Kulttuurirahaston apurahat

Kuuntele apurahojen hakuohjeet helpolla suomen kielellä tästä

Tammikuun haku (maakuntarahastot)
Maaliskuun haku (keskusrahasto)
Elokuun haku (keskusrahasto)
Lokakuun haku (keskusrahasto)

Apurahan hakeminen

Kuka voi hakea apurahaa
Apuraha vai palkka
Minkälaisia apurahoja voit hakea
Kuinka suurta apurahaa voit hakea
Mitä sinun on hyvä tietää lausunnoista
Kuka hakemuksesi arvioi
Milloin saat tietää päätöksen

Yleistä apurahoista

Mitä työskentelyn vakuuttaminen tarkoittaa
Yliopistokorvaus
Mihin apurahoja ei myönnetä

Hakemuksen tekeminen


Kulttuurirahaston apurahat

Kuuntele hakuohjeiden yleinen osa helpolla suomen kielellä
Kuuntele ohje eri apurahoista ja niiden hakemisesta helpolla suomen kielellä

Kulttuurirahaston apurahoja voi hakea sekä keskusrahastosta että maakuntarahastoista. Apurahaa voi kuitenkin saada samaan tarkoitukseen vain joko keskusrahastosta tai maakuntarahastosta.

Tieteen apurahat
Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti henkilökohtaisina työskentelyapurahoina väitöskirjaa tai väitöksen jälkeistä tutkimusta varten.

Tutkimusryhmille apurahoja myönnetään rajoitetusti. Vuosittain muutama tutkimusryhmä saa suuren, 50 000–250 000 euron hanketuen. Tutkimusryhmillä tarkoitetaan kaikkia vähintään kahden hengen työryhmien toteuttamia tutkimushankkeita.

Taiteen apurahat
Taiteen apurahoja voi hakea työskentelyyn, hankkeiden toteuttamis- ja hankintakuluihin. Tyypillisiä kohteita ovat esimerkiksi yksittäisen taiteilijan henkilökohtainen työskentely, työryhmän musiikki- tai teatteriproduktio tai soittimen tai muun työvälineen hankinta.

Henkilökohtaista työskentelyapurahaa hakevat voivat hakea samalla hakemuksella työstä aiheutuvien kulujen kattamiseen kuluapurahaa.


Kulttuurirahastolla on vuosittain neljä hakuaikaa:

Tammikuun haku (maakuntarahastot)

Maakuntarahastojen yleinen hakuaika on tammi-helmikuun vaihteessa. Maakuntarahastot tukevat ensisijaisesti omalla alueellaan tehtävää tieteellistä, taiteellista ja kulttuurityötä.

Rahoitusta voi hakea erillisillä hakemuksilla useasta maakuntarahastosta, jos hanke toteutuu useamman maakuntarahaston alueella.

Tässä ohjeistuksessa esiteltyjen työskentely- ja kuluapurahojen lisäksi maakuntarahastoista ovat haettavina mm. Taidetta hoitolaitoksiin -apurahat sekä apurahat kotiseututyöhön ja Kärkihankkeisiin.

Maakuntarahastoilla on myös omia painotuksia, joihin kannattaa perehtyä ennen hakemuksen tekemistä.

Hakukohteet vahvistetaan ennen hakuajan alkamista. Tutustu hakukohteisiin ja -ohjeisiin sekä maakuntarahastojen omiin painotuksiin täällä.

Maaliskuun haku (keskusrahasto)

Maaliskuussa haettavina on erityiskohteita kuten Argumenta- ja Liikkuvuusapurahat sekä Soitinlainat. Haettavaksi avautuvat kohteet vahvistetaan ennen hakuajan alkamista. Tutustu erityiskohteisiin ja hakuohjeisiin Maaliskuun haun esittelysivulla.

Elokuun haku (keskusrahasto)

Elokuussa haettavina on erityiskohteita kuten Liikkuvuus- ja residenssiapurahoja. Haettavaksi avautuvat kohteet vahvistetaan ennen hakuajan alkamista. Tutustu erityiskohteisiin ja hakuohjeisiin Elokuun haun esittelysivulla.

