Takaisin artikkelilistaukseen
Keskusrahasto
Taide toiseen -apurahat jaettu
11.10.2017

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt vuoden 2017 Taide²-apurahat. Apurahoja myönnettiin yhteensä 760 000 euroa kuudelle hankkeelle, joiden toteuttajat ovat Women in Film & Television Finland ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Teatterin tiedotuskeskus TINFO, Taiteilijayhdistys Hiljaisuus, Universum sekä Esitystaiteen keskus.

Suomen Kulttuurirahaston Taide²-apurahat olivat haettavana maalis-huhtikuussa 2017 toista kertaa. Apuraha suunnattiin taiteen alan rekisteröidyille yhteisöille, säätiöille ja julkisille taidelaitoksille, joita kannustettiin yhteistyöhön keskenään tai vapaiden toimijoiden kanssa.

Taide²-apurahahakemuksia jätettiin hakuaikana 110, joista 10 valittiin toiselle kierrokselle.

– Haun ensimmäisellä kierroksella myönnettiin pienempiä apurahoja erityisesti hankkeen ulkopuolisen sparraajan palkkaamiseksi. Sparraajan käyttö kehittikin monessa tapauksessa hankesuunnitelmia huomattavasti, kertoo Kulttuurirahaston erityisasiantuntija Johanna Ruohonen.

Hakemusten jatkokehittelyn jälkeen apuraha myönnettiin kuudelle, joista suurin, 190 000 euroa, Women in Film & Television Finland ry:lle. Taide²-apuraha on tarkoitettu laajamittaisiin taiteellista tuotantoa uudistaviin hankkeisiin, jotka pyrkivät lisäämään ja monipuolistamaan taiteen laatua sekä laajentamaan taiteen yleisöpohjaa. Apurahalla halutaan mahdollistaa taiteellisen tuotannon pidempiaikainen suunnittelu- ja valmistelutyö sekä laajamittainen toteutus.

– Rahoitettavien hankkeiden joukossa on useita kunnianhimoisia kehityshankkeita, joiden tavoitteena ovat rakenteelliset muutokset omassa toiminnassa ja omissa toimintaympäristöissä, Ruohonen kuvaa.

Taide toiseen -apuraha kuudelle

Women in Film & Television Finland ry: NÄKYVÄKSI

Women in Film & Television Finland ry:n NÄKYVÄKSI-hankkeessa tuetaan naiskäsikirjoittajia, jotka valmistelevat ensimmäistä pitkää näytelmä- tai dokumenttielokuvaansa tai televisiosarjaansa. Hankkeesta vastaavat kokeneet elokuva-alan ammattilaiset käsikirjoittaja Raija Talvio ja luova tuottaja Jenni Koski.

Puolitoistavuotisessa hankkeessa valitaan neljä käsikirjoittajaa syksyllä 2018 alkavaan puoli vuotta kestävään käsikirjoitushankehautomoon. Itsenäisen työskentelyn ja kirjoittamisen ohella metodiin kuuluu ohjattuja työpajoja, täydennyskoulutusta, henkilökohtaista sparrausta sekä etämentorointia.

– Mukaan valitut tekijät työstävät omia käsikirjoituksiaan ja antavat aktiivisesti palautetta myös toisilleen. Heidän tuekseen palkataan ulkopuolisia asiantuntijoita kotimaasta ja ulkomailta. Lopputuloksena syntyy valmiita käsikirjoituksia, jotka toivottavasti kiinnostavat myös rahoittajia ja elokuvanlevittäjiä, Raija Talvio kertoo.

– Elokuva-alan tasa-arvokysymykset ovat herättäneet paljon keskustelua viime vuosina Suomessa, ja aiheesta on saatu myös tuoretta tutkimustietoa. NÄKYVÄKSI-hankehautomo on konkreettinen askel puheista tekoihin tilanteessa, jossa elokuvan perinteiset rahoittajatahot ovat olleet hitaita reagoimaan tasa-arvoisemman tuotantokulttuurin luomiseksi Suomessa. Tekijälähtöinen toimintamallimme soveltaa uusia tasa-arvon lähtökohtiin perustuvia työskentelytapoja niin päätöksenteossa, käsikirjoittamisessa kuin hankkeiden kehittelyssä, kertoo Jenni Koski.

