Suomen Kulttuurirahaston pääoman tuotto jaetaan apurahoina. Säätiön pääoma on lähes 2 miljardia euroa. Varallisuuden kasvu perustuu osittain sijoitusten menestykseen, osittain uusiin lahjoituksiin, joita Kulttuurirahasto on saanut viimeisen vuosikymmenen aikana yli 100 miljoonaa euroa.

Suunnitelmallinen ja valvottu sijoitustoiminta

Säätiön hallitus hyväksyy sijoitussuunnitelman ja vastaa siitä, että varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Säätiön raha-asiain toimikunnan muodostavat hallituksen keskuudestaan toimintavuodeksi kerrallaan valitsemat vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.  Raha-asiain toimikunta valmistelee yhdessä toimiston kanssa ehdotuksen säätiön sijoitussuunnitelmasta hallituksen hyväksyttäväksi sekä laatii vuosittain hallitukselle alustavan talousarvioehdotuksen ja ehdotuksen tilinpäätökseksi. Raha-asiain toimikunta huolehtii siitä, että säätiön sijoitussuunnitelma on ajan tasalla. Toimikunta valvoo, että sijoitustoimintaa ja sen raportointia kehitetään ja että hallitukselle raportoidaan sijoitussalkun kehityksestä säännöllisesti.

Sijoitussuunnitelman toimeenpanon käytännön toteutuksesta huolehtivat säätiön varainhoidon toimihenkilöt. Toimikunta seuraa ja valvoo sijoitusomaisuuden arvon kehitystä, sijoitusten jakautumista eri omaisuusluokkiin sekä sijoituksiin liittyvää riskiä. Raha-asiain toimikunnan jäsenet eivät osallistu yksittäisten sijoituspäätösten tekemiseen ja toimeenpanoon.

Omaisuuden arvo määräytyy markkinoilla

Kulttuurirahaston omaisuudesta valtaosa on sijoitettu pörssiosakkeisiin, korkoinstrumentteihin (joukkovelkakirjalainat ja rahamarkkinasijoitukset) ja kiinteistöihin.

Sijoituspäätöksissä painottuvat vakaus ja pitkä sijoitushorisontti. Sijoitustoiminnan tavoitteena on pitkäaikainen omistus eivätkä lyhyen tähtäimen myyntivoitot.

On tärkeää, että sijoituksista koituu rahastolle vakaa kassavirta. Apurahoihin tarvittavat varat tulevat osingoista ja koroista sekä näihin verrattavista tuotoista. Myyntivoitoilla kartutetaan peruspääomaa.

Kulttuurirahasto noudattaa sijoitustoiminnassaan vallitsevan lainsäädännön lisäksi vastuullisia ja kestäviä periaatteita. Vuoden 2011 alusta on otettu käyttöön menettely, jossa kotimaisten osakesijoitusten vastuullisuuden arvioimisessa käytetään ulkopuolista asiantuntijaa, joka säännöllisin väliajoin tarkastaa Kulttuurirahaston kotimaisen osakesalkun. Ulkomaisissa rahastosijoituksissa hyväksytään jatkossa yhteistyökumppaneiksi vain sellaisia omaisuudenhoitajia, jotka toimivat vastuullisesti ja läpinäkyvästi sekä ovat allekirjoittaneet esimerkiksi YK:n periaatteet "Principles of Responsible Investment (PRI)" tai muun vastaavan asiakirjan tai ovat omaksuneet muun selkeän toimintamallin vastuullisen sijoittamisen toteuttamiseksi. Kulttuurirahasto on myös kiinnostunut sijoitusmahdollisuuksista, joilla edistetään kestävän kehityksen periaatteita.

Tilintarkastajat

KHT Kirsi Aromäki
Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab