Apurahojen hakuohjeet koskevat kaikkia Suomen Kulttuurirahaston apurahoja. Erityiskohteilla on myös omat tarkentavat lisäohjeensa, joihin voi tutustua kunkin erityiskohteen omalla sivulla.

Kulttuurirahaston toimintavuosi on 1.10.–30.9. Ohjeet päivitetään vuosittain syyskuussa.
Sivu on päivitetty 1.9.2023.

Sisältö

1. Kulttuurirahaston apurahat

2. Apurahan hakeminen

2.1. Kuka voi hakea apurahaa
2.2. Työskentelyapuraha vai palkka
2.3. Minkälaisia apurahoja voi hakea
       2.3.1. Työskentelyapurahat
       2.3.2. Työskentelyapurahan suuruus
       2.3.3. Kuluapurahat
2.4. Mitä on hyvä tietää lausunnoista
2.5. Kuka hakemuksen arvioi
2.6. Milloin päätökset ilmoitetaan

3. Yleistä apurahoista

3.1. Työskentelyapurahaan liittyvät vakuutukset
3.2. Mihin apurahoja ei myönnetä

4. Hakemuksen tekeminen

4.1. Hakemuksen liitteet
4.2. Työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelma ja sen tiivistelmä
4.3. Haettavan kuluapurahan määrä ja erittely
4.4. Sitoumus

1. Kulttuurirahaston apurahat

Kulttuurirahaston apurahoja voi hakea sekä keskusrahastosta että maakuntarahastoista. Apurahaa voi kuitenkin saada samaan tarkoitukseen vain joko keskusrahastosta tai maakuntarahastosta.

Tieteen apurahat
Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti henkilökohtaisina työskentelyapurahoina väitöskirjaa tai väitöksen jälkeistä tutkimusta varten.

Tutkimusryhmille apurahoja myönnetään rajoitetusti. Vuosittain muutama tutkimusryhmä saa suuren, 100 000–250 000 euron hanketuen. Tutkimusryhmillä tarkoitetaan kaikkia vähintään kahden hengen työryhmien toteuttamia tutkimushankkeita.

Taiteen apurahat
Taiteen apurahoja voi hakea työskentelyyn sekä hankkeiden toteuttamis- ja hankintakuluihin. Tyypillisiä kohteita ovat esimerkiksi yksittäisen taiteilijan henkilökohtainen työskentely, työryhmän musiikki- tai teatteriproduktio tai soittimen tai muun työvälineen hankinta.

Henkilökohtaista työskentelyapurahaa hakevat voivat hakea samalla hakemuksella työstä aiheutuvien kulujen kattamiseen kuluapurahaa.

Sisällysluetteloon

2. Apurahan hakeminen

Hakuja on vuosittain neljä: Tammikuun haku, Maaliskuun haku, Elokuun haku ja Lokakuun haku.

Tässä ohjeistuksessa esiteltyjen työskentely- ja kuluapurahojen lisäksi haettavana on erityiskohteita, joihin voi tutustua kunkin haun esittelysivulla. Haettavaksi avattavat kohteet vahvistetaan ja ohjeet päivitetään ennen haun alkamista.

Kulttuurirahasto on mukana tukemassa tiedettä ja taidetta myös muiden organisaatioiden kautta. Tällaisia ovat esim. Säätiöiden Post Doc -poolin apurahat, Uudet klassikot sekä stipendit kansainvälisiin UWC-lukioihin. Näitä apurahoja ei haeta suoraan Kulttuurirahastolta, vaan yhteistyötahojen omissa kanavissa. Lisätietoa hakukohteista on täällä.

2.1. Kuka voi hakea apurahaa

Hakea voivat kaikki suomalaiset ja Suomessa asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt. Hakea voivat myös muut, jos hakemuksella on selkeä, vahva yhteys Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin. Alle 15-vuotiaan lapsen hakemuksen täyttää huoltaja lapsen nimellä.

Maalis- ja elokuussa haussa olevilla apurahoilla voi olla tarkempia rajauksia.

Tammi- ja Lokakuun hauissa apurahaa voi hakea

a) henkilö yksin omaan työskentelyyn tai kuluihin tai molempiin.

b) useammasta henkilöstä koostuva työryhmä ryhmän jäsenten työskentelyyn tai hankekuluihin tai molempiin. Hakija toimii ryhmän vastuuhenkilönä, joka vastaa mahdollisesti myönnettävästä apurahasta Kulttuurirahastolle sekä tarvittaessa eläkelaitokselle (MELA), verottajalle ja muille ryhmän jäsenille.