Hankkeen lopussa tuloksia esitellään avoimessa seminaarissa. Metodista tehdään toiminta- ja tuotantomalli, jota voidaan vapaasti käyttää luovien alojen ammattilaisina toimivien naisten taiteilijuuden ja tekijyyden tukemiseksi kotimaassa ja ulkomailla.

Suomen Kuvanveistäjäliitto: Julkisen taiteen liikkuva laboratorio

Kuvanveistäjäliiton hankkeessa elävöitetään Helsingin katukuvaa nykytaiteella. Kesällä 2019 toteuttavaan näyttelyyn valitaan kymmenen suurta liikuteltavaa teosta, joiden toteuttajina ovat kuvanveistäjät yhteistyössä esimerkiksi performanssitaiteilijoiden, arkkitehtien, valosuunnittelijoiden, tanssijoiden tai muiden luovien alojen osaajien kanssa.

Teoksilla tarjotaan kaupunkilaisille mahdollisuus kohdata taidetta osana katuelämää ja arkea. Tämän toivotaan herättävän ihmisiä katsomaan ympäristöään uudella tavalla sekä synnyttämään keskustelua julkisen taiteen mahdollisuuksista kaupunkiympäristössä. Samalla laajennetaan ihmisten käsitystä nykykuvanveiston mahdollisuuksista sekä ylitetään taiteenvälisiä raja-aitoja. Suurelta yleisöltä tullaan  myös keräämään tietoa julkisen taiteen kokemisesta, merkityksestä ja mahdollisuuksista.

Tapahtuma on pitkään aikaan suurin tilallisen julkisen taiteen näyttelyprojekti Helsingissä. Se pyrkii nostamaan myös Helsingin profiilia kuvataidekaupunkina. Helsingin taidemuseo HAM toimii hankkeen yhteistyökumppanina.

– On tärkeää, että kuvanveistotaide sen moninaisissa muodoissaan koetaan merkittävänä ja uudistavana osana elävää kulttuuria ja yhteiskuntaa, toteaa Kuvanveistäjäliiton puheenjohtaja Anssi Pulkkinen.

Teoksia voidaan sijoittaa kaupungin ydinkeskustasta lähiöihin, vilkkaista kohteista rauhallisempiin. Teoksia siirretään näyttelyn aikana useamman kerran, minkä vuoksi jo suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon teosten helppo siirreltävyys, kestävyys ja turvallisuus.

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO)

Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) hankkeessa teatterialan ammattilaiset verkostoituvat kansainvälisesti. Kansainvälisten yhteistuotantojen ja esitysvierailuiden määrä kasvaa ja taiteilijoiden ja tuottajien ammatillinen osaaminen vahvistuu. Yleisöpohjien kasvattamisen lisäksi hanke uudistaa tuotantoajattelua, kokoaa sosiaalista pääomaa ja luo uusia kansainvälistymisen malleja.

Hankkeen päätoimintamuotoja ovat räätälöity mentorointi ja kansainvälistymisohjelma teatterin ja esitystaiteen ryhmille, työpareille ja opintojensa loppuvaiheessa oleville taideopiskelijoille. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat eurooppalaisia alan asiantuntijoita, jotka pyörittävät vierailunäyttämö-, festivaali- ja residenssitoimintaa. Myös taiteellisesti korkeatasoiset suuret ranskalaiset ja saksalaiset näyttämöt ja esitystoiminnan agentuurit kiinnostavat. 

Mentorointiohjelmaan valitaan noin viisi suomalaista esittävien taiteiden ryhmää, jotka saavat kukin mentorikseen ulkomaisen, kokeneen esittävien taiteiden ammattilaisen. Mentori voi olla erikoistunut esimerkiksi yhteistuotantoihin, suurten näyttämöiden erityispiirteisiin tai esityskonseptien tuotteistamiseen.