Lokakuun haku (keskusrahasto)

Keskusrahaston yleinen hakuaika on lokakuussa.

Tässä ohjeistuksessa esiteltyjen työskentely- ja kuluapurahojen lisäksi lokakuussa haettavina ovat mm. Eminentia- ja Taidetta hoitolaitoksiin -apurahat sekä Miljoonan euron lisärahoitus. Hakukohteet vahvistetaan ennen hakuajan alkamista. Tutustu hakukohteisiin ja -ohjeisiin täällä.

Edellä olevien hakujen lisäksi Kulttuurirahasto on mukana tukemassa tiedettä ja taidetta myös muiden organisaatioiden kautta. Tällaisia ovat esim. Post Doc -poolin ja PoDoCo-ohjelman apurahat sekä stipendit kansainvälisiin UWC-lukioihin. Näitä apurahoja ei haeta suoraan Kulttuurirahastolta, vaan yhteistyötahojen omissa kanavissa. Lue lisää.

Sisällysluetteloon

Apurahan hakeminen

Kuka voi hakea apurahaa

Hakea voivat kaikki suomalaiset ja Suomessa asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt. Hakea voivat myös muut, jos hakemuksella on selkeä, vahva yhteys Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin. Alle 15-vuotiaan lapsen hakemuksen täyttää huoltaja lapsen nimellä.

Maalis- ja elokuussa haussa olevilla apurahoilla voi olla tarkempia rajauksia. Tarkista hakuohjeet.

Tammi- ja Lokakuun hauissa apurahaa voi hakea

a) henkilö yksin omaan työskentelyyn tai kuluihin tai molempiin.

b) useammasta henkilöstä koostuva työryhmä ryhmän jäsenten työskentelyyn tai hankekuluihin tai molempiin. Työryhmän jäseniksi sopivia ovat vain tieteellistä tai taiteellista työtä tekevät henkilöt. Työryhmällä on oltava yksi vastuuhenkilö, joka vastaa mahdollisesti myönnettävästä apurahasta Kulttuurirahastolle sekä tarvittaessa eläkelaitokselle (Mela), verottajalle ja muille ryhmän jäsenille.

Taiteen työryhmä voi hakea työskentelyapurahaa hankkeen tuottajalle, jos tuottaja on osa taiteellista työryhmää.

Työryhmän jäsenet eivät voi hakea henkilökohtaista apurahaa samaan hankkeeseen toisella hakemuksella. Samaa kohdetta varten tehdään vain yksi hakemus.

c) rekisteröity yhteisö (esim. yhdistys tai osuuskunta) hankkeen kuluihin, ml. palkkakustannuksiin.

Säännöllisen julkisen rahoituksen piiriin kuuluvat yhteisöt voivat hakea apurahoja lyhytkestoisiin erillishankkeisiin. Yleisesti hakukelpoisia ovat organisaatiot, joiden toimintaa rahoitetaan valtion tai kunnan harkinnanvaraisin toiminta-avustuksin.


Jos yhteisöä ei ole rekisteröity, hakemus jätetään työryhmänä.

Sisällysluetteloon

Apuraha vai palkka

Työskentelyapuraha on tarkoitettu tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn. Sitä voi hakea henkilö yksin tai osana työryhmää. Työskentelyapurahat ovat verovapaita vuosittain vahvistettavaan määrään saakka (valtion taiteilija-apuraha).

Yksityishenkilö tai työryhmähakija voi hakea kuluapurahaa palveluiden ostamiseen tai aputyövoiman palkkaamiseen. Palkallista aputyövoimaa voivat olla vain muut kuin tieteellistä tai taiteellista työtä tekevät, esim. tutkimusavustaja, laboratorioassistentti, ääniteknikko, näyttelynrakentaja. Tällöin tulee ottaa huomioon mahdolliset velvollisuudet työnantajana ja lisätä palkkaamisesta aiheutuvat sivukulut tulo- ja menoarvioon.