Taiteen työryhmä voi hakea työskentelyapurahaa myös hankkeen tuottajalle, jos tuottaja on osa taiteellista työryhmää. 

Työryhmän jäsenet eivät voi hakea henkilökohtaista apurahaa samaan hankkeeseen toisella hakemuksella. Samaa kohdetta varten tehdään vain yksi hakemus.

c) rekisteröity yhteisö (esim. yhdistys tai osuuskunta) hankkeen kuluihin, ml. palkkakustannuksiin.

Apurahoja ei myönnetä sellaisten organisaatioiden perustoimintaan, jotka ovat luonteeltaan julkisrahoitteisia (esimerkiksi yliopisto tai vos-rahoitusta nauttiva kaupunginteatteri). Apurahoja voidaan kuitenkin myöntää tällaisten organisaatioiden lyhytkestoisiin erillishankkeisiin. Yleisesti hakukelpoisia ovat organisaatiot, joiden toimintaa rahoitetaan valtion tai kunnan harkinnanvaraisin toiminta-avustuksin.

Jos yhteisöä ei ole rekisteröity, hakemus jätetään työryhmänä.

Sisällysluetteloon

2.2. Työskentelyapuraha vai palkka

Työskentelyapuraha on tarkoitettu tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn. Sitä voi hakea henkilö yksin tai osana työryhmää. Työskentelyapurahat ovat verovapaita vuosittain vahvistettavaan määrään saakka (valtion taiteilija-apuraha). Lisätietoa apurahojen verotuksesta on verottajan sivuilla.

Kaikki muu kuin tieteellinen tai taiteellinen työ on korvattava palkkana, palkkiona tai hankittava ostopalveluna. Yksityishenkilö tai työryhmähakija voi hakea kuluapurahaa tähän tarkoitukseen. Tällöin tulee ottaa huomioon mahdolliset velvollisuudet työnantajana ja lisätä palkkaamisesta aiheutuvat sivukulut tulo- ja menoarvioon.

Toiminimellä toimiva yksityinen ammatinharjoittaja voi hakea yksityishenkilönä henkilökohtaista työskentelyapurahaa.

Rekisteröidyt yhteisöt voivat hakea ainoastaan kuluapurahaa palveluiden ostoon tai palkkaan. Rekisteröidyn yhteisön edelleen maksamat korvaukset tehdystä työstä ovat aina palkkaa, josta tulee suorittaa työnantajan sivukulut. Tämä on syytä ottaa huomioon tulo- ja menoarviossa.

Sisällysluetteloon

2.3. Minkälaisia apurahoja voi hakea

Apurahat jakaantuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin. Samalla hakemuksella voi hakea sekä työskentely- että kuluapurahaa. Tällaisia ovat esimerkiksi taiteellinen työskentely ja keramiikkauunin hankinta, väitöskirjatyö ja laboratoriopalveluiden osto tai tanssiproduktioon sisältyvä taiteellinen työskentely ja puvustus- ynnä muut tuotantokulut. On mahdollista, että apuraha myönnetään vain työskentelyyn tai vain kuluihin.

Tammikuun haussa haettavan apurahan alaraja on 2 000 euroa. Lokakuun haussa alaraja on 3 000 euroa lukuun ottamatta perustutkinto-opiskelijoiden lopputyökuluapurahoja, joiden suuruus on 1 000–4 000 euroa. 

Merkittäviä hankkeita voidaan tukea suurilla apurahoilla, mutta kilpailu niistä on erittäin kova. Yli 100 000 euron apurahoja myönnetään vuosittain vain muutamia, yli 50 000 euron apurahoja parikymmentä. Aiempiin myöntöpäätöksiin voi tutustua sivulla Myönnetyt apurahat. Nämä ovat saatavilla vain suomeksi.

Suurimmissa hankkeissa katsotaan eduksi, jos mukana on myös muita rahoittajia. Huolellisesti mietitty omarahoitus (esim. pääsylipputulot) lisää hankkeen uskottavuutta. Useampivuotisten hankkeiden tulo- ja menoarviossa on esitettävä vuosittaiset kustannukset eriteltynä koko kestoajalta.

Kulttuurirahasto ei rahoita mitään toimintaa pysyvästi.

Sisällysluetteloon

2.3.1. Työskentelyapurahat

Kulttuurirahaston työskentelyapuraha on tarkoitettu yksityishenkilöille ja työryhmille kattamaan tavanomaisia henkilökohtaisia elinkustannuksia tietyllä ajanjaksolla. Sen hakemiseksi edellytetään työ- tai tutkimussuunnitelma, mutta ei tulo- ja menoarviota apurahan käytöstä. Sitä ei voi hakea käytettäväksi samanaikaisesti toisen vastaavan rahoituksen tai palkallisen vuosiloman kanssa.

