Apurahan nostamisesta sovitaan ja apurahan käyttöselvitys laaditaan Apurahansaajan verkkopalvelussa.

Sisältö

1. Apurahan käyttöön liittyviä yleisiä periaatteita
2. Apurahan aikarajat
3. Työskentelyapurahat
4. Apurahamuutokset ja apurahasta luopuminen
5. Apurahan nostaminen
6. Suurten apurahojen väliraportointi
7. Selvitys apurahan käytöstä
8. Apurahasta kertominen
9. Verotusnäkökohtia
10. Työskentelyapurahan vakuuttaminen (Mela)
11. Lisäapuraha henkilövakuutuksen järjestämiseen (Söderberg & Partners Oy)
12. Tiedustelut

1. Apurahan käyttöön liittyviä yleisiä periaatteita

Apuraha on käytettävissä apurahahakemuksessa esitetyn suunnitelman ja apurahapäätöksen mukaisesti siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Apurahalla työskentelyn voi aloittaa vasta apurahapäätöksen jälkeen. Myös kuluapurahaa voi käyttää vain apurahapäätöksen jälkeen toteutuviin kuluihin. Tammikuun hausta myönnetyn apurahan käyttö voi alkaa aikaisintaan toukokuun puolivälissä. Maaliskuun hausta myönnetyn apurahan käyttö voi alkaa aikaisintaan kesäkuusta ja Elokuun hausta myönnetyn apurahan käyttö aikaisintaan marraskuusta, ellei apurahojen hakuohjeissa tai apurahapäätöksissä ole toisin ilmoitettu. Lokakuun hausta myönnetyn apurahan käyttö voi alkaa aikaisintaan helmikuusta.

Työskentelyapuraha ei ole verrannollinen työ- tai virkasuhteessa tehtävästä työstä maksettavaan palkkaan.

Määrätyn suuruinen ja tietyin edellytyksin verovapaa apuraha on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle eikä muuttaa maksettavaksi palkkana tai palkkiona.

Sisällysluetteloon

2. Apurahan aikarajat

 • Apuraha tai sen ensimmäinen erä on nostettava kolmen vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä.
 • Apurahan viimeinen erä on nostettava viiden vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä.
 • Monivuotisena myönnetyn apurahan viimeinenkin erä on nostettava viiden vuoden kuluessa ensimmäisen vuoden apurahan myöntämisestä.
 • Apurahan käyttöselvitys on tehtävä vuoden kuluessa apurahan viimeisen erän nostamisesta. Apurahan tulee olla silloin kokonaan käytetty.
 • Monivuotisena myönnetyn apurahan jatkohakemus sisältää käyttöselvityksen edellisestä apurahasta. Varsinainen käyttöselvitys koko apurahakaudesta on tehtävä vuoden kuluessa apurahan viimeisenkin erän nostamisesta, kun apuraha on kokonaan käytetty.
 • Jos apurahaan liittyy edellä olevasta poikkeavia sääntöjä, esimerkiksi väliraportointivelvollisuus, siitä on mainittu kyseisen apurahan hakuohjeissa sekä apurahapäätöksessä.

Näiden määräaikojen jälkeen käyttämättä tai nostamatta jäänyt apuraha perutaan. Käyttöselvityksen laiminlyöminen on este uuden apurahan saamiselle.

Monivuotisen apurahan toisen, kolmannen ja neljännen vuoden hakeminen on ohjeistettu täällä.

Sisällysluetteloon

3. Työskentelyapurahat

Kokoaikaisena (100 %) myönnetty työskentelyapuraha on tarkoitettu kattamaan henkilökohtaisia elinkustannuksia tietyllä ajanjaksolla. Apurahakauden kesto on ilmoitettu kuukausina apurahapäätöksessä. Sen kanssa ei voi samanaikaisesti nostaa toista vastaavaa rahoitusta, kuten toista työskentelyapurahaa tai kokoaikaisesta työstä maksettavaa palkkaa. Sitä ei myöskään voi käyttää palkallisen vuosiloman aikana.

