Suomen Kulttuurirahasto on kiinnittänyt huomiota siihen, että suomalaisten teattereiden ohjelmistossa ei ole juuri lainkaan uusia, laadukkaita eurooppalaisia tai muun maailman näytelmiä. Käännösnäytelmiä tehdään verraten paljon anglosaksiselta kielialueelta, mutta muilta kielialueilta niukasti. Kulttuurirahaston Maailma näyttämölle -apuraha on tukimuoto teattereille ja työryhmille korkeatasoisen, ulkomaisen oman aikamme näytelmäteoksen suomentamiseen ja esittämiseen kotimaisilla näyttämöillä.

Rahaston tavoitteena on, että Maailma näyttämölle -apurahojen kannustamana Suomessa käännätetään ja esitetään suomeksi ennennäkemättömiä oman aikamme näytelmiä eri puolilta maailmaa, eritoten muualta kuin anglosaksiselta kulttuurialueelta. Laadukkaista alkuteoksista tavoitellaan laadukkaita suomennoksia ja sovituksia.

Aikataulu

Haku on avoinna elokuun hakukierroksella Kulttuurirahaston verkkopalvelussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa. Rahoituspäätökset julkistetaan lokakuussa. Haku toistuu kolme kertaa vuosina 2022 - 2024.

Kuka voi hakea apurahaa

Maailma näyttämölle -apurahaa voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt ja yksityishenkilöistä koostuvat työryhmät.

Jos hakija on rekisteröity yhteisö, hakemuksessa nimetyn yhteyshenkilön ei tarvitse olla hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden haltija, vaan henkilö, joka tuntee hankkeen ja joka on tavoitettavissa hakuajan jälkeisinä kuukausina. Yhteyshenkilö kirjautuu Kulttuurirahaston hakujärjestelmään omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan.

Jos hakija on työryhmä, hakemus täytetään työryhmän vastuuhenkilön tiedoilla. Vastuuhenkilö vastaa mahdollisesti myönnettävästä apurahasta Kulttuurirahastolle sekä tarvittaessa eläkelaitokselle (MELA), verottajalle ja muille työryhmän jäsenille.

Mihin apurahaa voi hakea

Maailma näyttämölle -apurahaa voi hakea hankkeisiin, joissa suomennetaan ja tuotetaan korkeatasoinen ulkomainen oman aikamme näytelmäteos suomalaiselle teatterinäyttämölle. Näytelmän käännös on toteutettava 12 kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä ja sen esitykset on aloitettava 30 kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä.

Apurahaa voi hakea
•   näytelmän käännös- ja esitysoikeuksien ostamiseen,
•   suomentamiseen,
•   näytelmän tuottamiseen ja esittämiseen,
•   sekä edellisten ohessa muihin hankkeesta mahdollisesti aiheutuviin kuluihin kuten esimerkiksi markkinointiin tai oheisohjelman tuottamiseen.

Edellisen yhteydessä voi hakea lisäapurahaa saman näytelmän vierailunäytösten toteuttamiseen toisella paikkakunnalla yhteistyössä paikallisen teatterin tai muun soveltuvan näyttämön kanssa. Lisäapurahaa voi hakea vierailunäytösten toteuttamisesta aiheutuviin kuluihin.

Jos teoksen suora kääntäminen alkukielestä ei ole mahdollista, myös välikielen kautta tehtäville suomennoksille voi hakea apurahaa.

Jos hakija on oikeushenkilö (rekisteröity yhteisö), apurahaa voi hakea hankkeen kuluihin, ml. taiteellisen henkilökunnan palkkaukseen. Rekisteröity yhteisö ei voi jakaa Kulttuurirahaston apurahaa edelleen apurahana. Esimerkiksi alkuteoksen tekijälle tai kääntäjälle maksettavat korvaukset ovat palkkaa tai elinkeinotoiminnan tuloa lainmukaisine veroseuraamuksineen. Tämä tulee huomioida myös kuluja budjetoidessa.

Jos hakija on työryhmä, apurahaa voi hakea ryhmän jäsenten työskentelyyn työskentelyapurahana tai hankekuluihin kuluapurahana tai molempiin. Taiteen työryhmä voi hakea työskentelyapurahaa myös hankkeen tuottajalle, jos tuottaja on osa taiteellista työryhmää.

Apurahaa ei voi hakea pelkkään kääntämiseen, vaan apurahalla tulee aina tuottaa myös teatteriesitys suomalaiselle näyttämölle. Apurahaa ei myöskään voi hakea pelkkien vierailunäytösten toteuttamiseen.

Maailma näyttämölle -apurahalla ei voi kattaa hakijan perustoiminnasta aiheutuvia kuluja (esim. rekisteröidyn yhteisön hakemaan rahoitukseen ei voi sisällyttää tilakustannuksia omista tiloista). Näitä kuluja voi sisällyttää hankkeen omarahoitusosuuteen.

