Henkilökohtaisia, kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitettuja kolmivuotisia apurahoja myönnetään Keskusrahastosta vuosittain 1-2 kullekin hakualalle ja maakuntarahastoista kunkin rahaston hoitokunnan harkinnan mukaan.

Mikäli sinulle on myönnetty kolmivuotinen apuraha, on siitä maininta myöntökirjeessä.

Keskusrahastosta kolmivuotisena myönnetyn apurahan toisen ja kolmannen vuoden rahoitusta haetaan apurahanhakijan verkkopalvelussa noin kolme kuukautta ennen sen toivottua maksatusta. Apurahaa ei ole myönnetty kolmivuotisena ellei siitä ole erikseen mainintaa apurahapäätöksessä.

Mikäli apuraha on myönnetty kolmivuotisena maakuntarahastosta, jatkorahoitusta haetaan tammikuun haussa maakuntarahaston omalla hakemuksella (ei verkkopalvelussa olevalla jatkohakemuksella).

Jatkoapuraha myönnetään, mikäli hanke etenee suunnitellun mukaisesti eikä hakija ole saanut vastaavaa rahoitusta muista lähteistä. Jatkoapuraha on Kulttuurirahaston normaalin kokovuotisen apurahan suuruinen.

Jatkohakemuksen liitteenä tulee olla lyhyt selvitys työn edistymisestä sekä uutta apurahakautta koskeva suppea suunnitelma, yhteensä enintään noin kaksi sivua. Niissä on hyvä todeta alkuperäiseen suunnitelmaan mahdollisesti tulleet merkittävämmät muutokset. Jatkohakemus laaditaan apurahanhakijan verkkopalvelussa kolmivuotisen apurahan jatkohakemus -lomakkeella.

Väitöskirjan kirjoittajat liittävät hakemukseen työnohjaajan lausunnon.

Hakemuksesta tulee ilmetä mahdollisesti muualta saatu rahoitus.

Apurahan käyttöaika

Kolmivuotisten apurahojen tarkoitus on tarjota tilaisuus mahdollisimman yhtäjaksoiseen taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn.

Ensimmäisen vuoden apuraha on nostettavissa kolmen vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Kolmannen vuoden apurahaa on ryhdyttävä käyttämään viiden vuoden kuluessa ensimmäisen vuoden apurahan myöntämisestä.

Apurahaselvitys

Kolmivuotisena myönnetyn apurahan toisen ja kolmannen vuoden hakemukseen liitettävä selvitys työn edistymisestä korvaa kahden ensimmäisen vuoden apurahaselvityksen.

Lopullinen selvitys apurahan käytöstä tulee laatia vuoden kuluessa kolmannen vuoden apurahan loppuun maksamisesta. Selvitys tehdään apurahansaajan verkkopalvelussa. Selvityksen tekeminen edellyttää kirjautumista järjestelmään verkkopankkitunnuksilla.Tarvittaessa selvityksen voi lähettää vapaamuotoisena.

Selvityksen laiminlyöminen vaikuttaa vastaisiin apurahan saantimahdollisuuksiin.