Rekisteröidyt yhteisöt voivat hakea ainoastaan kuluapurahaa palveluiden ostoon tai palkkaan. Rekisteröidyn yhteisön edelleen maksamat korvaukset tehdystä työstä ovat aina palkkaa, josta tulee suorittaa työnantajan sivukulut. Tämä on syytä ottaa huomioon tulo- ja menoarviossa.

Sisällysluetteloon

Minkälaisia apurahoja voit hakea

Apurahat jakaantuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin. Samalla hakemuksella voi hakea sekä työskentely- että kuluapurahaa. Tällaisia ovat esim. taiteellinen työskentely ja keramiikkauunin hankinta, väitöskirjatyö ja laboratoriopalveluiden osto tai tanssiproduktioon sisältyvä taiteellinen työskentely ja puvustus- ynnä muut tuotantokulut. On mahdollista, että apuraha myönnetään vain työskentelyyn tai vain kuluihin.

Työskentelyapurahat

Työskentelyapuraha on tarkoitettu yksityishenkilöille ja työryhmille ensisijaisesti kokoaikaiseen päätoimiseen työskentelyyn, kattamaan tavanomaisia henkilökohtaisia elinkustannuksia tietyllä ajanjaksolla. Sen hakemiseksi edellytetään työ- tai tutkimussuunnitelma, mutta ei tulo- ja menoarviota apurahan käytöstä.

Kokoaikaisen työskentelyapurahan kanssa ei voi samanaikaisesti nauttia toista vastaavaa rahoitusta. Työskentelyapurahan käyttäminen edellyttää vapautta palkkatyöstä. Palkallisen loman aikana ei voi nauttia työskentelyapurahaa. Apurahakaudella on mahdollista tehdä sivutoimisesti palkkatyötä alle 25 % kokoaikaisesta työajasta. Periaatteena on, että apurahalla tehtävän työn ohella voisi tehdä esim. satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Eläke ei ole este apurahan hakemiselle.

Säännöllisessä osa-aikaisessa työsuhteessa olevalle voidaan myöntää osa-aikainen työskentelyapuraha korkeintaan vuodeksi.

Kokoaikaisessa työsuhteessa olevalle henkilölle voidaan myöntää puhdeapuraha sivutoimiseen työskentelyyn sellaisessa tieteellisessä tai taiteellisessa hankkeessa, joka ei liity työsuhteessa suoritettaviin työtehtäviin. Apurahaa voi hakea joko yksin tai osana työryhmää. Hankkeen suuruutta ei määritellä, mutta työskentelyapurahan määrä henkilöä kohden voi olla korkeintaan 3 000 euroa.


•     Työskentelyapurahaa ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle eikä maksettavaksi palkkana tai palkkiona.
•     Toista työskentelyapurahaa tai aikuiskoulutustukea saavat eivät voi hakea Kulttuurirahastolta samalle ajalle kokoaikaista tai osa-aikaista työskentelyapurahaa tai puhdeapurahaa.
•     Eläkeläiset eivät voi hakea puhdeapurahaa tai osa-aikaista työskentelyapurahaa.
•     Perustutkintoa tekevät opiskelijat eivät voi hakea työskentelyapurahaa.
•     Yhteisöt eivät voi hakea työskentelyapurahaa.

Monivuotiset työskentelyapurahat
Kulttuurirahasto myöntää yksityishenkilöille työskentelyyn myös monivuotisia apurahoja. Koska monivuotisia apurahoja myönnetään vain rajattu määrä, osalle sellaista hakeneista voidaan myöntää lyhyempikestoinen apuraha.

Jos olet saanut monivuotisen apurahan, katso ohjeet jatkoapurahan hakemiseen täältä.

Tohtorikoulutettavan yhteisrahoitus
Kulttuurirahasto tarjoaa tohtorikoulutettaville mahdollisuuden yhdistää apuraha palkalliseen 50–56 %:n työsuhteeseen yliopiston tai muun tutkimuslaitoksen kanssa niin, että nämä yhdessä mahdollistavat kokopäiväisen jatko-opiskelun.

