Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt ensimmäiset Taide² -apurahat. Apurahoja myönnettiin yhteensä 660 000 euroa neljälle hankkeelle, joiden toteuttajat ovat Vantaan taidemuseo Artsi, Hämeenlinnan kaupungin Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX, Suomen Metsämuseo Lusto sekä Viitasaaren kesäakatemia.

Suomen Kulttuurirahaston Taide² -apurahat olivat haettavana helmi-maaliskuussa 2016 ensimmäistä kertaa. Apuraha suunnattiin taiteen alan rekisteröidyille yhteisöille, säätiöille ja julkisille taidelaitoksille, joita kannustettiin yhteistyöhön keskenään tai vapaiden toimijoiden kanssa.

Taide² -apurahahakemuksia jätettiin hakuaikana 263, joista 12 valittiin toiselle kierrokselle. Hakemusten jatkokehittelyn jälkeen apuraha myönnettiin neljälle. ”Hakemuksia tuli ilahduttavan paljon, monipuolisesti eri taiteenaloilta”, kertoo Kulttuurirahaston erityisasiantuntija Johanna Ruohonen.

Taide² -apuraha on tarkoitettu laajamittaisiin taiteellista tuotantoa uudistaviin hankkeisiin, jotka pyrkivät lisäämään ja monipuolistamaan taiteen laatua sekä laajentamaan taiteen yleisöpohjaa. Apurahalla halutaan mahdollistaa taiteellisen tuotannon pidempiaikainen suunnittelu- ja valmistelutyö sekä laajamittainen toteutus. ”Toivoimme hakemuksia, joissa on suunniteltu uusia yhteistyön malleja vapaan kentän ja olemassa olevien instituutioiden välille, myös kansainvälisesti”, Ruohonen kertoo.

”Valituilla hankkeilla on innostavan idean lisäksi selkeä suunnitelma taiteen yleisöjen lisäämiseksi ja tuotantorakenteiden uudistamiseksi. Nämä seikat yhdessä johtavat toivottavasti taiteellisesti korkealaatuisiin hankkeisiin”, Ruohonen kuvaa.

Taide toiseen -apuraha neljälle

Seinähullu Vantaa
Vantaan taidemuseo Artsin Seinähullu Vantaa -hankkeessa luodaan kaksitoista muraalia eli suurikokoista maalausta talojen päätyseiniin neljään kaupunginosaan Vantaalla. Tekijöinä on kotimaisia ja ulkomaisia taiteilijoita ja työryhmiä. Lisäksi kaksi teosta ideoidaan ja tehdään kotimaisten taiteilijoiden ja paikallisten asukkaiden työpajoissa, joita sparraavat ulkomaiset katutaiteen huippunimet.

”Seinähullu Vantaa elävöittää kaupunkikuvaa ja tuo taiteen lähelle asukkaita. Kansainvälisissä tutkimuksissa on osoitettu, että katutaide parantaa alueiden mainetta, asukkaiden viihtyvyyttä sekä sitoutumista asuinympäristöön”, kertoo Artsin johtaja Kati Huovinmaa.
 
Hankkeen työpajatoiminnassa, viestinnässä ja toteuttamisessa hyödynnetään katutaiteen erityisosaajien Street Art Vantaan ja G-Rexin osaamista sekä kaupunkiaktivismin ammattilaisia.

Hanke jatkaa Vantaalla käynnissä olevaa katutaidetoiminnan kehittämistä tiiviissä yhteistyössä Vantaan kaupungin eri toimijoiden sekä kiinteistöjen omistajien, erityisesti Y-säätiön kanssa.

RRR Rajoja rikkovat residenssituotannot
Hämeenlinnan kaupungin Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXin RRR Rajoja rikkovat residenssituotannot -hankkeessa taiteilija ja esimerkiksi urheilun, tieteen, liike-elämän tai muun alan osaaja työskentelevät työparina yhdessä lapsi- tai nuorisoryhmän kanssa tavoitteenaan tuottaa taiteellinen teos. Hankkeita toteutetaan myös osahankkeina, yhteistyössä kymmenen lastenkulttuurikeskuksen kanssa eri puolilla Suomea.
Työpareja nimetään 15 ja ne valmistelevat teoksia erilaisissa paikallisissa tiloissa kuten leikkipuistoissa, tehdashalleissa tai vaikkapa taloyhtiön kerhohuoneissa. Tarkoituksena on, että paikka tuo oman innoituksensa taiteelliseen prosessiin. Muutamissa osahankkeissa paikat on valmiiksi valittu, osassa taiteilija on itse mukana valitsemassa kohdetta.
Kokemuksista kootaan julkaisu, jossa taiteellinen prosessi ja residenssituotantomalli kuvataan ja mallinnetaan. Julkaisua jaetaan mm. Lastenkulttuurikeskusten liiton sekä Kuntaliiton kautta.