Työskentelyapuraha myönnetään ensisijaisesti kokoaikaiseen (100 %) tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn korkeintaan neljäksi vuodeksi. Apuraha voidaan myöntää haettua lyhyemmäksi ajaksi.

Työskentelyapuraha voidaan myöntää myös osa-aikaisena korkeintaan vuodeksi. Mahdollisia osa-aikaisuuskategorioita on kolme: 75 %, 50 % ja 25 %. Hakijan tulee itse sovittaa muu ajankäyttönsä (esimerkiksi työ, etuudet tai muu vastaava) tarjolla oleviin prosenttikategorioihin. Apurahatyö ja muu ajankäyttö voivat yhteensä vastata korkeintaan 124 %:n laskennallista työaikaa.

Apurahatyö100 %75 %50 %25 %
Muu ajankäyttö0 - 24 %25 - 49 %50 - 74 %75 - 99 %

Työskentelyapuraha voidaan myöntää myös lyhytkestoisena alle 4 kk:n työskentelyyn. Työskentely voi toteutua joko yhtäjaksoisena tai epäsäännöllisenä.

 • Työskentelyapurahaa ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle eikä maksettavaksi palkkana tai palkkiona.
 • Perustutkintoa suorittavat opiskelijat eivät voi hakea työskentelyapurahaa.
 • Yhteisöt eivät voi hakea työskentelyapurahaa.

Tohtorikoulutettavan yhteisrahoitus -tukimuoto on päättynyt. Kulttuurirahasto tarjoaa väitöskirjatutkijalle mahdollisuuden yhdistää apuraha palkalliseen osa-aikaiseen työsuhteeseen yliopiston tai muun tutkimuslaitoksen kanssa niin, että nämä yhdessä mahdollistavat kokopäiväisen jatko-opiskelun. Apuraha haetaan kokoaikaiseen työskentelyyn. Kokoaikaisen apurahan muuttamisesta osa-aikaiseksi sovitaan Apurahansaajan verkkopalvelussa apurahan myöntämisen jälkeen, jolloin apurahakausi pitenee vastaavasti.

Monivuotiset työskentelyapurahat
Kulttuurirahasto myöntää yksityishenkilöille työskentelyyn myös monivuotisia apurahoja. Koska monivuotisia apurahoja myönnetään vain rajattu määrä, osalle sellaista hakeneista voidaan myöntää lyhyempikestoinen apuraha.

Monivuotisen apurahan saaminen edellyttää monivuotista työsuunnitelmaa. Jos kyseessä on väitöskirjatyö sekä sitä seuraava väitöksen jälkeinen tutkimus, post doc -vaiheen suunnitelma ja sitä koskevat lausunnot tulee toimittaa siirryttäessä post doc -vaiheeseen.

Lisätietoa monivuotisista apurahoista on täältä.

Sisällysluetteloon

2.3.2. Työskentelyapurahan suuruus

Työskentelyapuraha on aina määrätyn suuruinen, vuositasolla 30 000 euroa (tohtoreille tutkimukseen 34 000 euroa). 

Haettavaan apurahaan vaikuttaa työskentelyn kesto ja osuus. Alla olevissa taulukoissa näytetään eri kuukausia vastaava apurahan määrä (suluissa summat tohtoreille tutkimukseen).   

Haettaessa tohtoreille tarkoitettua korkeampaa apurahaa tutkimukseen post doc -vaiheessa, hakemukseen on liitettävä tutkintotodistus tai väittelylupa joko hakuaikana tai sen jälkeen määräajassa (ks. Hakemuksen liitteet). Yleistajuisen tietokirjan kirjoittaminen katsotaan kirjalliseksi työskentelyksi, ei tutkimukseksi.

Työskentelyapuraha kokoaikaiseen (100 %) apurahatyöhön:
kkkk
1230 000 (34 000)615 000 (17 000)
1127 500 (31 000)512 500 (14 000)
1025 000 (28 500)410 000 (11 500)
922 500 (25 500)37 500 (8 500)
820 000 (22 500)25 000 (5 500)
717 500 (20 000)12 500 (3 000)
Työskentelyapuraha osa-aikaiseen (75 %) apurahatyöhön:
kkkk
1222 500 (25 500)611 500 (13 000)
1120 500 (23 500)59 500 (10 500)
1019 000 (21 500)47 500 (8 500)
917 000 (19 000)35 500 (6 500)
815 000 (17 000)24 000 (4 500)
713 000 (15 000)12 000 (2 000)
Työskentelyapuraha puolipäiväiseen (50 %) apurahatyöhön:
kkkk
1215 000 (17 000)67 500 (8 500)
1114 000 (15 500)56 500 (7 000)
1012 500 (14 000)45 000 (5 500)
911 500 (13 000)34 000 (4 500)
810 000 (11 500)22 500 (3 000)
79 000 (10 000)11 500 (1 500)
Työskentelyapuraha osa-aikaiseen (25 %) apurahatyöhön:
kkkk
127 500 (8 500)64 000 (4 500)
117 000 (8 000)53 000 (3 500)
106 500 (7 000)42 500 (3 000)
95 500 (6 500)32 000 (2 000)
85 000 (5 500)21 500 (1 500)
74 500 (5 000)11 000 (1 000)

