Tiedetestaajat

Tiedetestaajat-hankkeen tavoitteena oli saada lapset innostumaan tieteestä ja sen parissa työskentelystä sekä tutustuttaa lapsia tieteellisen tiedon tuottamisen eri vaiheisiin. Hankkeessa myös kehitettiin yliopistojen, tiedemuseoiden, tieteen tekijöiden ja koulujen välistä vuorovaikutusta sekä tarjottiin 6.-luokkalaisille mahdollisuus tutustua eri alojen tutkimukseen ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen.

Hanke toteutettiin Jyväskylän ja Turun yliopistojen Tiedetestaajat-piloteissa lukuvuoden 2020-21 aikana. Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen alakouluista mukaan kutsuttavat koululaisryhmät osallistuivat keväällä 2021 tutkijoiden järjestämiin työpajoihin ja tiedevierailuihin sekä tekivät kohtaamisiin liittyviä ennakko- ja lopputehtäviä. Opettajille tämä tehtiin mahdollisimman vaivattomaksi rakentamalla toiminta peruskoulujen opetussuunnitelmaan ja ilmiölähtöiseen oppimiseen sopivaksi. Koronapandemian takia kohtaamiset järjestettiin kokonaan verkossa etäyhteyksien avulla.

Jyväskylän yliopiston pilottiin osallistui noin 1 200 kuudesluokkalaista sadan kilometrin säteellä Jyväskylän yliopistosta. Lasten kanssa pidettävät työpajat liittyivät paitsi tutkimukseen myös tieteen filosofiaan ja tiedon viemiseen yhteiskunnan tasolle. Tavoitteena oli luoda osallistujille mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva tieteellisen tiedon tuottamisen prosessista ja siitä miten tiedepohjainen tieto eroaa vaikkapa ns. maalaisjärjestä. Yliopiston eri laitosten ohella myös Jyväskylän kesäyliopisto, Tiedemuseo, LUMA Keski-Suomi ja JYU Wisdom -yhteisö olivat mukana hankkeessa.

Turun yliopistossa pilotoinnista vastasi Biodiversiteettiyksikön vetämä monitieteinen työryhmä, jossa olivat mukana mm. Turun kauppakorkeakoulu, Lasten yliopisto sekä Lounais-Suomen LUMA-keskus. Mukaan pääsi noin 2 000 maakunnan kuudesluokkalaista. Koulut valittiin satunnaisotannalla.

Turussa oppilas-tutkijakohtaamisissa etäkohtaamisessa lapset seurasivat tutkijan vetämää oppituntia virtuaalisesti. Kaikkia kohtaamisia edelsi opettajan johdolla tehtävä ennakkotyöskentely.

Tiedetestaajat-logo

Yliopistot laativat hankkeen kokemusten pohjalta yhteisen arviointi- ja vaikuttavuustutkimuksen. Hankkeesta syntyi myös Nuorten tiedebarometri, joka on tiedekasvattajille ja medialle suunnattu tiivistelmä 6.-luokkalaisten nuorten tiedekiinnostuksesta ja -asenteista.

Vuoden 2021 loppuun mennessä arvioidaan, toimivatko pilotit pohjana mahdolliselle valtakunnalliselle Tiedetestaajat-hankkeelle, jossa lapset kotipaikasta ja -taustasta riippumatta saisivat henkilökohtaisen kokemuksen tieteen ja akateemisen tutkimuksen maailmasta.

Lisätiedot

www.tiedetestaajat.fi

Suomen Kulttuurirahasto
Annakaisa Tavast
viestinnästä vastaava asiamies
annakaisa.tavast@skr.fi, p. 050 518 5970

Jyväskylän yliopisto, Bio- ja Ympäristötieteiden laitos
Kristiina Niemi-Kaija
hankekoordinaattori, Jyväskylän kesäyliopisto/JYUniorit

kristiina.niemi-kaija@jyu.fi, p. 044 760 3726

Carita Lindstedt-Kareksela
vastuullinen toteuttaja
carita.a.lindstedt@jyu.fi, 040 738 9690

Turun yliopisto, Biodiversiteettiyksikkö 

Henna Rouhiainen
hankekoordinaattori

heevro@utu.fi, p. 046 923 7484

Pasi Nurmi
vastuullinen toteuttaja

pasnurmi@utu.fi, p. 046 922 3017