Yhteiskunnan hyvinvointiin vaikuttaminen tiedettä, taidetta ja kulttuuria tukemalla on Kulttuurirahaston vastuullisuuden ydintä.

Suomen Kulttuurirahas­ton vastuullisuuden perustana on sen synty­historia: lahjoittajat ovat edustaneet erilaisia yhteiskunnallisia taustoja ja arvomaailmoja sekä erilaisia käsityksiä siitä, millainen kult­tuuri on tukemisen arvoista. Näin ollen Kult­tuurirahasto pitää lähtökohtanaan moniar­voisuutta ja tukee keskenään ristiriitaisiakin pyrkimyksiä tieteen ja taiteen aloilla. Tieteen ja taiteen rahoittamisen ja omien hankkeiden kautta lisätään yhteiskunnan hyvinvointia pitkällä aikavälillä.

Ympäristö- ja ilmastovastuullisuuteen pyritään esimerkiksi seuraamalla rahastolaisten työskentelyn hiilijalanjälkeä. Ajankohtaiset ympäristöön ja ilmastoon liittyvät teemat näkyvät vahvasti myös Kulttuurirahaston myöntämissä apurahoissa, ja säätiö on käynnistänyt useita omia hankkeita edis­tääkseen ympäristö- ja ilmastovastuullisuutta.

Kulttuurirahastossa vastuullisuus tarkoittaa myös muun muassa hyvää hallintoa, työntekijöistä huolehtimista, pitkäjänteistä varainhoitoa ja apurahatoiminnan prosessien läpinäkyvyyttä. Kulttuurirahasto on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen ja noudattaa hyvää säätiötapaa

Apurahoja vastuullisesti

Vastuullisiin toimintatapoihin kuuluvat joh­donmukaiset ja luotettavat hakuprosessit. Apurahahakemukset käsitellään apurahapaneeleissa, jotka muodostuvat luottamushenkilöistä ja vuosittain vaihtuvista asiantuntijoista. Vertaisarviointi turvaa eri alojen tarkemman tietämyksen ja tasapuolisuu­den, ja asiantuntijoiden vaihtuvuuden ansiosta yksittäiset henkilöt eivät pääse liian vahvasti vai­kuttamaan apurahapäätöksiin. Hakemisen kynnystä madalletaan tarjoamalla hakuohjeet muun muassa selkokielellä ja kuunneltavina versoina. 

Lue lisää apurahoista

Hyödyllisiä hankkeita

Kulttuurirahaston itse käynnistämillä hankkeilla edistetään pitkällä aikavälillä erityisesti neljää päämäärää: Yhteiskunnan henkisen ja aineellisen kahtiajaon torjumista ja kaikenlaisen tasa-arvon edistämistä, tiede- ja taidemyönteisyyden lisäämistä, kulttuuritarjonnan alueellisen ja sosiaalisen saavutettavuuden edistämistä sekä uhanalaisen kulttuuripääoman vaalimista. Monissa hankkeissa pyritään vaikuttamaan etenkin lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Lue lisää Kulttuurirahaston hankkeista

Vastuullinen sijoittaminen

Kulttuurirahasto on jo pitkään soveltanut monia vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Ympäristönäkökulmat, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa eli niin sanotut ESG-mittarit otetaan huomioon sijoituskohteiden valinnassa kaikissa omaisuusluokissa. Sijoitusten vastuullisuutta myös seurataan johdonmukaisesti.

Lue lisää sijoitustoiminnan vastuullisuudesta

Green Office -ympäristöjärjestelmä

Kulttuurirahastossa on vuodesta 2021 ollut käytössä WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmä. Siihen liittyvä seuranta ja toimenpiteet koskevat sähkönkulutusta, henkilöstön ja luot­tamushenkilöiden matkustusta, työ­paikkaruokailua ja tilaisuuksien tar­joiluja. Ohjelma laajeni vuonna 2022 maakuntarahastojen toimintaan.

Lue lisää Green Office -sertifikaatista