Vähintään neljän kuukauden työskentelyyn myönnetystä apurahasta on suoritettava lakisääteiset vakuutusmaksut. Ne sisältyvät taulukkosummiin. Työskentelyapurahaan katsotaan sisältyvän myös tavanomaiset matka-, materiaali-, laite- ja työhuonekustannukset (noin 15 % apurahan määrästä). Näihin menoihin ei haeta kuluapurahaa.

Jos apurahaa haetaan lyhytkestoiseen, yhtäjaksoiseen tai epäsäännölliseen, yhteensä alle 4 kk:n työskentelyyn, hakusumman voi suhteuttaa yllä oleviin taulukoihin. Hakusumman voi arvioida myös esimerkiksi keikkojen lukumäärän perusteella tai muulla oman alan käytäntöön sopivalla tavalla.

Sisällysluetteloon

2.3.3. Kuluapurahat

Kuluapurahalla katetaan toiminnasta syntyviä kuluja, kuten arkeologisen kaivauksen tai teatteriproduktion kuluja, musiikin mestarikursseja tai yksittäisiä työvälinehankintoja. Kuluapurahahakemukseen on tärkeää liittää yksityiskohtainen, kattava tulo- ja menoarvio (ks. Tulo- ja menoarvio).

Kuluapurahaa voi hakea apurahahankkeeseen liittyviin poikkeuksellisiin matkakustannuksiin. Pelkkiä konferenssi-, kokous- ja luentomatkoja ei tueta.

 • Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat voivat hakea perusopintojen loppuvaiheessa apurahaa lopputyön aiheuttamiin tavanomaisesta poikkeaviin kuluihin, kuten kenttätyö- tai materiaalikustannuksiin.
 • Yhteisöt voivat hakea apurahaa vain kuluihin.

Sisällysluetteloon

2.4. Mitä on hyvä tietää lausunnoista

Lausuntojen merkitys erityisesti tieteen hakemuksissa on huomattava. Niillä voi olla merkitystä myös taiteilijauran alkuvaiheessa. Perus- ja jatko-opintovaiheissa työnohjaajan lausunto opintomenestyksestä tai työ- tai tutkimussuunnitelmasta on pakollinen. Post doc -vaiheessa lausunto on suositeltava.

Lausuntolomakkeeseen voi tutustua Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Lausunnonantaja ei näe hakemusta. Apurahanhakijalle ei välitetä lausuntoa nähtäväksi eikä tietoa siitä, onko lausuntoa jätetty. Kulttuurirahasto suojaa näin hakijoiden ja lausunnonantajien oikeutta yksityisyyteen.

Lausunnonantaja käyttää Lausunnonantajan verkkopalvelua. Kirjautuminen edellyttää henkilökohtaisten verkkopankkitunnusten käyttöä. Jos lausunnonantajalla ei ole suomalaisia pankkitunnuksia, hän voi rekisteröityä palvelun käyttäjäksi. Apurahanhakija antaa lausunnonantajalle lausuntotunnuksen, joka on hakulomakkeella. Se ohjaa lausunnon hakemukseen automaattisesti. 

Jos lausunnonantaja ei halua käyttää verkkopalvelua, apurahanhakija voi lisätä häneltä saamansa vapaamuotoisen lausunnon hakemuksen liitteeksi.

Kulttuurirahasto ottaa huomioon vain hakuaikana, määräaikaan mennessä Lausunnonantajan verkkopalveluun jätetyt tai Apurahanhakijan verkkopalvelussa hakemuksen liitteenä toimitetut lausunnot.

Lausunnonantajan verkkopalvelu sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 16.00 Suomen aikaa.

Sisällysluetteloon

2.5. Kuka hakemuksen arvioi

Apurahahakemukset vertaisarvioidaan.

