Aiemmat Argumenta-hankkeet

Argumenta-hankkeita on rahoitettu vuodesta 2003 lähtien. Tähän mennessä hankkeita on toteutettu jo 24.

2022

Taloustieteen rooli yhteiskunnassa globaalien kriisien aikakaudella

2020

Kohti yhteisymmärrystä metsien käytön kestävyysmuutoksista
Kuudella polulla kestävyyteen
Modernin arvo

2018

Käyttäytymisnäyttöön perustuva politiikka
Lisääntymisen tulevaisuus ja siihen liittyvät paradoksit
Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa

2016

Muuttoliikkeiden vuosisata
Vihan pitkät jäljet

2014

Suomalaisten yksinäisyys
Oikeudenmukaisuus ja sen vaihtoehdot globalisoituvassa maailmassa
Geenit ja yhteiskunta

2012

Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys
Vastuullinen kaivostoiminta

2010

Ihmisen kuolevaisuus
Vesi ja yhdyskuntien kehitys

2008

Suomalainen kaupunki tapahtumapaikkana
Demokratia ja sosiaaliset innovaatiot
Biomassan kestävä käyttö kokoaa tutkijat

2006

Mieli-forum

Hankkeen seminaareissa käsiteltiin havaitsemista, ajattelua, päätöksentekoa ja kokemusta sekä tietoisten että tiedostamattomien prosessien tasolla. Keskeisiä teemoja olivat kehitys, oppiminen ja kognitiivis-emotionaaliset toiminnot sekä niiden häiriöt yksilötasolla ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi professori Riitta Hari Teknillisestä korkeakoulusta. Kulttuurirahasto myönsi hankkeelle 200 000 euroa.

Itämeren tila ja tulevaisuus

Hankkeessa tarkasteltiin Itämeren tilaa ja tulevaisuutta sekä tehokkaista ja uusista keinoista parantaa meren tilaa. Tavoitteena oli yhdistää tutkimustieto taloudelliseen ja poliittiseen päätöksentekoon. Hankevetäjänä toimi Suomen ympäristökeskuksen professori, tutkimuspäällikkö Saara Bäck. Kulttuurirahasto myönsi hankkeelle 150 000 eurolla.

2004

Tutkijoiden metsäpalaveri

Hankkeessa tarkasteltiin metsien käyttöä taloudellisista, ekologisista ja sosiaalisista lähtökohdista ja etsittiin tieteidenvälisiä rajoja ylittäviä näkökulmia metsiin liittyvien arvojen, tuotteiden ja palveluiden merkitysten arviointiin. Hankkeen vastuullinen johtaja toimi professori Ilkka Hanski Helsingin yliopistosta. Kulttuurirahasto myönsi hankkeelle 154 000 euroa.

Kulttuuri identiteetin rakentajana

Hankkeessa etsittiin ymmärrystä siitä, miten lasten ja nuorten kehitys on sidoksissa yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi professori Tuula Tamminen Tampereen yliopistosta. Kulttuurirahasto myönsi hankkeelle 180 000 euroa.

2003

Koli Border Forum

Hankkeessa käsiteltiin valtioiden välisiä suhteita, turvallisuutta, alueellisuutta, identiteettiä, biodiversiteettiä ja luonnonsuojelua. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi kansanedustaja Tarja Cronberg. Kulttuurirahasto myönsi hankkeelle 200 000 euroa.