Hakemuksia arvioitaessa huomioitavia tekijöitä
•   alkuteoksen laatu,
•   mahdollisuudet laadukkaalle suomennokselle,
•   näytelmän kiinnostavuus kulttuurista kiinnostuneen laajan suomalaisen yleisön näkökulmasta,
•   teoksen alkuperäinen kielialue, missä muuta kuin anglosaksista kielialuetta edustavat näytelmät asetetaan etusijalle, ja se, miten teos lisää suomalaisten teattereiden ohjelmistojen monipuolisuutta,
•   mahdollisuudet saavuttaa näytelmälle näkyvyyttä ja julkisuutta ja siten edistää yleisön tilaisuuksia nähdä suomen kielellä esitettynä laadukkaita oman aikamme näytelmiä maailmalta.

Minkälaisia apurahoja myönnetään

Myönnettävien apurahojen suuruus voi olla enintään 40 000 euroa.

Näytelmän suomentamisesta aiheutuviin kuluihin voidaan myöntää enintään 6 000 euroa. Jos kääntäjä tarvitsee ulkopuolista neuvontaa kääntämiseen, dramaturgi osallistuu kääntämiseen, tai jos kääntäjä osallistuu näytelmän tuotannon valmisteluun, voidaan suomentamisesta aiheutuviin kuluihin myöntää enintään 10 000 euroa.

Suomennettavan näytelmän esitystuotanto- ja muihin hankkeesta aiheutuviin kuluihin voidaan myöntää enintään 20 000 euroa.

Näytelmän vierailunäytösten toteuttamisesta aiheutuviin kuluihin voidaan myöntää enintään 10 000 euron lisäapuraha.

Apuraha on tarkoitettu käytettäväksi apurahan myönnön jälkeen toteutuviin kuluihin. Apurahakauden kesto voi olla korkeintaan kaksi ja puoli vuotta.

Hakumenettely ja haun aikataulu

Apurahahaku on avoinna elokuun kierroksella Kulttuurirahaston verkkopalvelussa. Haku sulkeutuu klo 16 viimeisenä hakupäivänä.

Maailma näyttämölle -apurahan hakulomakkeessa tulee kuvata apurahan turvin suomennettavaa teosta, kääntäjän pätevyyttä, kohderyhmäyleisöä sekä perustella alkuteoksen laatua ja kiinnostavuutta laajemmalle, kulttuurista kiinnostuneelle suomalaiselle yleisölle. Lomakkeella pyydetään hankkeen pääpiirteittäinen tuotanto- sekä markkinointisuunnitelma aikatauluineen. Lisäksi hakemukseen on liitettävä koko hankkeen kattava tulo- ja menoarvio erillisenä liitteenä.

Merkitse hakemukseen vain yhteistyökumppaneita, joiden kanssa hankkeesta on vähintään alustava sopimus olemassa.

Jos Maailma näyttämölle -apurahaa haetaan käännösnäytelmän vierailunäytösten toteuttamiseen, hakemuksessa on esitettävä tälle osuudelle erillinen työsuunnitelma ja kustannusarvio. Työsuunnitelmassa tulee kuvata vierailukohteet ja -aikataulu sekä vierailevan ryhmän kokoonpano. Hakemuksen liitteenä on esitettävä aiesopimus vastaanottavan yhteistyötahon kanssa.

Postitse lähetettyjä liitteitä ei oteta vastaan. Kaikki liitteet tulee toimittaa hakemuksen mukana Hakijan verkkopalvelun kautta.

Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen lokakuussa. Saajat ilmoitetaan myös Kulttuurirahaston verkkosivuilla. Kielteisiä päätöksiä ei perustella.

Myönnöt

Myöntöpäätöksen yhteydessä hakijoilta voidaan pyytää tarkennuksia hankesuunnitelmaan ennen kuin myönnettyä apurahaa voi ryhtyä käyttämään.

Apurahansaaja sitoutuu toimimaan esitetyn suunnitelman mukaan. Jos hankkeen keskeinen sisältö muuttuu tai aikataulu viivästyy ilmoitetusta, edellytämme yhteydenottoa Kulttuurirahaston toimistoon.

Apurahaa ei voi siirtää tai lahjoittaa kolmannelle osapuolelle.

Toivomme Kulttuurirahaston mainitsemista rahoittajana hankkeen tiedotuksessa ja mahdollisissa painotuotteissa. Sosiaalisessa mediassa kannustamme käyttämään tunnisteita #maailmanäyttämölle ja #kulttuurirahastontuella. Suomen Kulttuurirahaston painokelpoisen tunnuksen voi ladata täältä.

Suomen Kulttuurirahasto luetteloi Maailma näyttämöllä -apurahalla käännetyt teokset omilla verkkosivuillaan.

Raportointi

Loppuraportti apurahan käytöstä on jätettävä 36 kuukauden sisällä apurahan myöntöpäätöksestä. Raportista on käytävä ilmi hankkeen keskeinen sisältö, numeraalinen data kuten esitysten ja myytyjen lippujen määrät, arvio hankkeen onnistumisesta, selvitys apurahan käytöstä kulutyypeittäin eriteltynä sekä mahdollinen suunnitelma hankkeen jatkosta.

Lisätietoja Maailma näyttämölle -apurahoista:
Silmälasipäinen mies puvuntakki ja kravatti päällä
Antti
Niskanen
toiminnanjohtaja, päällikkö
A woman with red classes, brown hair and shirt.
Sari
Ilomäki
suunnittelija