Keskusrahastossa Lokakuun haun hakemuksia arvioi yli 50 toimikuntaa, joiden jäseniksi kutsutaan 2‒3 vuosittain vaihtuvaa ulkopuolista asiantuntijaa. Puheenjohtajina toimivat Kulttuurirahaston luottamuselimiin valitut henkilöt.

Maakuntarahastojen Tammikuun haun hakemukset arvioi kunkin maakunnan kulttuuria monipuolisesti edustava hoitokunta. Arvioinnissa käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Hakemusten käsittelyssä sovelletaan erittäin tarkkoja esteellisyysperiaatteita. Myönnetty apuraha voidaan peruuttaa, jos esteellisyys todetaan päätöksenteon jälkeen. 

Hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti. Asiantuntijoiden henkilöllisyyttä ei julkisteta, eivätkä he perustele päätöksiään kirjallisesti. Siksi hakemuksista ei voi saada palautetta.

Sisällysluetteloon

2.6. Milloin päätökset ilmoitetaan

Päätökset keskusrahaston Lokakuun haun apurahoista kerrotaan noin viikkoa ennen Tammikuun hakuajan päättymistä. Maakuntarahastojen Tammikuun haun apurahoista päätetään 16.5. mennessä, maakuntien omien päätösaikataulujen mukaisesti.

Päätösilmoitus lähetetään sähköpostitse, sähköposti saattaa ohjautua roskapostikansioon.

Lokakuun haussa myönteisen apurahapäätöksen saaneille lähetetään ilmoitussähköpostin liitteenä kutsu keskusrahaston vuosijuhlaan. Apuraha-asiakirjat lisätään Apurahansaajan verkkopalveluun ja stipendikirja postitetaan vuosijuhlan jälkeen.

Tammikuun haussa myönteisen apurahapäätöksen saaneille luovutetaan stipendikirja maakuntarahaston vuosijuhlassa, apuraha-asiakirjat löytyvät Apurahansaajan verkkopalvelusta.

Sisällysluetteloon

3. Yleistä apurahoista

3.1. Työskentelyapurahaan liittyvät vakuutukset

Apurahansaajalla on lakisääteinen velvollisuus vakuuttaa vähintään neljän kuukauden työskentelyyn saatu apuraha. Apurahansaajan on varattava työskentelyapurahastaan noin 15 % vakuutusmaksuihin ja huolehdittava itse vakuutusten ottamisesta ja maksamisesta. 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA hoitaa apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen osalta. 

Kulttuurirahasto tarjoaa henkilökohtaisen, kokoaikaiseen työskentelyyn myönnetyn vuosiapurahan saaneille vapaaehtoisen lakisääteistä sosiaaliturvaa täydentävän henkilövakuutuksen. Kulttuurirahasto maksaa vakuutuksen. Etu korottaa apurahaa noin 390 eurolla. Vakuutus sisältää tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutuksen ja on voimassa myös vapaa-ajalla yhtäjaksoisesti yhden vuoden ajan ensimmäisen apurahaerän nostamisesta. Vakuutuksen turvin voi käyttää yksityistä terveydenhuoltoa pienellä omavastuulla. Vakuuttamista hoitaa Söderberg & Partners Oy. Vakuutus tarjotaan alle 60-vuotiaille. Hakemisohjeet ovat apurahapäätöksen liitteenä.

Sisällysluetteloon

3.2. Mihin apurahoja ei myönnetä

Apurahoja ei myönnetä:

 • palkan lisänä tai kannustusapurahana
 • sosiaalisin perustein
 • perustutkinto-opiskelijoille työskentelyapurahana eikä opintoihin sisältyvään opiskelijavaihtoon
 • post doc -tutkimukseen ulkomailla lukuun ottamatta alle lukukauden (alle 6 kk) pituisia vierailuja
 • pelkästään painatuskuluihin
 • työharjoitteluun.

Sisällysluetteloon

4. Hakemuksen tekeminen

Hakijan verkkopalvelussa on testihakulomake, johon voi tutustua ennen varsinaisen haun avaamista. Palvelu ohjaa hakemuksen tekemisessä. Hakemuspohjassa on myös täsmäohjeita, jotka on merkitty kysymysmerkillä. Ne tulevat esiin viemällä kursori kysymysmerkin päälle. Hakemuksen pakolliset tiedot on merkitty tähdellä. Palvelu estää hakemuksen lähettämisen, kunnes puuttuvat tiedot on lisätty. Puutteiden korjaamiseen on hyvä varata riittävästi aikaa.

Tähän hakuohjeistuksen osaan on koottu vain sellaisia kohtia hakemuksesta, joihin on hyvä varautua etukäteen.