Apurahaa voi hakea kokoaikaiseen työskentelyyn ja muuttaa sen jälkikäteen osa-aikaiseksi, jolloin apurahakausi pitenee kaksinkertaiseksi. Muutoksesta sovitaan Apurahansaajan verkkopalvelussa.

 

Kuluapurahat

Kuluapurahalla katetaan toiminnasta syntyviä kuluja, kuten arkeologisen kaivauksen tai teatteriproduktion kuluja, musiikin mestarikursseja tai yksittäisiä työvälinehankintoja. Kuluapurahahakemukseen on tärkeää liittää yksityiskohtainen, kattava tulo- ja menoarvio.

Kuluapurahaa voi hakea apurahahankkeeseen liittyviin poikkeuksellisiin matkakustannuksiin. Pelkkiä kokous- ja luentomatkoja ei tueta.


•    Jos harkitset kuluapurahan hakemista toisen henkilön työskentelykuluihin, lue tarkkaan luku Apuraha vai palkka.
•    Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat voivat hakea perusopintojen loppuvaiheessa apurahaa lopputyön aiheuttamiin tavanomaisesta poikkeaviin kuluihin, kuten kenttätyö- tai materiaalikustannuksiin.
•    Yhteisöt voivat hakea apurahaa vain kuluihin.

Sisällysluetteloon

Kuinka suurta apurahaa voit hakea

Kuinka suuri apuraha voi olla? Kuuntele ohje selkokielellä
Kuinka kauan voin saada apurahaa? Kuuntele ohje selkokielellä

Työskentelyapuraha on aina määrätyn suuruinen, vuositasolla 26 000 euroa (tohtoreille tutkimukseen 30 000 euroa). Kuluapuraha haetaan arvioitujen kustannusten mukaan, ja hakemuksessa on aina esitettävä tulot ja menot erittelevä kustannusarvio.

Tammikuun haussa haettavan apurahan alaraja on 2 000 euroa. Lokakuun haussa alaraja on 3 000 euroa. Näistä poiketen perustutkinto-opiskelijoiden lopputyökuluapurahojen suuruus on 1 000–4 000 euroa.

Merkittäviä hankkeita voidaan tukea suurilla apurahoilla. Kilpailu suurista hankerahoista on erittäin kova. Yli 100 000 euron apurahoja myönnetään vuosittain vain muutamia, yli 50 000 euron apurahoja parikymmentä. Voit tutustua aiempiin myöntöpäätöksiin sivulla
Myönnetyt apurahat

Suurimmissa hankkeissa katsotaan eduksi, jos rahoituspohja on laaja. Huolellisesti mietitty omarahoitus (esim. pääsylipputulot) lisää hankkeen uskottavuutta. Useampivuotisten hankkeiden tulo- ja menoarviossa on esitettävä vuosittaiset kustannukset yksityiskohtaisesti koko kestoajalta.

Kulttuurirahasto ei rahoita mitään toimintaa pysyvästi.

Työskentelyapurahat

Henkilökohtaista työskentelyapurahaa voi hakea korkeintaan vuodeksi. Poikkeuksia ovat Monivuotiset apurahat ja työryhmien suuret hankkeet.

Haettavaan apurahaan vaikuttaa työskentelyn kesto. Katso soveltuvasta taulukosta eri kuukausia vastaava apurahan määrä (suluissa summa tohtoreille tutkimukseen). Älä hae taulukkoa vastaamattomia summia.

