Suomen Kulttuurirahaston apurahoja työryhmille koskevat samat ohjeet kuin muitakin apurahansaajia. Alla poimintoja ohjeistuksesta.

Ohjeet apurahansaajalle ovat luettavissa täällä.

Apurahan nostaminen

Suomen Kulttuurirahaston käytäntönä on maksaa työryhmän koko apuraha yhdelle pankkitilille, jonka työryhmän toiminnasta vastaava henkilö ilmoittaa Kulttuurirahastolle Apurahansaajan verkkopalvelussa. Nostoaikataulua laadittaessa on hyvä ottaa huomioon sekä verotusnäkökohdat että raportointiaikataulu.

Työryhmän vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että kukin työryhmän jäsen saa itselleen kuuluvan osuuden käyttöönsä sen suuruisena kuin se on apurahapäätökseen kirjattu (pl. lyhytkestoiset, alle 4 kk:n apurahat, joita ei ole eritelty päätöksessä henkilöittäin), ja siinä aikataulussa kuin se on hankkeen toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaista. Työryhmän vastuuhenkilö huolehtii myös apurahan mahdollisen kuluosuuden käyttämisestä apurahahakemuksessa esitettyihin tarkoituksiin.

Verotusnäkökohdat

Apurahat ovat sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan. Apurahan nostaminen voi olla hyvä ajoittaa niin, että sitä nostetaan verovuoden aikana käytettävä määrä.

Kulttuurirahasto ilmoittaa työryhmälle myönnetyn apurahan verottajalle ryhmän vastuuhenkilön henkilötunnuksella. Vastuuhenkilö voi tehdä muutoksia veroehdotukseen OmaVeron kautta tai erillisellä lomakkeella verottajan ohjeistuksen mukaisesti. Apurahaa saaneen työryhmän jäsenen on vastaavasti ilmoitettava verovuoden aikana saamansa, omasta verotuksestaan puuttuva apuraha.

MYEL-vakuutukset

Kulttuurirahasto ilmoittaa työryhmän apurahan Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Mela) ryhmän vastuuhenkilön nimissä, kun apurahaan sisältyy vähintään 4 kk:n työskentelyapurahoja. Työryhmän vastuuhenkilön tehtävänä on ilmoittaa Melalle tiedot työryhmän jäsenistä. Työryhmän jäsenten tulee itse hakea vakuutuksia ja maksaa ne omasta apurahaosuudestaan.

Raportointi

Jos apuraha on suuruudeltaan 80 000 euroa tai enemmän ja kestoltaan vähintään 24 kk, vastuuhenkilön tehtävänä on toimittaa apurahan käytöstä väliraportti 12 kuukauden kuluessa ensimmäisen maksuerän nostamisesta. Apurahasta on nostettavissa enintään 75 % ennen väliraportin toimittamista ja hyväksymistä. Väliraportti laaditaan omalle verkkolomakkeelle täällä.

Väliraportti ei korvaa apurahan käytön jälkeen annettavaa käyttöselvitystä, joka tulee antaa Apurahansaajan verkkopalvelussa vuoden kuluessa apurahan viimeisestä maksuerästä.

Sivu on päivitetty 7.9.2023.