Osa-aikaisena (75 %, 50 % tai 25 %) myönnetty työskentelyapuraha on tarkoitettu lyhyemmän työajan tekemiseen erilaisissa työ- ja elämäntilanteissa tietyllä ajanjaksolla. Apurahakauden kesto on ilmoitettu kuukausina apurahapäätöksessä. Sen kanssa ei voi samanaikaisesti nostaa toista kokoaikaista työskentelyapurahaa tai kokoaikaisesta työstä maksettavaa palkkaa. Sitä ei myöskään voi käyttää palkallisen vuosiloman aikana.

Kokoaikainen tai osa-aikainen apurahatyö ja muu ajankäyttö (esimerkiksi työ, etuudet tai muu vastaava) voivat yhteensä vastata korkeintaan 124 %:n laskennallista työaikaa.

Apurahatyö100 %75 %50 %25 %
Muu ajankäyttö0 - 24 %25 - 49 %50 - 74 %75 - 99 %

Lyhytkestoisena myönnetty työskentelyapuraha on tarkoitettu yhtäjaksoiseen tai epäsäännölliseen, yhteensä alle 4 kk:n työskentelyyn. Apurahatyöaika on vapaasti soviteltavissa erilaisiin työ- ja elämäntilanteisiin.

Jos työtä on tarve tehdä toisin kuin apuraha on myönnetty, käyttötarkoituksen muutosta tulee hakea etukäteen Apurahansaajan verkkopalvelussa. Muutos vaikuttaa apurahakauden pituuteen.

Tohtorikoulutettavan yhteisrahoitus -tukimuoto on päättynyt. Väitöskirjatutkijalla on mahdollisuus yhdistää apuraha palkalliseen, osa-aikaiseen työsuhteeseen yliopiston tai muun tutkimuslaitoksen kanssa niin, että nämä yhdessä mahdollistavat kokopäiväisen jatko-opiskelun. Muutoksesta sovitaan Apurahansaajan verkkopalvelussa apurahan myöntämisen jälkeen.

Sisällysluetteloon

4. Apurahamuutokset ja apurahasta luopuminen

Apurahaa voi käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin se on haettu ja myönnetty. Apuraha tulee nostaa ja käyttää noudattaen apurahan aikarajoja. Kuluapurahaosuuksien tulee likipitäen noudattaa hakemuksen liitteenä esitettyä tulo- ja menoarviota. Apurahan käyttäminen toisin tai ohjeiden vastaisesti johtaa apurahan takaisinperintään.

Apurahan käyttö tulee tauottaa esimerkiksi kokoaikaisen työsuhteen, toisen vastaavan apurahan tai palkallisen vuosiloman ajaksi. Tauosta ei tarvitse ilmoittaa Kulttuurirahastoon erikseen, jos apuraha käytetään luvussa 2. kuvatuissa aikarajoissa ja tauolla ei ole vaikutusta MYEL-vakuutuskauteen (lisätietoa tästä voi kysyä Melasta).

Jos apuraha on maksettu loppuun ennen taukoa ja käyttöselvitys erääntyy tauon tai sen jälkeisen apurahakauden aikana, harkitaan tauon jälkeen käytettäväksi aiotun apurahaosuuden palauttamista toistaiseksi. Palautettavasta summasta sovitaan Kulttuurirahaston kanssa etukäteen. Apuraha palautetaan Kulttuurirahaston tilille Nordea FI7315723000011486. Palautuksen viestikenttään kirjataan Apurahansaajan verkkopalvelussa ja apurahapäätöksessä oleva apurahan numero (kahdeksan merkkiä) ja teksti ”apurahan palautus toistaiseksi”.

Käyttötarkoituksen muutoksen hakeminen

Apurahan käyttötarkoituksen muuttaminen voi olla mahdollista joissakin tilanteissa ja se edellyttää aina hakemusta. Käyttötarkoituksen muutosta haetaan Apurahansaajan verkkopalvelussa. Hakemus toimitetaan hyvissä ajoin ennen muutoksen kohteena olevan työ- tai hankevaiheen toteutumista. Apurahojen käyttöselvityksiin kirjattuja muutoshakemuksia ei oteta huomioon.