Työskentelyapuraha kokoaikaiseen (100 %) apurahatyöhön:
kk kk
12 26 000 (30 000) 6 13 000 (15 000)
11 24 000 (27 500) 5 11 000 (12 500)
10 22 000 (25 000) 4 9 000 (10 000)
9 20 000 (22 500) 3 7 000 (7 500)
8 18 000 (20 000) 2 4 500 (5 000)
7 15 500 (17 500) 1 2 500 (2 500)
Työskentelyapuraha osa-aikaiseen (75 %) apurahatyöhön, työsuhde korkeintaan 25 %:
kk kk
12 19 500 (22 500) 6 10 000 (11 500)
11 18 000 (21 000) 5 8 500 (9 500)
10 16 500 (19 000) 4 7 000 (7 500)
9 15 000 (17 000) 3 5 500 (6 000)
8 13 500 (15 000) 2 3 500 (4 000)
7 12 000 (13 500) 1 2 000 (2 000)
Työskentelyapuraha puolipäiväiseen (50 %) apurahatyöhön, työsuhde korkeintaan 50 %:
kk kk
12 13 000 (15 000) 6 6 500 (7 500)
11 12 000 (14 000) 5 5 500 (6 500)
10 11 000 (12 500) 4 4 500 (5 000)
9 10 000 (11 500) 3 3 500 (4 000)
8 9 000 (10 000) 2 2 500 (2 500)
7 8 000 (9 000) 1 1 500 (1 500)
Työskentelyapuraha osa-aikaiseen (25 %) apurahatyöhön, työsuhde korkeintaan 75 %:
kk kk
12 6 500 (7 500) 6 3 500 (4 000)
11 6 000 (7 000) 5 3 000 (3 500)
10 5 500 (6 500) 4 2 500 (2 500)
9 5 000 (6 000) 3 2 000 (2 000)
8 4 500 (5 000) 2 1 500 (1 500)
7 4 000 (4 500) 1 1 000 (1 000)

Vähintään neljän kuukauden työskentelyyn myönnetystä apurahasta on suoritettava lakisääteiset vakuutusmaksut. Ne sisältyvät taulukkosummiin. Työskentelyapurahaan katsotaan sisältyvän myös tavanomaiset matka-, materiaali-, laite- ja työhuonekustannukset (noin 15 % apurahan määrästä) sekä yliopistoille tarvittaessa maksettava yliopistokorvaus (koskee vain kokoaikaista apurahatyötä). Älä hae näihin menoihin kuluapurahaa.

Sisällysluetteloon

Mitä sinun on hyvä tietää lausunnoista

Kuuntele ohje lausunnoista helpolla suomen kielellä

Lausuntojen merkitys erityisesti tieteen hakemuksissa on huomattava. Niillä voi olla merkitystä myös taiteilijauran alkuvaiheessa. Perus- ja jatko-opintovaiheissa työnohjaajan lausunto opintomenestyksestä tai työ- tai tutkimussuunnitelmasta on pakollinen. Post doc -vaiheessa lausunto on suositeltava.

Lausuntolomakkeeseen voi tutustua
Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Lausunnonantaja ei näe hakemustasi. Hakijalle ei myöskään välitetä lausuntoa nähtäväksi eikä tietoa siitä, onko lausuntoa jätetty. Kulttuurirahasto suojaa näin hakijoiden ja lausunnonantajien oikeutta yksityisyyteen.


Pyydä lausunnonantajaa käyttämään Lausunnonantajan verkkopalvelua. Kirjautuminen edellyttää henkilökohtaisten verkkopankkitunnusten käyttöä. Jos lausunnonantajalla ei ole suomalaisia pankkitunnuksia, hän voi rekisteröityä palvelun käyttäjäksi. Anna lausunnonantajalle lausuntotunnus, joka on hakulomakkeella. Se ohjaa lausunnon hakemukseesi automaattisesti.

Jos lausunnonantaja ei halua käyttää verkkopalvelua, voit lisätä häneltä saamasi vapaamuotoisen lausunnon hakemuksesi liitteeksi.

Kulttuurirahasto ottaa huomioon vain hakuaikana, määräaikaan mennessä Lausunnonantajan verkkopalveluun jätetyt tai Apurahanhakijan verkkopalvelussa hakemuksen liitteenä toimitetut lausunnot.


Lausunnonantajan verkkopalvelu sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 16.00 Suomen aikaa.

Sisällysluetteloon

Kuka hakemuksesi arvioi

Kuka päättää apurahoista? Kuuntele ohje selkokielellä

Apurahahakemukset vertaisarvioidaan.

