Tieteellisesti kiinnostavien ja yhteiskunnallisesti laajakantoisten aiheiden käsittelemiseen.

Edellinen Argumenta-haku järjestettiin vuonna 2020. Seuraava haku on avoinna Maaliskuun hakukierroksella 2022.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Argumenta on rahoitusmalli, jonka tarkoitus on löytää merkittävien tutkimusaiheiden avoimiin kysymyksiin tieteellisesti ja tieteiden välisesti kestäviä argumentteja. Argumentan lähestymistapa on korostetusti tieteiden välinen. Usein samaa ongelmaa tutkitaan eri tieteenaloilla, mutta yhteistä kieltä ratkaisujen hahmottamiseksi on vaikea löytää. Argumentan tarkoituksena on tuottaa tutkijoiden välisen keskustelun kautta uusia vastauksia ja johtopäätöksiä yhteiskunnallisesti haastaviin kysymyksiin ja viestiä nämä tulokset tieteen sisäpiiriä laajemmalle yleisölle.

Apurahahakemus tehdään tieteellisen hanketyöryhmän nimissä. Työryhmässä tulee mielellään olla edustettuna hankkeen kattamat eri tieteenalat. Yksi työryhmän jäsenistä toimii hankkeen vastuuhenkilönä, joka vastaa mahdollisesti myönnettävästä apurahasta Kulttuurirahastolle sekä tarvittaessa eläkelaitokselle (Mela) ja verottajalle.

Argumentan keskeisenä toimintamallina on seminaarien ja mahdollisten työpajojen kokonaisuus, johon voi liittyä myös muuta toimintaa. Rahoitusta ei ole tarkoitettu varsinaiseen tutkimustyöhön, vaan sitä voi hakea seminaarien ja muiden tapahtumien järjestämisen sekä viestinnän kulujen kattamiseen.

Rahoituksen määrä yhdelle hankkeelle on n. 100 000–150 000 euroa.

Argumenta-hankkeiden tulee tähdätä a) julkisen keskustelun lisäämiseen ja syventämiseen aiheesta tai b) suoraan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamiseen.

Kun suunnitellun hankkeen painotus on julkisen keskustelun herättämisessä (a), budjettiin tulee varata määräraha vaikuttajaviestinnän ammattilaisten käyttöön hankkeen aikana.

Kun suunnitellun hankkeen painotus on suoraan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen pyrkimisessä (b), hankkeen tuloksista laaditaan julkista materiaalia, joka on tarkoitettu yhteiskunnallisten päättäjien käyttöön ja työkaluksi aiheen syvällisempään tarkasteluun. Budjetissa tulee varata määräraha vaikuttajaviestinnän tarkoituksiin.

Hakuohjeet

Apurahahaku on kaksivaiheinen. Haun ensimmäinen vaihe on avoinna Maaliskuun kierroksella Kulttuurirahaston verkkopalvelussa. Haku sulkeutuu klo 16 viimeisenä hakupäivänä. Hakemuksessa esitetään lyhyt työsuunnitelma (korkeintaan kolme sivua), viestintäsuunnitelma erillisenä liitteenä sekä vastaukset siihen, miten hanke vastaa Argumentan kriteereihin. Hakulomake ohjaa hakemuksen täyttämisessä. Ensimmäisen vaiheen tulokset ja tieto toiselle kierrokselle pääsemisestä tiedotetaan hakijoille toukokuun loppuun mennessä.

Haun toinen vaihe on avoinna Elokuun kierroksella. Toisen vaiheen haku noudattaa ensimmäisen kierroksen muotoa. Työsuunnitelma, budjetti sekä viestintäsuunnitelma tulee päivittää ja täsmentää. Viestintäsuunnitelman tulee kattaa myös vaikuttajaviestintä. Kun suunnitellun hankkeen painotus on yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen pyrkiminen (b), viestintäsuunnitelmassa tulee kuvata hankkeen tuottamien päättäjien käyttöön tarkoitettujen julkaisujen luonne sekä jakelun kanavat. Toisen vaiheen tulokset julkistetaan lokakuun loppuun mennessä.

Mikäli hankkeen viestintäsuunnitelma katsotaan puutteelliseksi, voidaan rahoitettavaksi valikoidulta hankkeelta vaatia päivitetty viestintäsuunnitelma, joka tulee hyväksyä Kulttuurirahastossa ennen kuin myönnettyä apurahaa voidaan nostaa tai käyttää.

Hakemuksia arvioitaessa painotetaan seuraavia kriteereitä

- aihe on sekä tieteellisesti kiinnostava että yhteiskunnallisesti laajakantoinen
- aiheeseen liittyy tieteellisesti kiistanalaisia kysymyksiä, joista pyritään muodostamaan kokonaiskuva eri tieteenalojen välisessä keskustelussa
- hanke tähtää julkisen keskustelun lisäämiseen ja syventämiseen aiheen tiimoilta tai suoraan
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamiseen.

Raportointi

Apurahaselvitys tehdään Apurahansaajan verkkopalvelussa. Selvitys erääntyy vuoden kuluttua viimeisen apurahaerän nostamisesta. Raportista on käytävä ilmi hankkeen keskeinen sisältö, seminaarit, tapahtumat, osallistujamäärät, arvio hankkeen onnistumisesta ja viestinnällisten tavoitteiden saavuttamisesta sekä selvitys apurahan käytöstä kulutyypeittäin eriteltynä erillisellä liitteellä.

Lisätietoja
Erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio
Veli-Markus
Tapio
erityisasiantuntija
Apurahasihteeri Eriika Johansson
Eriika
Johansson
suunnittelija