Suomen Kulttuurirahaston Museovisio -apuraha tähtää suomalaisten museoiden uudistamiseen yhä kiinnostavimmiksi, enemmän yleisöä houkuttelevimmiksi sekä paremmin tietoa välittäviksi.

Museovisio -apurahan toinen hakukierros on avoinna elokuun haussa 2019, ja päätökset julkistetaan joulukuussa 2019. Apurahaa voivat hakea suomalaiset museot ja museokohteet riippumatta siitä, olivatko ne hakijana tai saivatko apurahaa Museovision ensimmäisellä hakukierroksella. (Mikäli hakija on saanut Museovisio-apurahan, sen käyttö tulee raportoida Apurahansaajan verkkopalvelussa viimeistään 30.8.2019)

Museovisio-apurahaa voivat hakea Suomessa toimivat ammatillisesti hoidetut museot tai museokohteet. Haku on suunnattu ensisijaisesti keskikokoisille museoille, joilla on henkilökuntaresurssit uudistustyön läpiviemiseen, mutta ei taloudellisia mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen. Apurahaa voi hakea myös useamman museon tai museokohteen yhteishankkeeseen, jolloin yksi kohde toimii apurahan hakijana ja hankkeen vetäjänä.

Uudistustyön tavoitteina tulee olla kävijäkokemuksen parantaminen ja uudet kävijät, ja keinoina tähän voivat olla esimerkiksi esitystekniset, toiminnalliset tai teknologiset uudistukset näyttelytiloissa, yleisötyöhön panostaminen tai tarkempi kohderyhmäajattelu. Tavoitteiden täyttämiseksi uudistustyössä on mahdollista paneutua lisäksi esimerkiksi brändityöhön tai markkinointistrategian parantamiseen sekä yhteistyön kehittämiseen muiden toimijoiden kanssa.

Apurahaa ei voi käyttää museon toiminnan ylläpitämiseen, vaihtuvien näyttelyiden rahoitukseen, vakituisen henkilökunnan palkkakuluihin tai museotilojen peruskorjaukseen.

Apurahat elokuu 2019

Museovisio-apurahojen suuruus on 100 000–500 000 euroa, ja ne on tarkoitettu museoiden uudistustyöhön vuosien 2020–2023 aikana. Apurahat on haettavissa Apurahanhakijan verkkopalvelussa 12.–30.8.2019. Haku sulkeutuu kello 16 viimeisenä hakupäivänä.

Hakemuksessa tulee esittää:

 • työsuunnitelma, jossa kuvataan tarve uudistumiselle, tähän astinen suunnittelutyö tai kokeilut (Museovisio-apurahalla tai muuten), visio hankkeen lopputuloksesta, hankkeen työskentelytavat, toteuttajat sekä aikataulu,  
 • tulo- ja menoarvio, josta käy ilmi hankkeen kokonaisrahoitussuunnitelma sekä erittely haetun apurahan käytöstä erikseen ensimmäisen 25% osalta ja sen jälkeen vuositasolla,
 • elinkaari- ja ylläpitosuunnitelma, jossa kuvataan miten ja kuinka kauan hankkeessa syntyvät uudistukset ylläpidetään,
 • seurantasuunnitelma, jossa kuvataan millä konkreettisilla mittareilla kävijäkokemuksen parantamista ja muita hankkeen seurauksia mitataan ja miten mittausten tuloksia arvioidaan ja hyödynnetään, sekä
 • perustiedot nykytilanteesta (mm. aukioloajat, henkilökunnan määrä, kävijämäärät sekä nykyisen näyttelytoiminnan kuvaus)
 • hakijan viimeisin hyväksytty tilinpäätös ja tase.

Apuraha maksetaan erissä. Ensimmäisen erän suuruus on enintään 25% myönnöstä, ja sen käyttöaika voi olla 6–12kk, alkaen vuoden 2020 aikana. Tätä hankevaihetta voi käyttää uudistussuunnitelmien testaamiseen, kokeiluihin, hankesuunnitelman täsmentämiseen ja tarjouspyyntöjen hankkimiseen. Vaiheen jälkeen toimitetaan Apurahansaajan verkkopalvelussa raportti apurahan käytöstä sekä täsmennetyt hankesuunnitelmat. Seuraava maksuerä maksetaan tämän raportin hyväksymisen jälkeen.