Pienehköt sisältö- ja budjettimuutokset eivät edellytä muutoksen hakemista, kuten ei myöskään hankkeen skaalaaminen suhteessa saatuun kokonaisrahoitukseen, ellei apurahan hakuohjeissa tai apurahapäätöksessä ole kerrottu toisin.

Henkilökohtaiseen työskentelyyn myönnettyä apurahaa ei voi hakea siirrettäväksi toisen henkilön käyttöön. Apurahaa, joka on kokonaisuudessaan myönnetty tiettyyn käyttötarkoitukseen, esimerkiksi väitöskirjatyöhön, väitöksen jälkeiseen tutkimukseen tai kuluapurahana, ei voi jälkikäteen hakea käytettäväksi kokonaan toiseen tarkoitukseen.

Muut mahdolliset muutoksen kohteet

 • Apurahatyöhön käytettävä työaika 
  Jos apuraha on myönnetty kokoaikaiseen työskentelyyn ja sitä on tarve käyttää lyhyemmän työajan tekemiseen, apuraha voidaan muuttaa tarkoitetuksi osa-aikaiseen (75/50/25 %) työskentelyyn. Tällöin apurahan määrä ei muutu, mutta apurahakauden kesto pitenee. Kun esimerkiksi apurahatyön osuus on 50 %, puolivuotinen apuraha pitenee vuodeksi, vuosiapuraha pitenee kaksivuotiseksi ja kaksivuotinen apuraha pitenee nelivuotiseksi. Kolmi- ja nelivuotisten apurahojen osalta 48 kk ylittävä työskentely ei ole mahdollista, joten loppuosa perutaan tarpeettomana.

  Vastaavasti, jos apuraha on myönnetty osa-aikaiseen työskentelyyn ja sitä on tarve käyttää suunniteltua korkeampaan osuuteen työajasta, apurahakauden kesto lyhenee.

  Muut kuin Kulttuurirahaston tarjoamat osa-aikaisuusprosentit eivät ole mahdollisia. Taulukot apurahan määrästä eri osa-aikaisuusprosenteilla ovat täällä.

  Melalle ilmoitettavaan apurahakauden kestoon voidaan vaikuttaa vain silloin, kun muutos tehdään ennen apurahan tai sen ensimmäisen erän nostamista tai vakuutuksen vahvistamista.
   
 • Apurahan nosto- ja käyttöaika 
  Apurahan nosto- ja käyttöaika ovat joustavia, ja ne kattavat tavanomaiset syyt käytön pitkittymiselle kolmen ja viiden vuoden aikarajojen sisällä. Ainoastaan poikkeuksellisista syistä, kuten vakava sairastuminen tai useat peräkkäiset perhevapaat, voidaan hakemuksesta myöntää pidennystä kolmen ja viiden vuoden määräaikoihin. Toinen apuraha tai työsuhde eivät ole perusteita pidennyksille.
   
 • Työryhmän kokoonpanon muutos 
  Apuraha on tarkoitettu hakemuksessa nimetyn työryhmän käytettäväksi Apurahansaajan verkkopalvelussa ja apurahapäätöksessä olevan erittelyn mukaisesti.

  Jos työryhmän jäsen estyy käyttämästä hänelle osoitettua työskentelyapurahaa kokonaan tai osittain, hänen tulee ilmoittaa apurahasta luopumisesta kirjallisesti työryhmän vastuuhenkilölle. Vastuuhenkilö liittää ilmoituksen Apurahansaajan verkkopalveluun.

  Jos työryhmään tulee uusi henkilö, hänen nimensä sekä oppiarvonsa tai ammattinsa ilmoitetaan samaan palveluun. Vastuuhenkilö ei voi maksaa apurahaa työryhmän uudelle jäsenelle ennen kuin muutoksesta on sovittu Kulttuurirahaston kanssa.

  Jos työryhmän vastuuhenkilö vaihtuu, alkuperäinen vastuuhenkilö liittää kirjallisen ilmoituksen muutoksesta Apurahansaajan verkkopalveluun. Ilmoituksen allekirjoittavat sekä alkuperäinen että uusi vastuuhenkilö ja sen tulee sisältää uuden vastuuhenkilön yhteystiedot, henkilötunnus ja oppiarvo tai ammatti.
   
