Suomen Kulttuurirahaston pääoma on lähes kaksi miljardia euroa. Sen tuotto jaetaan apurahoina. Kulttuurirahaston varallisuus perustuu osittain sijoitusten menestykseen, osittain uusiin lahjoituksiin, joita säätiö on saanut viimeisen vuosikymmenen aikana yli sata miljoonaa euroa.

Sijoitustoiminnan periaatteet

Kulttuurirahaston sijoitustoiminnan keskeinen tavoite on turvata säätiön sääntömääräinen toiminta. Sijoitustoiminnan tuotoilla katetaan apurahojen, kulttuuritoiminnan ja säätiön muun toiminnan kulut.

Sijoituksilla tavoitellaan omaisuudelle hyvää tuottoa hallituksen määrittelemien ohjeiden puitteissa. Sijoituspäätöksissä painottuvat vakaus ja pitkä sijoitushorisontti. Tavoitteena on pitkäaikainen omistus eivätkä lyhyen tähtäimen myyntivoitot.

Varojen käyttö pyritään pitämään tasaisena markkina-arvojen heilahteluista huolimatta. On tärkeää, että sijoituksista koituu rahastolle vakaa kassavirta. Apurahoihin tarvittavat varat tulevat osingoista ja koroista sekä näihin verrattavista tuotoista. Myyntivoitoilla kartutetaan peruspääomaa.

Kulttuurirahasto noudattaa sijoitustoiminnassaan vallitsevan lainsäädännön lisäksi vastuullisia ja kestäviä periaatteita.

Sijoitusvarallisuus

Kulttuurirahaston varat käytetään pääosin apurahoihin, joiden suuruuden tulisi lähtökohtaisesti kehittyä yleistä ansiotasokehitystä vastaavalla tavalla. Tavoitteen toteutuminen ei ole mahdollista hyvin matalan riskin sijoitussalkulla, koska tällaisen salkun tuotto-odotus ei ole riittävä.

Kulttuurirahaston omaisuudesta valtaosa on sijoitettu pörssiosakkeisiin, korkoinstrumentteihin (joukkovelkakirjalainat ja rahamarkkinasijoitukset) ja kiinteistöihin sekä vaihtoehtoisiin sijoituksiin (private equity ja private debt -ohjelmat sekä metsäsijoitukset).

Säätiön tarkoituksessa mainitun suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen viljelyn vaalimisen ja kehittämisen on ajateltu toteutuvan myös kotimaisen omistajuuden kautta. Kulttuurirahastolla onkin pitkä historia omistajana kotimaisissa pörssiyhtiöissä ja saatujen lahjoitusten vuoksi suuria omistuksia esimerkiksi Huhtamäki Oyj:ssä.

Riittävällä rahavirralla ja likviditeettipuskurilla varmistetaan, että Kulttuurirahasto voi toimia häiriöttä kaikissa markkinaolosuhteissa.

Omaisuuslajijakauma 1.10.2023 ja neutraalitila eli pitkän aikavälin tavoitejakauma.
 Toteutuma 1.10.2023, %Neutraalitila, %
Kaikki sijoitukset100,0100,0
  Osake52,360,0
     Suomi34,340,0
     Kansainväliset17,920,0
  Korko12,013,0
     Valtionlainat0,30
     Yrityslainat ja muut5,47,0
     Lyhyt korko6,36,0
  Kiinteistö13,012,0
  Vaihtoehtoiset22,815,0

Päätöksenteko

Säätiön hallitus hyväksyy sijoitussuunnitelman ja vastaa siitä, että varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Säätiön raha-asiain toimikunnan muodostavat hallituksen keskuudestaan toimintavuodeksi kerrallaan valitsemat vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Raha-asiain toimikunta valmistelee yhdessä toimiston kanssa ehdotuksen säätiön sijoitussuunnitelmasta hallituksen hyväksyttäväksi sekä laatii vuosittain hallitukselle alustavan talousarvioehdotuksen ja ehdotuksen tilinpäätökseksi. Toimikunta huolehtii siitä, että säätiön sijoitussuunnitelma on ajan tasalla. Se valvoo, että sijoitustoimintaa ja sen raportointia kehitetään ja että hallitukselle raportoidaan sijoitussalkun kehityksestä säännöllisesti.

Sijoitussuunnitelman toimeenpanon käytännön toteutuksesta huolehtivat säätiön varainhoidon toimihenkilöt. Raha-asiain toimikunta seuraa ja valvoo sijoitusomaisuuden arvon kehitystä, sijoitusten jakautumista eri omaisuusluokkiin sekä sijoituksiin liittyvää riskiä. Toimikunnan jäsenet eivät osallistu yksittäisten sijoituspäätösten tekemiseen ja toimeenpanoon.

Raha-asiain toimikunnan kokoonpano

Tilintarkastaja: Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy

Talouden vuosi 2022–2023

Inflaation kehityksen ja maailman geopoliittisen tilanteen seuraaminen olivat taloudessa toimintavuoden keskeisiä teemoja. Sitkeästä inflaatiosta ja nousseista koroista huolimatta vuosi osoittautui sijoitusmarkkinoilla globaalisti positiiviseksi.

Suomen Kulttuurirahaston omaisuuden käypä arvo oli toimintavuoden päättyessä 1 855 milj. euroa. Tästä sijoitusvarallisuuden arvo oli 1 713 milj. euroa. Pankkitalletuksia ja rahamarkkinasijoituksia oli lisäksi 122 milj. euroa. Sijoitussalkun tuotoksi muodostui toimikaudella 3,2 % vertailuindeksin tuoton ollessa 6,6 %.

Lue lisää vuoden 2022–2023 toimintakertomuksesta