Suomen Kulttuurirahaston Museovisio -apuraha tähtää suomalaisten museoiden näyttely- tai toimintakonseptien uudistamiseen yhä kiinnostavimmiksi, enemmän yleisöä houkuttelevimmiksi sekä paremmin tietoa välittäviksi.

Museovisio-apurahaa voivat hakea Suomessa toimivat ammatillisesti hoidetut museot tai museokohteet. Haku on suunnattu ensisijaisesti keskikokoisille museoille, joilla on henkilökuntaresurssit uudistustyön läpiviemiseen, mutta ei taloudellisia mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen. Apurahaa voi hakea myös useamman museon tai museokohteen yhteishankkeeseen, jolloin yksi kohde toimii apurahan hakijana ja hankkeen vetäjänä.

Uudistustyön tavoitteina tulee olla kävijäkokemuksen parantaminen ja uudet kävijät, ja keinoina tähän voivat olla esimerkiksi esitystekniset, toiminnalliset tai teknologiset uudistukset näyttelytiloissa, yleisötyöhön panostaminen tai tarkempi kohderyhmäajattelu. Näiden ohella uudistustyössä on mahdollista paneutua esimerkiksi brändityöhön tai markkinointistrategian parantamiseen sekä yhteistyön kehittämiseen muiden toimijoiden kanssa.

Apurahaa ei voi käyttää museon toiminnan ylläpitämiseen, vaihtuvien näyttelyiden rahoitukseen, vakituisen henkilökunnan palkkakuluihin tai museotilojen peruskorjaukseen.

Suunnitteluapurahat 2018

Museovision ensimmäisen vaiheen apuraha on tarkoitettu museoiden näyttely- tai toimintakonseptien uudistussuunnitelman tuottamiseksi. Suunnittelutyöhön tulee nimetä työryhmä museon henkilökunnasta, ja inspiraatiota ja työkaluja uudistussuunnitelman laatimiseksi voi hankkia esimerkiksi ulkomaisten opintomatkojen, vertaisoppimisen ja ulkopuolisten sparraajien avulla. Haettavan apurahan suuruus voi olla 5 000–20 000 euroa.

Apuraha on haettavissa Suomen Kulttuurirahaston Apurahanhakijan verkkopalvelussa 26.2.–15.3.2018. Päätökset julkistetaan toukokuussa 2018, ja apurahaa voi käyttää 1.6.2018–31.5.2019.

Museovisio-apurahalla rahoitettavia kuluja ovat mm:

 • Nimetyn työryhmän matkakulut tutustumismatkoille (sisältäen matkustuksen ja majoituksen kulut sekä päivärahat)
 • Ulkopuolisten hankesparraajien tai asiantuntijoiden palkkiot
 • Suunnittelutyöhön liittyvien työpajojen/seminaarien järjestämisen kulut
 • Markkinatutkimuksen teettämisen kulut toiminnan ongelmakohtien paikantamiseksi
 • Muut näyttelykonseptin uudistamissuunnitelman tuottamiseen liittyvät suorat kustannukset

Apurahalla ei voi maksaa palkkaa hakijan omalle henkilökunnalle.

Hakemuksessa tulee esittää:

 • Visio uudistustyön jälkeisestä lopputuloksesta
 • Työsuunnitelma suunnittelujaksolle, jonka kesto on korkeintaan yksi vuosi. Työsuunnitelmassa tulee esittää lähtötilanteen ongelmat ja/tai tarve uudistumiselle sekä keinot, joilla uudistustyötä aiotaan suunnitella
 • Kustannusarvio  
 • Suunnittelutyöryhmän kokoonpano museon henkilökunnan osalta
 • Perustiedot nykytilanteesta (mm. aukioloajat, henkilökunnan määrä, kävijämäärät sekä nykyisen näyttelytoiminnan kuvaus)
 • Hakijan viimeisin hyväksytty tilinpäätös ja tase

Apurahan maksatuksen yhteydessä Kulttuurirahastolle tulee toimittaa yhteisön rekisteriote, joka ei ole yli kolmea kuukautta vanhempi, nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön (tai henkilöiden) allekirjoittama sitoumus hankkeeseen sekä mahdolliset tarvittavat päätökset esim. yhdistyksen tai säätiön hallitukselta.

Apurahaselvitys tulee jättää Apurahansaajan verkkopalvelussa vuoden kuluessa apurahan nostamisesta, kuitenkin viimeistään toisen vaiheen hakuajan päättyessä. Apuraha katsotaan peruuntuneeksi, mikäli sitä ei ole käytetty myönnön mukaisesti 31.5.2019 mennessä. Apurahansaajien toivotaan jakavan suunnittelutyössään saamiaan oppeja muiden museoiden kanssa Museovisio -haun toisen vaiheen umpeuduttua.

Toteutusapurahat 2019

Museovisio -apurahan toinen hakukierros on avoinna elokuussa 2019, ja päätökset julkistetaan marraskuussa 2019. Apurahaa voivat hakea suomalaiset museot ja museokohteet riippumatta siitä, olivatko ne hakijana tai saivatko apurahaa Museovision ensimmäisellä hakukierroksella.

Myönnettyjen apurahojen suuruus on 100 000–300 000 euroa, ja ne on tarkoitettu uudistussuunnitelmien toteuttamiseen vuosien 2020–2022 aikana.

Toisen vaiheen hakemuksiin tulee liittää hankkeen työsuunnitelma, uudistussuunnitelma visuaalisena esityksenä, kustannusarvio ja kokonaisrahoitussuunnitelma. Lisäksi hakemuksessa tulee esittää, miten hankkeelle asetettuja tavoitteita kävijäkokemuksen parantamisesta ja uusista kävijöistä aiotaan seurata ja arvioida sekä miten uudistustyössä saavutetut muutokset (kuten esimerkiksi uuden teknologian ylläpitokustannukset ja uudet toimintamuodot) pystytään ylläpitämään Museovisio-rahoituksen päättymisen jälkeen.