 • Yhteisön yhteyshenkilön vaihtuminen 
  Jos yhteisön yhteyshenkilö vaihtuu, aiempi yhteyshenkilö ilmoittaa uuden yhteyshenkilön nimen, yhteystiedot sekä henkilötunnuksen Apurahansaajan verkkopalvelussa. Vaihtoehtoisesti, yhteisön nimenkirjoitusoikeudet omaava yhteisön edustaja voi ilmoittaa uuden yhteyshenkilön tiedot suojattuna sähköpostina osoitteella apurahainfo(at)skr.fi tai puhelimitse +358 (0)9 612 810.

Apurahasta tai sen osasta tulee luopua, jos:

 • apurahansaaja saa Kulttuurirahaston tuella kaavaillulle osuudelle tai työlle muun rahoituksen
 • hanke tai työ ei syystä tai toisesta ole lainkaan toteutunut tai toteutumassa
 • hanke tai työ (esimerkiksi väitöskirja) valmistuu suunniteltua nopeammin tai pienemmällä budjetilla

Jos apuraha on jo kokonaan maksettu, palautetaan koko apuraha tai sen käyttämättä jäävä osuus. Palautettavasta summasta sovitaan Kulttuurirahaston kanssa etukäteen. Apuraha palautetaan Kulttuurirahaston tilille Nordea FI7315723000011486. Palautuksen viestikenttään kirjataan Apurahansaajan verkkopalvelussa ja apurahapäätöksessä oleva apurahan numero (kahdeksan merkkiä) ja teksti ”apurahan palautus ja peruutus”.

Sisällysluetteloon

5. Apurahan nostaminen

Apurahan nostamisesta voi sopia Apurahansaajan verkkopalvelussa aikaisintaan myöntöilmoituksessa mainittuna päivänä. Verkkopalveluun kirjaudutaan yksityishenkilön verkkopankkitunnuksilla täällä.

Työryhmän apurahan nostamisesta sopii työryhmän toiminnasta vastaava henkilö, jonka tulee olla sama kuin hakemuksessa nimetty yhteyshenkilö. Apuraha maksetaan vastuuhenkilön ilmoittamalle yhdelle pankkitilille. Tilinomistajasta riippumatta maksettu apuraha ilmoitetaan verottajalle työryhmän vastuuhenkilön henkilötunnuksella. Lisätietoa verotuksesta on täällä.

Yhteisön apurahan nostamiseen tarvittava maksuohjelmalomake on saatavilla Apurahansaajan verkkopalvelussa 2021 ja sen jälkeen myönnettyjen apurahojen saajille. Ennen vuotta 2021 apurahan saaneet ovat saaneet lomakkeen postitse. Maksuohjelmalomake allekirjoitetaan yhteisön sääntöjen mukaisesti ja lähetetään Kulttuurirahastoon. Liitteeksi on laitettava nimenkirjoitusoikeuden todentava rekisteriote (ei kolmea kuukautta vanhempi) tai muu vastaava asiakirja (esimerkiksi hallinto- tai johtosääntö tai pöytäkirjan ote nimenkirjoitusoikeudesta). Apuraha maksetaan lomakkeella ilmoitetulle yhdelle pankkitilille.

Myös apurahansaaja, jolla ei ole suomalaisia verkkopankkitunnuksia, sopii apurahan nostamisesta lomakkeella. Alle 15-vuotiaan apurahansaajan lomakkeen allekirjoittavat huoltajat.

Apurahat maksetaan IBAN-muotoisille pankkitileille. Maksupäivä Kulttuurirahaston tililtä on yleensä kuukauden ensimmäinen arkipäivä sekä viikoittain keskiviikko. Maksun siirtyminen saajan tilille voi kestää muutaman pankkipäivän.

Apuraha maksetaan yhdessä tai useammassa, vähintään 2 000 euron erässä käyttötarkoituksen edellyttämässä aikataulussa. Sen nostaminen voi olla hyvä jaksottaa niin, että kunkin verovuoden aikana nostetaan vain sen aikana käytettävä osuus apurahasta.

