Uudenmaan apurahat

Uudenmaan rahaston apurahat jaetaan joka toinen vuosi. Seuraava hakuaika on 16.1. – 9.2.2024 klo 16 asti. Apurahaa ei voi hakea tammikuun 2023 haussa. Uudenmaan rahaston hakijat voivat, kuten aina ennenkin, hakea apurahaa Keskusrahaston Lokakuun hauissa vuosina 2022 ja 2023.

Kaikkien maakuntien (myös Uudenmaan) alueella on haettavana Tammikuun 2023 haun lisämiljoona sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen. Tukimuoto ei ole sidottu yksittäiseen maakuntaan, joten kyseistä apurahaa hakevat valitsevat maakuntarahaston sijaan maakuntarahastojen erityiskohteen, eli sydän- ja verisuonitautien tutkimus -apurahan.

Kuka voi hakea apurahaa?

Apurahoja myönnetään kaikkien taiteenalojen edustajien taiteelliseen työskentelyyn, taideprojekteihin, -tapahtumiin ja kulttuuritilaisuuksiin sekä kulttuuriperintöön ja paikalliskulttuuriin (=kotiseututyö). Yksityishenkilöiden työskentelyapurahat myönnetään pääasiassa kokovuotisina (26 000 €) tai puolivuotisina (13 000 €). Minimiapuraha on 2000 €.

Uudenmaan rahasto ei tue tieteellistä tutkimustyötä, eikä myönnä yhtä vuotta pidempiä työskentelyapurahoja.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Uudenmaan rahasto tukee seuraavia taiteen aloja: arkkitehtuuri, elokuvataide, kirjallisuus (myös tietokirjallisuus), kuvataiteet, lastenkulttuuri, näyttämötaiteet (teatteri, tanssi ja sirkus), pelit, säveltaiteet, muotoilu ja taidekäsityö sekä valokuvataide.

Lisäksi rahasto tukee kotiseututyötä, joksi katsotaan mm. perinteen tallennus ja sen esitteleminen, paikallisyhteisöjen ja yhdistysten historiikit, paikalliseen kulttuuri- ja luonnonympäristöön suuntautuvat hankkeet sekä aiheeseen liittyvät näyttelyt, tapahtumat yms.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kotiseututyö

Apurahaa voi hakea esim. kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin, kuten kulttuuriperinnön tallennukseen, kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Kotiseututyön apurahat voivat liittyä myös monipaikkaisiin tai paikasta riippumattomiin kotiseutuhankkeisiin, sillä kotiseudulla voidaan ymmärtää itselle tärkeäksi koettua luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä, sosiaalista ja henkistä ympäristöä sekä myös virtuaalista kotiseutua. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta yhdessä

Uudenmaan rahasto jakaa Taidetta kaikille -erityisapurahojen sijasta Taidetta yhdessä -erityisapurahoja, joiden kriteerit ovat seuraavat:

Tukimuodon tavoitteena on lisätä vähemmistöjen, erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien taikka muutoin haavoittuvassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien ihmisten hyvinvointia, omaehtoista näkyväksi tulemista ja osallisuutta korkeatasoisen, eettisesti kestävän sekä dialogisen taiteen ja kulttuurin keinoin. Tukimuodon arvoja ovat sosiaalinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus sekä inklusiivisuus.

Työskentely, hanke tai tapahtuma voi toteutua eri taiteenlajien keinoin tai taiteen sekä hyvinvoinnin ammattilaisten välisenä yhteistyönä, esimerkiksi paikalliskulttuuri- tai hoivayhteisöissä tai jonkin erityisryhmän keskuudessa.

Tukea saavissa hankkeissa edellytetään

  • taiteilijan ja osallistujaryhmän dialogista yhteistyötä
  • osallistujien oman äänen kuulumista sekä
  • hankkeen tavoitteiden nousemista osallistujien itse määrittelemistä tarpeista käsin.

Taiteen osallistujat kohdataan tasavertaisesti, aktiivisina taiteen kanssatekijöinä ja -kokijoina.

Hakijan tulee avata hakemuksessa

  • osallistujaryhmän tuntemustaan
  • hankkeen arvoja ja yhteiskunnallista merkitystä sekä
  • miten inklusiivisuus toteutuu käytännössä.

Lisäksi hakijan tulee eritellä työskentelymetodeja, joiden avulla sekä osallistujien psykologinen turvallisuus että mahdollisuus kanssatekijyyteen toteutuvat prosessin aikana mahdollisimman laadukkaasti.

Hoivalaitoshankkeissa edellytetään hankkeen yhteistyötahojen alustava sitoumus yhteystietoineen sekä suunnitelma hakijan ja henkilökunnan yhteistyöstä.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

  • Heikki von Hertzenin rahasto
  • Marjo Kaarina Hetemäen rahasto
  • Suomen Lehtiyhtymän rahasto

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskeviin kysymyksiin vastaavat asiamies Leena Tammivuori ja sihteeri Anu Aaltonen. Yhteydenotot ensisijaisesti puhelimitse. Apurahansaajat voivat lähettää viestejä myös apurahansaajapalvelun kautta.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.

Mikäli tarvitset Uudenmaan rahaston logoa esimerkiksi verkkosivuille, tiedotteeseen, sosiaaliseen mediaan tai esitteisiin, voit käydä lataamassa sen alla olevasta linkistä. Mikäli jaat tietoa apurahamyönnöstä sosiaalisessa mediassa, olisimme erityisen iloisia, jos käytät tunnisteita #kulttuurirahastontuella tai #skr2023 (apurahan myöntämisvuosi).

Lataa Uudenmaan rahaston logo

Lisätietoja Uudenmaan rahaston apurahoista:

Leena Tammivuori, Uudenmaan rahaston asiamies
Leena
Tammivuori
asiamies
Anu Aaltonen, Uudenmaan rahaston sihteeri
Anu
Aaltonen
sihteeri
Tavoitettavissa arkisin klo 12-16.