo

Sisällysluetteloon