4.1. Hakemuksen liitteet

Pyydetyt liitteet on lisättävä hakemukseen Hakijan verkkopalvelussa ennen hakuajan päättymistä. Tämän jälkeen toimitettuja liitteitä ei oteta huomioon. Väitöskirjatyön ohjaajan lausunto opintomenestyksestä tai tutkimussuunnitelmasta on pakollinen ja se on toimitettava Lausunnonantajan verkkopalvelussa tai hakemuksen liitteenä hakuaikana.

Poikkeuksen liitteiden lähettämisen määräaikaan muodostavat väitöskirjatyötä tekevien todistukset jatko-opinto-oikeudesta sekä tohtoreille post doc -vaiheen tutkimukseen tarkoitettua, korotettua apurahaa hakevien hakijoiden tutkintotodistukset ja väittelyluvat, jotka myönnetään hakuajan umpeuduttua. Nämä lisätään hakemukseen käyttämällä Hakijan verkkopalvelussa olevaa Hakemuksen hallinta -toimintoa. Jos liite puuttuu hakemuksesta apurahasta päätettäessä, apuraha voidaan myöntää ehdollisena. Tällöin liite on toimitettava Apurahansaajan verkkopalvelussa ennen apurahan käytön aloittamista.

Muut kuin kuva- ja äänitiedostot on jätettävä pdf-tiedostomuodossa. Yksittäisen liitteen koko voi olla korkeintaan 3 MB.

Kohtaan Muut liitteet voi lisätä sellaisia liitteitä, joita ei ole lomakkeella erikseen nimetty. Tieteen hakija voi liittää siihen aineistonhallintasuunnitelman (ei pakollinen) esim. käyttämällä Tuuli-työkalua.

Lomakkeella on myös oma kohtansa www-linkeille.

Hakemukseen vaadittavat liitteet hakijatyypin mukaan:

Yhteisöt

 • hankesuunnitelma, korkeintaan 6 sivua (sisällys- ja lähdeluetteloa ei lasketa sivumäärään). Jos apurahaa ei haeta tutkimuksen tekemiseen ja suunnitelma mahtuu kokonaisuudessaan sen tiivistelmälle varattuun tilaan, sitä ei tarvita erillisenä liitteenä.
 • viimeinen hyväksytty tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase ilman liitteitä sekä toiminnan- tai tilintarkastuskertomus). Jos yhteisö ei ole tehnyt ensimmäistä tilinpäätöstä, liitteeksi voi laittaa rekisteriotteen tai muun vastaavan osoituksen yhteisön perustamisesta. Julkishallinnon yhteisö voi liittää hakemukseen tilinpäätöksen sijaan tulosaluetoteuman tai vastaavan.
 • tulo- ja menoarvio selkeänä taulukkona, jossa tulot ja menot ovat yhtä suuret (ks. Tulo- ja menoarvio).

Tieteen hakijat

 • tutkimussuunnitelma, korkeintaan 6 sivua (sisällys- ja lähdeluetteloa ei lasketa sivumäärään). Jos apurahaa ei haeta tutkimuksen tekemiseen ja suunnitelma mahtuu kokonaisuudessaan sen tiivistelmälle varattuun tilaan, sitä ei tarvita erillisenä liitteenä.
 • tulo- ja menoarvio selkeänä taulukkona, jossa tulot ja menot ovat yhtä suuret. Tätä ei tarvita, jos apurahaa haetaan vain työskentelyyn.
 • ansioluettelo tai curriculum vitae (2–3 henkilön työryhmässä kaikilta ryhmän jäseniltä, yli 3 henkilön työryhmässä vastuuhenkilöltä ja apurahalla työtä tekeviltä henkilöiltä)
 • julkaisuluettelo (2–3 henkilön työryhmässä kaikilta ryhmän jäseniltä, yli 3 henkilön työryhmässä vastuuhenkilöltä ja apurahalla työtä tekeviltä henkilöiltä)
 • tutkintotodistus tai väittelylupa, kopio riittää, ja sen ei tarvitse olla oikeaksi todistettu. Liite on pakollinen haettaessa apurahaa väitöksen jälkeiseen tutkimukseen.
 • opintosuoritusote, esim. WebOodista saatava ote on riittävä tai todistus jatko-opinto-oikeudesta. Liite on pakollinen haettaessa apurahaa väitöskirjatyöhön tai perustutkintovaiheen lopputyöhön.
 • lausunto, 1–3 kpl. Lausunto on pakollinen haettaessa apurahaa väitöskirjatyöhön tai perusopintovaiheen lopputyöhön. Huom! Hakemukseen liitetään vain vapaamuotoisena saatuja lausuntoja. Lausunnonantajan verkkopalvelun kautta lähetetty lausunto on riittävä. Sitä ei tarvitse liittää hakemukseen.