Tavoitteena on saattaa suomalaiset ryhmät osaksi kansainvälisten residenssien ja festivaalien verkostoa, joissa mentorointi pääosin tapahtuu.

– Yhteistuotantojen ja lisääntyvien esitysvierailuiden ansiosta esitysten elinkaaret pidentyvät. Ulkomainen, kokenut mentorituki lisää myös taiteellista laatua, Teatterin tiedotuskeskuksen johtaja Hanna Helavuori toteaa.

Esitystaiteen keskus ry: Sata ja yksi salaisuutta

Eri taiteiden rajapinnoilla liikkuva esitystaide ottaa usein kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja yksilön asemaan yhteisössä. Sillä on kyky ottaa käyttöönsä  uusia nuoriso- ja nykytaiteen ilmiöitä eivätkä uudet digitaaliset sovellukset ole sille vieraita.

Esitystaiteen keskuksen Sata ja yksi salaisuutta -hankkeessa lähestytään erityisesti pienten paikkakuntien nuoria, joille kulttuurin uusia muotoja on tarjolla vähemmän. Esitystaiteen ammattilaiset järjestävät yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille työpajoja esitystaiteen perusteista ja mahdollisuuksista. Työpajan jälkeen nuoret aloittavat itsenäisen työskentelyn esitykseksi, joka toteutetaan heidän omalla paikkakunnallaan. Esitys voi olla esimerkiksi flashmob- tyyppinen kannanotto, yhteisöllinen tapahtuma, esitysmuotoinen performanssi tai sosiaalisessa mediassa esittävä video. Nuoret saavat työskentelyynsä etätukea ja kannustusta ohjaajiltaan. Käytännön kysymyksissä heitä auttaa myös hankkeeseen sitoutettu paikallinen nuoriso-ohjaaja.

Hankkeessa käytettävät esitystaiteen  metodit tarjoavat paitsi mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen, myös keinoja tutkia mm. ruumiillista vuorovaikutusta ja minuuden suhdetta yhteiskuntaan. Toteutuspaikkakuntien yleisöjä hanke haastaa ottamaan vastaan uudenlaisia taiteen muotoja ja sisältöjä, ja tekee nuorten maailmankuvaa tutuksi niiden kautta.

Hankkeessa syntyneitä esityksiä tuodaan mahdollisesti erilaisille festivaaleille ja tapahtumiin. Hankkeen pohjalta kirjoitetaan myös toimintamalli sovellettavaksi muihin taidealan hankkeisiin.

Taiteilijayhdistys Hiljaisuus: Hiljaisuuden vuodenajat

Hiljaisuuden vuodenajat -hankkeen tarkoituksena on kehittää taiteellisen työskentelyn mahdollisuuksia ja korkeatasoisten kulttuuritapahtumien tarjontaa Lapin alueella. Hankkeen pääkoordinaattorina ja tuottajana toimii kittiläläinen Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry, joka on järjestänyt vuodesta 2010 lähtien ulkomaistakin kiinnostusta herättänyttä Hiljaisuus-festivaalia Kaukosen kylässä Kittilässä.

Hiljaisuuden vuodenajat pyrkii tavoittamaan uusia yleisöjä suomalaiselle nykytaiteelle ja monitaiteisille tapahtumille. Hanke konkretisoituu monitaiteisten konserttien sarjaan, jossa yhdistyy modernin klassisen musiikki ja esittävät taiteet. Konserteissa hyödynnetään jo olemassa olevia teoksia säveltaiteen ja esittävien taiteiden alalta, mutta myös luodaan uutta ja ennen kokematonta taiteellista materiaalia. Konserttien sisällöstä ja suunnittelusta vastaavat Hiljaisuus-festivaalin taiteelliset johtajat. Kuvataiteilija Reidar Särestöniemen ateljee ja galleria tarjoavat konserteille mieleenpainuvan ympäristön Kittilässä.

Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry toteuttaa hankkeen yhteistyössä Särestöniemen museon, Kittilän kunnan ja alueen matkailualan yrittäjien kanssa. Hanke kehittää ammattitaiteilijoiden ympärivuotisia työskentelymahdollisuuksia Lapissa.

Hankkeen ensimmäinen konsertti järjestetään kesäkuussa 2018.

Uusien tuotantomallien Universum

Universum on neljän helsinkiläisen ammattiteatterin yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on edistää teatterin monimuotoisuutta ja sisältöajattelua. Universum syntyi vuonna 1998 uudenlaisen, yhteistyöhön perustuvan tuotantoajattelun pohjalta. Universumin jäsenteattereita ovat Aurinkoteatteri, Sirius Teatern, Teater Mars ja Teatteri Venus.

Yksi Universumin toimintamuodoista on vuonna 2014 alkanut Story Sharing Universum. Sen tarkoituksena on auttaa maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoita ja syntyjään suomalaisia kohtaamaan toisiaan tarinoiden avulla. Toiminnan ytimessä ovat olleet Story Sharing Café -kahvilatapahtumat, joita on järjestetty enimmäkseen pääkaupunkiseudulla. Toimintaan on kuulunut myös tarinatyöpajoja turvapaikanhakijoille pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksissa. Toimintamalli sai keväällä 2017 Vuoden teatteriteko -palkinnon, ja on nyt osa Helsingin kaupungin virallista kotoutumistoimintaa.

Taide²-apurahalla Universum perustaa kolmeksi vuodeksi Esittävän taiteen kotoutustyön keskuksen (ETKK) Itäkeskukseen. Kiinteä tila mahdollistaa säännöllisen Story Sharing Café -toiminnan, ja keskusta hyödynnetään myös matalan kynnyksen toimintaan kuten kotoutumistyön parista nouseviin yhteisöllisiin esityksiin, eri taiteen alojen työpajoihin ja esitysklubeihin.

Story Sharing Universum kutsuu myös perustamaansa kansainväliseen verkostoon kuuluvien yhteistyökumppanien esityksiä vierailemaan Helsinkiin. Lisäksi vieraillaan tutustumassa ja mahdollisuuksien mukaan esiintymässä kansainvälisillä festivaaleilla.

Universum aikoo myös kokeilla uudenlaisia tapoja tuottaa Itäkeskukseen VOS-järjestelmän ja vapaan kentän yhteistuotantoja. Universum tarjoaa Itäkeskuksen näyttämöitään laadukasta sisältöteatteria tuottavien pienten helsinkiläisten ammattiryhmien ja erityisryhmiä edustavien teatteriryhmien käyttöön oman toimintansa lomassa. Itäkeskukseen tuodaan myös vierailuesityksiä maakuntateattereiden tarjonnasta pääkaupunkiseudun yleisön nähtäville. Yhteistuottajuuteen ja ensemble-ajatteluun pohjautuvaa Autonominen vierailuyhteistyö -mallia pilotoidaan Aurinkoteatterin ja Kansallisteatterin välillä keväällä 2018.

 

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahasto, erityisasiantuntija Johanna Ruohonen, etunimi.sukunimi@skr.fi

Women in Film & Television Finland ry, tuottaja Jenni Koski, kassa@wift.fi

Suomen Kuvanveistäjäliitto, toiminnanjohtaja Tiina Veräjäkorva, tiina.verajankorva@sculptors.fi

Teatterin tiedotuskeskus TINFO – Theatre Info Finland, kansainvälisten asioiden päällikkö Jukka Hyde Hytti, jukka.hytti@tinfo.fi

Esitystaiteen keskus, toiminnanjohtaja Annamari Karjalainen, annamari.karjalainen@eskus.fi

Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry, festivaalijohtaja Joonas Martikainen, joonas@hiljaisuusfestivaali.fi

Universum ry, tiedottaja Andrea Brandt, andrea@universum.fi