Jos kokonaisaikataulu on epävarma, apurahansaaja voi sopia aluksi vain ensimmäisen erän nostamisesta ja jatkosta myöhemmin. Kulttuurirahasto lähettää apurahan ensimmäisen noston yhteydessä Melalle automaattisen ilmoituksen apurahakauden aloittamisesta, jos apurahaan sisältyy vähintään neljän kuukauden työskentelyapuraha.

Kulttuurirahasto on suljettuna heinäkuussa. Tällöin ei voida maksaa apurahoja eikä sopia niiden maksamisesta. Heinäkuulle, ennen juhannusta etukäteen sovitut maksuerät laitetaan maksuun kesäkuun viimeisellä viikolla.

Sisällysluetteloon

6. Suurten apurahojen väliraportointi

Jos apuraha on suuruudeltaan 80 000 euroa tai enemmän ja kestoltaan vähintään 24 kuukautta, tulee apurahan käytöstä toimittaa 12 kuukauden kuluessa ensimmäisen maksuerän nostamisesta väliraportti. Apurahasta on nostettavissa enintään 75 % ennen väliraportin toimittamista ja hyväksymistä.

Apurahaan voi liittyä myös edellä olevista ehdoista poikkeava väliraportointivelvollisuus. Siitä on maininta apurahapäätöksessä niillä apurahansaajilla, joita velvoite koskee.

Väliraportti laaditaan omalle verkkolomakkeelle täällä. Raportin normaali käsittelyaika on noin kaksi viikkoa. Hyväksytystä raportista lähetetään tiedoksianto hankkeen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Väliraportti ei korvaa apurahan käytön jälkeen annettavaa käyttöselvitystä, joka tulee antaa vuoden kuluessa apurahan viimeisestä maksuerästä.

Sisällysluetteloon

7. Selvitys apurahan käytöstä

Selvitys apurahan käytöstä on annettava määräajassa, joko vuoden kuluessa apurahan loppuun nostamisesta tai apurahapäätöksessä ilmoitetussa aikataulussa. Selvityksen laiminlyöminen estää apurahan saamisen jatkossa.

Selvitys tehdään verkkolomakkeelle Apurahansaajan verkkopalvelussa, ja se tulee kohdistaa apurahan myöntäneeseen keskusrahastoon tai maakuntarahastoon. Palvelun käyttö edellyttää henkilökohtaisten verkkopankkitunnusten käyttöä.

Yhteisölle myönnetyn apurahan selvityksen voi tehdä esim. hankkeen yhteyshenkilö henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan. Saajayhteisön virallinen nimi tulee ilmoittaa selkeästi selvityksessä ja kirjoittaa verkkolomakkeen sukunimikenttään.

Selvitykseen voi liittää tiedostona esimerkiksi opinnäytteen tai väitöskirjan tiivistelmän tai yhteenvedon mahdollisista arvosteluista. Alkuperäiskappaleita ei toimiteta Kulttuurirahastoon. Selvitykseen ei tarvitse liittää kuittitositteita.

Sisällysluetteloon

8. Apurahasta kertominen

On hyvän tavan mukaista mainita apuraha ja sen myöntänyt Suomen Kulttuurirahasto tai maakuntarahasto eri yhteyksissä sekä tuoda rahoittaja esiin myös tieteellisessä opinnäytetyössä tai julkaisussa, konserttiohjelmassa, näyttelyluettelossa tai muussa vastaavassa. Tiedotteissa, verkkosivuilla, esitteissä ja julkaisuissa yms. tulee käyttää apurahan myöntäneen rahaston logoa. Suomen Kulttuurirahaston keskusrahaston ja maakuntarahastojen painokelpoiset logot voi noutaa täältä.

Sosiaalisessa mediassa käytettävät tunnisteet ovat #kulttuurirahastontuella tai #skr2024 (apurahan myöntämisvuosi).