Taiteen hakijat

 • työsuunnitelma, korkeintaan 6 sivua (sisällys- ja lähdeluetteloa ei lasketa sivumäärään). Jos suunnitelma mahtuu kokonaisuudessaan sen tiivistelmälle varattuun tilaan, sitä ei tarvita erillisenä liitteenä.
 • tulo- ja menoarvio selkeänä taulukkona, jossa tulot ja menot ovat yhtä suuret. Tätä ei tarvita, jos apurahaa haetaan vain työskentelyyn.
 • ansioluettelo tai curriculum vitae (2–3 henkilön työryhmässä kaikilta ryhmän jäseniltä, yli 3 henkilön työryhmässä vastuuhenkilöltä ja apurahalla työtä tekeviltä henkilöiltä)
 • visuaalisen alan taiteilijoilla kuvia töistä (1–10 kpl) ja mahdollinen linkki sähköiseen portfolioon
 • yhteistyötahon alustava sitoutuminen hankkeeseen (yhteystietoineen), Taidetta kaikille -hakemukset
 • lausunto, 1–3. Lausunto on pakollinen haettaessa apurahaa taiteelliseen tohtorintutkintoon tai perusopintovaiheen lopputyöhön. Huom! Hakemukseen liitetään vain vapaamuotoisena saatuja lausuntoja. Lausunnonantajan verkkopalvelun kautta lähetetty lausunto on riittävä. Sitä ei tarvitse liittää hakemukseen.
 • Jos apurahaa haetaan taiteelliseen tutkimukseen, vaadittavat liitteet tulee katsoa tieteen hakijan ohjeesta.

Hakijan tulee itse harkita, mitkä liitteet ovat hakemuksen arvioimisen kannalta olennaisia. Suosituksena on kaikki edellä mainitut ottaen huomioon niihin liittyvät tarkennukset. Osa hakemuksen liitteistä on kuitenkin määritelty järjestelmässä sellaisiksi, että palvelu estää hakemuksen lähettämisen, kunnes puuttuva liite on lisätty. Tällaisia liitteitä ovat:

 • tulo- ja menoarvio haettaessa kuluapurahaa
 • tilinpäätös tai muu vastaava yhteisöjen liiteluettelossa mainittu asiakirja haettaessa apurahaa yhteisölle
 • tutkimussuunnitelma haettaessa apurahaa väitöskirjatyöhön, väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, tutkimukseen tai taiteelliseen tutkimukseen
 • yhteistyötahon alustava sitoutuminen hankkeeseen haettaessa Taidetta kaikille -apurahaa.

Sisällysluetteloon

4.2. Työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelma ja sen tiivistelmä

Hakemukseen kirjoitettavan tiivistelmän enimmäispituus on 6 000 merkkiä välilyönteineen. Siinä tulee kertoa yleisellä tasolla mihin tarkoitukseen apurahaa haetaan sekä miten ja missä aikataulussa suunnitelma toteutetaan. Tiivistelmässä voi myös kertoa, miksi rahoituksen saaminen on tärkeää.

Tiivistelmän lisäksi hakemukseen tulee liittää laajempi työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelma. Jos apurahaa ei haeta tutkimukseen ja jos suunnitelma mahtuu kokonaisuudessaan tiivistelmälle varattuun tilaan, sitä ei tarvita erillisenä liitteenä.

Työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelmassa on kuvattava:

 • työn tausta, tavoite ja merkitys
 • suorituspaikka
 • tämänhetkinen vaihe
 • toteuttamissuunnitelma
 • tulo- ja menoarvio*
 • aikataulu.

Suunnitelma voi olla pituudeltaan korkeintaan 6 sivua (sisällys- ja lähdeluetteloa ei lasketa sivumäärään).

Haettaessa monivuotista apurahaa suunnitelma tulee laatia koko haetulle ajalle. Jos kyseessä on väitöskirjatyö sekä sitä seuraava väitöksen jälkeinen tutkimus, post doc -vaiheen suunnitelma ja sitä koskevat lausunnot tulee toimittaa siirryttäessä post doc -vaiheeseen.

Jos Kulttuurirahasto on myöntänyt aiemmin rahoitusta samalle hankkeelle, suunnitelmassa tulee selvittää hankkeen edistymistä ja uuden hakemuksen suhdetta aiempaan rahoitukseen.

*Tulo- ja menoarvio on pakollinen liite haettaessa kuluapurahaa. Se voi olla osa työsuunnitelmaa, mutta se tulee antaa myös erillisenä liitteenä.

