Tieteellisesti kiinnostavien ja yhteiskunnallisesti laajakantoisten aiheiden käsittelemiseen.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Argumenta on rahoitusmalli, jonka tarkoitus on löytää merkittävien tutkimusaiheiden avoimiin kysymyksiin tieteellisesti ja tieteiden välisesti kestäviä argumentteja. Argumentan lähestymistapa on korostetusti tieteiden välinen. Usein samaa ongelmaa tutkitaan eri tieteenaloilla, mutta yhteistä kieltä ratkaisujen hahmottamiseksi on vaikea löytää. Argumentan tarkoituksena on tuottaa tutkijoiden välisen keskustelun kautta uusia vastauksia ja johtopäätöksiä yhteiskunnallisesti haastaviin kysymyksiin ja viestiä nämä tulokset tieteen sisäpiiriä laajemmalle yleisölle.

Haku on tarkoitettu työryhmille, joissa toivotaan olevan edustettuina hankkeen kattamat tieteenalat. Yksi työryhmän jäsenistä toimii hankkeen vastuuhenkilönä, joka vastaa mahdollisesti myönnettävästä apurahasta Kulttuurirahastolle sekä tarvittaessa eläkelaitokselle (Mela) ja verottajalle.

Oikeushenkilöt, kuten esimerikksi yliopistot, eivät voi hakea Argumenta-apurahaa.

Argumentan keskeisenä toimintamallina on seminaarien ja mahdollisten työpajojen kokonaisuus, johon voi liittyä myös muuta toimintaa. Rahoitusta ei ole tarkoitettu varsinaiseen tutkimustyöhön, vaan sitä voi hakea seminaarien ja muiden tapahtumien järjestämisen sekä viestinnän kulujen kattamiseen.

Rahoituksen määrä yhdelle hankkeelle on n. 100 000–150 000 euroa.

Argumenta-hankkeiden tulee tähdätä a) julkisen keskustelun lisäämiseen ja syventämiseen aiheesta tai b) suoraan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamiseen.

Kun suunnitellun hankkeen painotus on julkisen keskustelun herättämisessä (a), budjettiin tulee varata määräraha vaikuttajaviestinnän ammattilaisten käyttöön hankkeen aikana.

Kun suunnitellun hankkeen painotus on suoraan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen pyrkimisessä (b), hankkeen tuloksista laaditaan julkista materiaalia, joka on tarkoitettu yhteiskunnallisten päättäjien käyttöön ja työkaluksi aiheen syvällisempään tarkasteluun. Budjetissa tulee varata määräraha vaikuttajaviestinnän tarkoituksiin.

Hakuohjeet

Apurahahaku on kaksivaiheinen. Haun ensimmäinen vaihe on avoinna Maaliskuun kierroksella Kulttuurirahaston verkkopalvelussa. Haku sulkeutuu klo 16 viimeisenä hakupäivänä.

Ensimmäisen vaiheen hakemukseen ei voi liittää liitteitä, vaan kaikki olennainen tulee pystyä kuvailemaan hakulomakkeessa annetussa tilassa. Myöskään lausuntoja ei oteta vastaan ensimmäisessä hakuvaiheessa. Ensimmäisen vaiheen tulokset ja tieto toiselle kierrokselle pääsemisestä tiedotetaan hakijoille toukokuun loppuun mennessä.

Haun toinen vaihe jatkoon valituille on avoinna Elokuun kierroksella. Hakemukseen tulee liittää työsuunnitelma, budjetti sekä viestintäsuunnitelma, joka kattaa myös vaikuttajaviestinnän.

Jos suunnitellun hankkeen painotus on yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen pyrkiminen (b), viestintäsuunnitelmassa tulee kuvata hankkeen tuottamien päättäjien käyttöön tarkoitettujen julkaisujen luonne sekä jakelun kanavat. Toisen vaiheen tulokset julkistetaan lokakuun loppuun mennessä.

Hakemuksia arvioitaessa painotetaan seuraavia tekijöitä:
•    aihe on sekä tieteellisesti kiinnostava että yhteiskunnallisesti laajakantoinen,
•    aiheeseen liittyy tieteellisesti kiistanalaisia kysymyksiä, joista pyritään muodostamaan kokonaiskuva eri tieteenalojen välisessä keskustelussa,
•    hanke tähtää julkisen keskustelun lisäämiseen ja syventämiseen aiheen tiimoilta tai suoraan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamiseen.

Raportointi

Apurahaselvitys tehdään Apurahansaajan verkkopalvelussa. Selvitys erääntyy vuoden kuluttua viimeisen apurahaerän nostamisesta. Raportista on käytävä ilmi hankkeen keskeinen sisältö, seminaarit, tapahtumat, osallistujamäärät, arvio hankkeen onnistumisesta ja viestinnällisten tavoitteiden saavuttamisesta sekä selvitys apurahan käytöstä kulutyypeittäin eriteltynä erillisellä liitteellä.

 

Lisätietoja Argumenta-apurahoista:
Asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä
Päivikki
Eskelinen-Rönkä
asiamies
Apurahasihteeri Eriika Johansson
Eriika
Johansson
suunnittelija