Vieraskielisissä yhteyksissä Suomen Kulttuurirahastosta käytetään seuraavia käännöksiä:

 • Finska Kulturfonden
 • Finnish Cultural Foundation
 • Finnische Kulturstiftung
 • Fondation Finlandaise pour la Culture
 • Fundación Finlandesa para la Cultura
 • Fondazione Culturale Finlandese

Maakuntarahastojen vieraskieliset nimet löytyvät täältä.

Sisällysluetteloon

9. Verotusnäkökohtia

Tuloverolain 82 §:n mukaan opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten saadut stipendit tai muut apurahat taikka tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi saadut palkinnot ovat tietyin edellytyksin verovapaata tuloa. Veronalaisuus riippuu toisaalta stipendin, apurahan tai palkinnon myöntäjästä ja toisaalta maksetusta määrästä seuraavasti:

 1. Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön taikka Pohjoismaiden neuvoston antamat stipendit, opintorahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat verovapaita.

 2. Myös muilta vastaavilta tahoilta (esimerkiksi Suomen Kulttuurirahastolta) saadut apurahat tms. ovat verovapaita siltä osin kuin verovelvolliselle samana vuonna maksettujen – myös 1-kohdassa mainittujen yhteisöjen myöntämien – apurahojen tms. yhteenlaskettu määrä ei ylitä valtion taiteilija-apurahan vuotuista määrää (vuonna 2023: 25 547,62 euroa). Summa sisältää osuuden, jolla rahoitetaan MYEL:n mukaista sosiaaliturvaa.
     Ts. jos apurahoja tms. on verovuoden aikana maksettu yhteensä enemmän kuin yllämainittu valtion vuotuisen taiteilija-apurahan enimmäismäärä, on ylimenevä osa veronalaista ansiotuloa. Tästä veronalaisesta osuudesta voi apurahansaaja tehdä tulonhankkimismenoja koskevia vähennyksiä (matkat, ammattikirjallisuus, työhuonekulut tai laitehankinnat jne.).

Apurahat ovat sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan. Apurahan nostaminen voi olla hyvä ajoittaa niin, että sitä nostetaan verovuoden aikana käytettävä määrä. Kulttuurirahaston maksama apuraha näkyy apurahansaajan esitäytetyssä veroehdotuksessa veronalaisena apurahana – siitäkin huolimatta, että siitä ei menisi veroa.

Kulttuurirahasto tekee apurahasta tai palkinnosta ilmoituksen verohallinnolle, jos myönnetystä määrästä on verovuonna maksettu vähintään 1.000 euroa (verohallituksen päätös 1052/2003). Ilmoitus tehdään verovuoden päätyttyä tammikuussa ja siinä mainitaan mm. apurahansaajan nimi, henkilötunnus, osoite, apurahan käyttötarkoitus sekä verovuoden aikana maksettu summa.

Kulttuurirahasto ilmoittaa työryhmälle myönnetyn apurahan verottajalle ryhmän vastuuhenkilön henkilötunnuksella. Vastuuhenkilö voi tehdä muutoksia veroehdotukseen OmaVeron kautta tai erillisellä lomakkeella verottajan ohjeistuksen mukaisesti. Apurahaa saaneen työryhmän jäsenen on vastaavasti ilmoitettava verovuoden aikana saamansa, omasta verotuksestaan puuttuva apuraha.

Jos apurahansaaja käyttää kuluapurahaa työvoiman palkkaamiseen, hän on itse vastuussa tavanomaisista työnantajavelvoitteista, kuten ennakonpidätyksistä ja sivukuluista.

On huomattava, että verotusta koskevat säädökset voivat muuttua ja niiden tulkinta jossain määrin vaihdella. Suomen Kulttuurirahasto ei siten voi ottaa vastuuta näiden tietojen oikeellisuudesta eikä antaa lähempiä neuvoja verotuksesta. Vähänkin epäselvissä tapauksissa apurahansaajan on syytä pyytää ohjeita suoraan verottajalta (www.vero.fi).