Sisällysluetteloon

4.3. Haettavan kuluapurahan määrä ja erittely

Kulttuurirahastolta haettava summa eritellään hakemuslomakkeen Apuraha-välilehdellä. Erittelyssä annetut otsikot ovat matkakulut, materiaali- ja laitekulut, aputyövoima ja ostopalvelut ja muut kulut (esimerkiksi tilavuokrat).

Kun apurahaa haetaan kuluihin, tulo- ja menoarvio on pakollinen liite. Tulo- ja menoarviossa eritellään koko hankkeen kaikki tulot ja menot siten että tulot ja menot ovat yhtä suuret. Tulo- ja menoarvio on laadittava taulukkomuotoon.

 • Jos rahoittajia on useita, liitteenä annettavassa taulukossa tulee esittää selkeästi, mihin osuuksiin apurahaa haetaan Kulttuurirahastosta.
 • Jos kuluapurahaa haetaan monivuotisen työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelman toteuttamiseen, kulut tulee eritellä taulukkoon vuosittain.

Haettaessa monivuotista henkilökohtaista työskentelyapurahaa (ei koske työ- tai tutkimusryhmän hakemuksia) ja lisäksi kuluapurahaa, jonka käyttö ajoittuu eri vuosille, kulut tulee eritellä hakemuslomakkeelle vain ensimmäiseltä vuodelta ja liitteenä annettavaan taulukkoon vuosittain.

Haettaessa apurahaa aputyövoiman palkkaamiseen haettavaan summaan tulee sisällyttää henkilösivukulut (noin 35 %). Laskua vastaan tehtävä työ on ostopalvelua, jolloin laskuttaja itse huolehtii asiaan liittyvistä maksuista.

Sisällysluetteloon

4.4. Sitoumus

Hakemuslomakkeella on Sitoumus-välilehti. Hakemusta ei voi lähettää hyväksymättä siinä mainittuja ehtoja. Koska apurahat ovat kilpailtuja, on tärkeää, että ehtoa hakemusten käsittelyn aikana saadun muun rahoituksen ilmoittamisesta noudatetaan. Muulla rahoituksella tarkoitetaan suunnitellun apurahakauden ajaksi saatua apurahaa tai työsuhdetta. Ilmoittamatta jättäminen johtaa myönnetyn apurahan peruuttamiseen.

Hakemuslomakkeella oleva sitoumusteksti kokonaisuudessaan:

Hakemuksen tietosisältö muodostaa yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen henkilörekisterin, jota Suomen Kulttuurirahasto ylläpitää, säilyttää ja arkistoi. Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot joko kirjallisella pyynnöllä tai henkilökohtaisella käynnillä sekä korjata virheellinen tieto. Tietoja ja asiakirjoja luovutetaan hakemuksia arvioivien asiantuntijoiden käyttöön.

Suomen Kulttuurirahasto edellyttää, että sitoudut noudattamaan hakemisen yhteydessä annettuja hakuohjeita, ilmoittamaan Kulttuurirahastolle hakemusten käsittelyn aikana muualta saamastasi vastaavasta rahoituksesta Apurahanhakijan verkkopalvelun kautta ja toimimaan esittämäsi suunnitelman mukaisesti. Kulttuurirahasto edellyttää myös, että sitoudut Apurahansaajan ohjeisiin, jos apuraha myönnetään. Ohjeet apurahan saaneille ovat Kulttuurirahaston kotisivuilla.

Sitoumuksen lisäksi Kulttuurirahasto edellyttää, että vakuutat hakemuksessa antamasi tiedot oikeiksi ja annat suostumuksesi luovuttamiesi tietojen ja asiakirjojen käyttöön hakemusten arviointi- ja päätösprosessissa. Kulttuurirahasto edellyttää myös, että hyväksyt sen, että hakemuksen käsittelyn aikana Rahasto voi vaihtaa tarvittavia tietoja muiden rahoittajatahojen kanssa rahoituksen kokonaistason varmistamiseksi ja päällekkäisten myöntöjen välttämiseksi.

Apurahasta on annettava selvitys verkossa sen käyttämisen jälkeen, viimeistään vuoden kuluttua apurahan loppuun maksamisesta. Apurahan selvittämättä jättäminen on este tulevien apurahojen saamiselle.

Virheellisten tietojen antaminen, muusta rahoituksesta ilmoittamatta jättäminen tai muu ohjeiden vastainen toiminta estää myönnetyn apurahan maksamisen tai johtaa jo maksetun apurahan takaisinperintään.

Sisällysluetteloon

Usein esitetyt kysymykset ovat täällä.