Tämän jälkeen hankkeen edistymisestä toimitetaan väliraportti vuosittain hankkeen keston ajan.

Ensimmäisen apurahaerän maksatuksen yhteydessä Kulttuurirahastolle tulee toimittaa yhteisön rekisteriote, joka ei ole yli kolmea kuukautta vanhempi, nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön (tai henkilöiden) allekirjoittama sitoumus hankkeeseen sekä mahdolliset tarvittavat päätökset esim. yhdistyksen tai säätiön hallitukselta.

Ensimmäisen vaiheen apuraha, maaliskuu 2018

Museovision ensimmäisen vaiheen apuraha oli tarkoitettu museoiden näyttely- tai toimintakonseptien uudistussuunnitelman tuottamiseksi. Suunnittelutyöhön tuli nimetä työryhmä museon henkilökunnasta, ja inspiraatiota ja työkaluja uudistussuunnitelman laatimiseksi voi hankkia esimerkiksi ulkomaisten opintomatkojen, vertaisoppimisen ja ulkopuolisten sparraajien avulla. Haettavan apurahan suuruus oli 5 000–20 000 euroa.

Apuraha oli haettavissa Suomen Kulttuurirahaston Apurahanhakijan verkkopalvelussa 26.2.–15.3.2018. Päätökset julkistettiin toukokuussa 2018, ja apurahan voi käyttää 1.6.2018–31.5.2019 välisenä aikana.

Museovisio-apurahalla rahoitettavia kuluja oli mm:

 • Nimetyn työryhmän matkakulut tutustumismatkoille (sisältäen matkustuksen ja majoituksen kulut sekä päivärahat)
 • Ulkopuolisten hankesparraajien tai asiantuntijoiden palkkiot
 • Suunnittelutyöhön liittyvien työpajojen/seminaarien järjestämisen kulut
 • Markkinatutkimuksen teettämisen kulut toiminnan ongelmakohtien paikantamiseksi
 • Muut näyttelykonseptin uudistamissuunnitelman tuottamiseen liittyvät suorat kustannukset

Apurahalla ei voi maksaa palkkaa hakijan omalle henkilökunnalle.

Hakemuksessa tuli esittää:

 • Visio uudistustyön jälkeisestä lopputuloksesta
 • Työsuunnitelma suunnittelujaksolle, jonka kesto on korkeintaan yksi vuosi. Työsuunnitelmassa tulee esittää lähtötilanteen ongelmat ja/tai tarve uudistumiselle sekä keinot, joilla uudistustyötä aiotaan suunnitella
 • Kustannusarvio  
 • Suunnittelutyöryhmän kokoonpano museon henkilökunnan osalta
 • Perustiedot nykytilanteesta (mm. aukioloajat, henkilökunnan määrä, kävijämäärät sekä nykyisen näyttelytoiminnan kuvaus)
 • Hakijan viimeisin hyväksytty tilinpäätös ja tase

Apurahan maksatuksen yhteydessä Kulttuurirahastolle tuli toimittaa max. kolme kuukautta sitten kirjattu yhteisön rekisteriote, nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön (tai henkilöiden) allekirjoittama sitoumus hankkeeseen sekä mahdolliset tarvittavat päätökset esim. yhdistyksen tai säätiön hallitukselta.

Apurahaselvitys tuli jättää Apurahansaajan verkkopalvelussa vuoden kuluessa apurahan nostamisesta, kuitenkin viimeistään toisen vaiheen hakuajan päättyessä. Apuraha katsotaan peruuntuneeksi, mikäli sitä ei ole käytetty myönnön mukaisesti 31.5.2019 mennessä. Apurahansaajien toivotaan jakavan suunnittelutyössään saamiaan oppeja muiden museoiden kanssa Museovisio -haun toisen vaiheen umpeuduttua.