Sisällysluetteloon

10. Työskentelyapurahan vakuuttaminen (Mela) 

Apurahansaajalla on lakisääteinen velvollisuus vakuuttaa vähintään neljän kuukauden työskentelyyn saatu apuraha. Myös lyhytkestoisen työskentelyn vakuuttaminen on mahdollista.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen osalta. Mela myös ratkaisee apurahan ja apurahansaajan vakuutuskelpoisuuden.

Vakuutusmaksut sisältyvät Kulttuurirahaston vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen koko- tai osa-aikaiseen työskentelyyn myönnettäviin apurahoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että apurahansaajan tulee varata apurahastaan noin 15 % vakuutusmaksuihin ja huolehtia itse vakuutusten ottamisesta ja maksamisesta.

Vakuutus tulee ottaa sille ajalle, jolle apuraha on myönnetty (ilmoitetaan apurahapäätöksessä kuukausina), vaikka työskentely ei toteutuisi yhtäjaksoisena.

Kulttuurirahasto on velvollinen ilmoittamaan ja antamaan myöntämistään apurahoista tarvittaessa lisätietoja Melalle.

Lisätietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa Melan asiakaspalvelusta, puh. 029 435 2650, vakuutus(at)mela.fi sekä kotisivuilta www.mela.fi.

Sisällysluetteloon

11. Lisäapuraha henkilövakuutuksen järjestämiseen (Söderberg & Partners Oy) 

Kulttuurirahasto tarjoaa kokoaikaisen 9-12 kk:n työskentelyapurahan saajalle lakisääteistä sosiaaliturvaa täydentävän henkilövakuutuksen. Vakuutus koskee alle 60-vuotiaiden henkilökohtaisia apurahoja. Kulttuurirahasto maksaa vakuutuksen. Etu korottaa apurahaa noin 390 eurolla.

Vakuutus sisältää tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutuksen ja on voimassa myös vapaa-ajalla yhtäjaksoisesti yhden vuoden ajan ensimmäisen apurahaerän nostamisesta ja vakuutusturvan voimaan saattamisesta. Vakuutuksen turvin apurahansaaja voi käyttää yksityistä terveydenhuoltoa pienellä omavastuulla.

Vakuuttamista hoitaa Söderberg & Partners Oy, joka myös lähettää yksityiskohtaiset tiedot vakuutusturvasta saatettuaan vakuutuksen voimaan. Vakuutuksen saamiseksi apurahansaajan tulee toimittaa Apurahansaajan verkkopalvelusta tulostettava lisäapurahan hakemuslomake ja valtakirja osoitteeseen

Söderberg & Partners Oy
Siru Elman
Töölönkatu 4
00100 HELSINKI
050 4135 802
info.ba(at)soderbergpartners.com

Sisällysluetteloon

12. Tiedustelut

Usein kysytyt kysymykset löytyvät täältä.

Useimpiin kysymyksiin löytyy vastaus joko apurahapäätöksestä tai apurahansaajan ohjeista ja tarvittaessa tiedusteluihin vastataan Apurahansaajan verkkopalvelussa, sähköpostitse apurahainfo(at)skr.fi sekä puhelimitse (09) 612 810.

Apurahan nostoeriä ja aikataulua koskevat tiedustelut pyydetään ensisijaisesti sähköpostiin apurahainfo(at)skr.fi ja muut apurahan käyttöön liittyvät tiedustelut Apurahansaajan verkkopalveluun.

Yhteyshenkilöt:

Maakuntarahastojen Tammikuun haun apurahat ja käyttöselvitykset
ko. maakuntarahasto ja Sari Ilomäki (keskusrahasto)

Keskusrahaston Maaliskuun haun apurahat
ks. kyseisen apurahan omat sivut täältä

Keskusrahaston Elokuun haun apurahat
ks. kyseisen apurahan omat sivut täältä

Keskusrahaston Lokakuun haun apurahat
Jaana Ortju

Säätiöiden PoDoCo-ohjelma, Post doc -pooli ja Uudet klassikot
ks. kyseisen apurahan omat sivut täältä

Keskusrahaston apurahojen käyttöselvitykset ja monivuotisten apurahojen jatkohakemukset
Olli Vallinheimo

Sisällysluetteloon

Sivu on päivitetty 7.9.2023.