Satakunnan apurahat

Satakunnan rahaston apurahojen hakuaika on 10.1. – 8.2.2019.

Satakunnan Kulttuurirahasto myöntää apurahoja yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille maakuntansa kulttuurin edistämiseen. Apurahat on tarkoitettu erityisesti jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön kaikilla tieteen aloilla sekä taiteelliseen työskentelyyn.

Tuemme myös alueemme monipuolista kulttuuria ja yhteisöllisyyttä vahvistavia hankkeita, paikalliskulttuuria sekä lasten ja nuorten kulttuuria sekä erilaisia pitkävaikutteisia maakunnallisia kärkihankkeita.

Apurahojen painopistealueet

Satakunnan Kulttuurirahasto myöntää apurahoja maakuntansa kulttuurin edistämiseen. Apurahat on tarkoitettu erityisesti tieteen ja taiteen jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön sekä taiteelliseen työskentelyyn, myös koko vuodeksi. Tuemme myös alueemme monipuolista kulttuuria ja yhteisöllisyyttä vahvistavia sekä kokeilevia ja rajat ylittäviä hankkeita.

Apurahaa voivat hakea satakuntalaiset tai Satakunnan hyväksi työtä tekevät yksityishenkilöt, työryhmät tai yhteisöt, yhteisöt lähinnä erilaisten tiede-, taide- ja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen.

Satakunnan rahaston yleisrahastosta myönnetään apurahoja kaikille tieteen ja taiteen aloille. Kannustamme sekä taiteilijoita että tieteenharjoittajia hakemaan myös koko- ja puolivuotisia työskentelyapurahoja.

Lahjoitusten pohjalta perustetut nimikkorahastot jakavat apurahoja ohjesääntöjensä mukaisiin tarkoituksiin. Hakija voi kohdistaa hakemuksensa nimikkorahastoon, jos hakijan alaan sopiva nimikkorahasto on jakovuorossa.

Satakunnan rahasto ei myönnä apurahoja perusopintoihin eikä pro gradu -tutkimuksiin, ei myöskään julkisyhteisöille. Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan apurahoja voivat hakea mm. opettajat tai lapsi-, koululais- ja nuorisoryhmien ohjaajat.

Säätiöiden post doc -pooli

Säätiöiden yhteinen post doc -pooli myöntää apurahoja vähintään lukuvuoden kestävään väitöksen jälkeiseen tieteelliseen työskentelyyn ulkomailla. Näitä apurahoja ei haeta Kulttuurirahaston haussa. Lyhyempikestoisia post doc -työskentelyapurahoja voi hakea keskusrahaston ja maakuntarahastojen hauissa.

Muualta saatu rahoitus ja siitä ilmoittaminen

Hakuajan päättymisen jälkeen saadusta rahoituksesta tai tutkijakoulupaikasta tulee viipymättä ilmoittaa verkkopalvelun kautta. Ilmoittamatta jättäminen voi vaarantaa tulevat apurahamyönnöt.

Apurahan peruuttaminen

Hakijan tulee tutustua apurahan hakuohjeisiin ja apurahansaajan ohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä ja lähettämistä. Apurahapäätös tehdään hakemuksen tietojen perusteella, joten hakemus tulee täyttää huolellisesti ja sen tulee sisältää riittävät tiedot. Apurahansaaja ei saa ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa käyttää saamaansa apurahaa muuhun kuin hakemuksessa eriteltyyn, päätöksen pohjana olleeseen käyttötarkoitukseen. Käyttötarkoituksen muutoslupia myönnetään vain erikoistapauksissa. Mikäli apurahan tarkoitus ei toteudu, apuraha voidaan peruuttaa. Lisätietoja asiamieheltä.

Hakua koskevat sähköpostitiedustelut pyydämme ystävällisesti lähettämään osoitteeseen satakunta@skr.fi