Keskusrahastossa Lokakuun haun hakemuksia arvioi yli 40 toimikuntaa, joiden jäseniksi kutsutaan 2‒3 vuosittain vaihtuvaa ulkopuolista asiantuntijaa. Puheenjohtajina toimivat Kulttuurirahaston luottamuselimiin valitut henkilöt.


Maakuntarahastojen Tammikuun haun hakemukset arvioi kunkin maakunnan kulttuuria monipuolisesti edustava hoitokunta. Arvioinnissa käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Hakemusten käsittelyssä sovelletaan erittäin tarkkoja esteellisyysperiaatteita. Myönnetty apuraha voidaan peruuttaa, jos esteellisyys todetaan päätöksenteon jälkeen.

Hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti. Asiantuntijoiden henkilöllisyyttä ei julkisteta, eivätkä he perustele päätöksiään kirjallisesti. Siksi hakemuksista ei voi saada palautetta.

Sisällysluetteloon

Milloin saat tietää päätöksen

Milloin saan päätöksen apurahoista? Kuuntele ohje selkokielellä

Päätökset keskusrahaston Lokakuun haun apurahoista kerrotaan noin viikkoa ennen Tammikuun hakuajan päättymistä. Maakuntarahastojen Tammikuun haun apurahoista päätetään kevään aikana.

Saat ilmoituksen päätöksestä sähköpostitse. Jos et ole saanut sitä, tarkista roskapostikansiosi.

Lokakuun haussa myönteisen apurahapäätöksen saaneille lähetetään sähköpostitse myöntöpäätös ja kutsu keskusrahaston vuosijuhlaan. Stipendikirja postitetaan vuosijuhlan jälkeen.

Tammikuun haussa myönteisen apurahapäätöksen saaneille luovutetaan myöntöpäätös sekä stipendikirja maakuntarahaston vuosijuhlassa. Vuonna 2021 s
tipendikirjat postitetaan apurahansaajille, sillä maakuntarahastot eivät järjestä vuosijuhlia koronapandemian vuoksi. Toivotamme kuitenkin kaikki apurahansaajat lämpimästi tervetulleiksi mukaan virtuaaliseen vuosijuhlaan torstaina 27.5.2021. Tapahtuma on verkkolähetys, lisätietoja huhtikuun lopussa osoitteessa skr.fi 

Sisällysluetteloon

Yleistä apurahoista

Työskentelyapurahaan liittyvät vakuutukset

Apurahansaajalla on lakisääteinen velvollisuus vakuuttaa vähintään neljän kuukauden työskentelyyn saatu apuraha.

Apurahansaajan on varattava työskentelyapurahastaan noin 15 % vakuutusmaksuihin ja huolehdittava itse vakuutusten ottamisesta ja maksamisesta.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen osalta.

Kulttuurirahasto tarjoaa henkilökohtaisen, kokoaikaiseen työskentelyyn myönnetyn vuosiapurahan saaneille vapaaehtoisen lakisääteistä sosiaaliturvaa täydentävän henkilövakuutuksen. Kulttuurirahasto maksaa vakuutuksen. Etu korottaa apurahaa noin 230 eurolla. Vakuutus sisältää tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutuksen ja on voimassa myös vapaa-ajalla yhtäjaksoisesti yhden vuoden ajan ensimmäisen apurahaerän nostamisesta. Vakuutuksen turvin voi käyttää yksityistä terveydenhuoltoa pienellä omavastuulla. Vakuuttamista hoitaa Benefit Advisors Oy. Vakuutus tarjotaan alle 60-vuotiaille. Hakemisohjeet saat apurahapäätöksen liitteenä.

Sisällysluetteloon

Yliopistokorvaus

Kulttuurirahasto on tehnyt kaikkien Suomen yliopistojen kanssa sopimuksen apurahansaajien aseman parantamiseksi yliopistoissa. Tämä takaa Kulttuurirahaston apurahansaajille samanlaiset työskentelyn perusedellytykset kuin vastaavissa tehtävissä työskentelevillä tutkijoilla ja tohtorikoulutettavilla. Sopimus koskee myös tohtoreita laitoksen harkinnan mukaan.