Myrskyn merkit
Suomen Metsämuseo Luston hankkeessa Myrskyn merkit tuotetaan uudelleen hyödynnettävä myrskykonsepti: prosessikuvaus taiteen, tieteen ja kulttuurin törmäytyksestä ja siinä saaduista oppimiskokemuksista. Konsepti yhdistää eri alojen sisältöjä ja tekemisen tapaa, haastaa totuttuja prosesseja ja on jatkossa sovellettavissa muihin teemoihin ja muille toimijoille.

Myrskykonseptin avulla hankkeessa toteutetaan uusia yleisöjä etsivä näyttelyllinen ja toiminnallinen Myrskyasema: eri taiteenlajien, luonnontieteen ja kulttuurintutkimuksen tulkinta myrskystä ja sen kokemisesta. Se on kulttuurihistoriallisten museoiden esittämistavan mukaisesti juonellinen, mutta taiteen tapaan teosmainen kokonaisuus, johon voi tutustua esimerkiksi museo-, luonto- ja tiedekeskustiloissa ja joka voi jatkaa elämäänsä kiertämällä muuallakin. Myrskyaseman teokset valottavat muun muassa myrskyjen historiaa ja tulkintaa kansanperinteestä tähän päivään, myrskyjen syntymistä sekä ihmisten myrskykokemuksia ja -muistoja.

Hankkeeseen liittyy myös verkossa ja luonnossa nähtäviä osia. Hankkeen työryhmällä on monipuolista asiantuntemusta kuvataiteen, teatteritaiteen, meteorologian, kansatieteen, folkloristiikan, Suomen historian, museologian, valokuvauksen, viestinnän, teknologian ja käsikirjoittamisen alalta. Hankkeessa hyödynnetään Luston ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran myrskykokemusten keruussa tallennettua aineistoa. Tallentamiseen voi osallistua 30.9.2016 asti osoitteessa www.finlit.fi/myrsky.

Lusto - Suomen Metsämuseo on metsäkulttuurin valtakunnallinen erikoismuseo, joka tallentaa, tutkii ja edistää suomalaista metsäsuhdetta, sen vahvistumista ja ilmenemismuotoja.

Huoltamo: Musiikin aika

Viitasaaren kesäakatemian Huoltamo: Musiikin aika -hankkeen tarkoituksena on edistää nuorten taiteen ammattilaisten valmiuksia toimia nykytaiteen kansainvälisellä kentällä, kohdata yleisöjä ja näin parantaa heidän yhteistyö- ja työllistymismahdollisuuksiaan. Tätä toteutetaan esimerkiksi työpajojen, kurssien, residenssitoiminnan, yleisötilaisuuksien ja konserttien kautta. Hankkeessa laajennetaan osaajien ja opiskelijoiden piiriä nykymusiikista muihin taiteen muotoihin sekä toteutetaan merkittäviä nykymusiikin klassikkoteoksia, joita kuullaan Suomessa harvoin tai ei koskaan.

Hanke ryhmittyy kolmen pääteeman ympärille, jotka ovat autonomia ja vuorovaikutus, digitaalisuus ja hybridit sekä tulevaisuuden kuratointi. Hanke tekee yhteistyötä mm. Sibelius-Akatemian, Korvat auki ry:n sekä Music Finlandin kanssa.

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahasto, erityisasiantuntija Johanna Ruohonen, johanna.ruohonen(at)skr.fi

Vantaan taidemuseo Artsi, Kati Huovinmaa, kati.huovinmaa(at)vantaa.fi

Hämeenlinnan kaupunki, Lasten ja nuorten taidekeskus ARX, palvelupäällikkö Noora Herranen, noora.herranen(at)hameenlinna.fi

Suomen Metsämuseo Lusto, vt. näyttelypäällikkö Reetta Karhunkorva, reetta.karhunkorva@lusto.fi, 050 328 9644 ja intendentti Leena Paaskoski, leena.paaskoski(at)lusto.fi
Viitasaaren kesäakatemia, taiteellinen johtaja Johan Tallgren, johan.tallgren@musiikinaika.org, 040 724 6345 ja toiminnanjohtaja Vilja Ruokolainen, vilja.ruokolainen(at)musiikinaika.org