Perusedellytyksillä tarkoitetaan mm. asianmukaisia työ- ja laboratoriotiloja, tietoliikenne-, posti-, tulostus- sekä kirjasto- ja tietopalveluja (aineistojen käyttölisenssien niin mahdollistaessa) siinä määrin kuin ne ovat yleisesti tutkijoiden ja tohtorikoulutettavien käytössä.

Jos haluat hankkia perusedellytykset yliopistolta, sovi järjestelyistä ja korvauksen maksamisesta yliopiston kanssa. Jos et halua tehdä sopimusta yliopiston kanssa, voit korvauksen avulla järjestää tarvitsemasi edellytykset itse.

Sisällysluetteloon

Mihin apurahoja ei myönnetä

Mihin apurahaa ei voi saada? Kuuntele ohje selkokielellä

Apurahoja ei myönnetä:
•     palkan lisänä tai kannustusapurahana
•     hakijalle, jolla jo on rahoitus seuraavalle 12 kuukaudelle
•     sosiaalisin perustein
•     voittoa tavoittelevaan liiketoimintaan
•     perustutkinto-opiskelijoille työskentelyapurahana eikä opintoihin sisältyvään opiskelijavaihtoon
•     post doc -tutkimukseen ulkomailla lukuun ottamatta alle lukuvuoden (alle 9 kk) pituisia vierailuja
•     pelkästään painatuskuluihin tai äänitteiden monistamiseen
•     työharjoitteluun

Päätöksiä tehdessään Kulttuurirahasto noudattaa myös seuraavia periaatteita:
•     apurahoja ei pääsääntöisesti myönnetä perustutkinto-opintojen opiskelukuluihin (esim. lukukausimaksut)
•     apurahoja ei myönnetä sellaisten organisaatioiden perustoimintaan, jotka ovat luonteeltaan julkisrahoitteisia (esim. yliopisto tai vos-rahoitusta nauttiva kaupunginteatteri). Apurahoja voidaan kuitenkin myöntää tällaisten organisaatioiden lyhytkestoisiin erillishankkeisiin. Yleisesti hakukelpoisia ovat organisaatiot, joiden toimintaa rahoitetaan valtion tai kunnan harkinnanvaraisin toiminta-avustuksin.

Sisällysluetteloon

Hakemuksen tekeminen

Kuuntele ohje hakemuksen tekemiseen selkokielellä
Kuuntele ohje hakemuksen tekemiseen selkokielellä

Hakijan verkkopalvelussa on testihakulomake, johon tutustumalla huomaat, että järjestelmä ohjaa hakemuksen tekemisessä. Täsmäohjeita on ?-merkkien alla. Ne tulee esiin viemällä kursori merkin päälle. Tähän hakuohjeistuksen osaan on koottu vain sellaisia kohtia hakemuksesta, joihin on hyvä varautua etukäteen.

Hakemuksen liitteet

Kaikki pyydettävät liitteet on lähetettävä yhdessä hakemuksen kanssa määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita liitteitä ei oteta huomioon. Poikkeuksen muodostavat korotettua apurahaa hakevien post doc -vaiheen hakijoiden tutkintotodistukset ja väittelyluvat, jotka myönnetään hakuajan umpeuduttua. Myös hakuajan päätyttyä myönnetyn osoituksen jatko-opinto-oikeudesta voi lähettää jälkikäteen (Lokakuun haussa tammikuun loppuun mennessä; Tammikuun haussa maaliskuun loppuun mennessä). Niiden toimittamiseen käytetään Hakemuksen hallinta -toimintoa. Huomaathan, että väitöskirjatyön ohjaajan lausunto opintomenestyksestä tai tutkimussuunnitelmasta on pakollinen ja se on annettava hakuaikana.

Liitteitä pyydetään ensisijaisesti pdf-tiedostoina. Järjestelmä sallii tiedostomuodot .txt .rtf .doc .docx .xls .xlsx .bmp .jpg .jpeg .gif .png .tif .tiff .wma .mp3. Yksittäisen liitteen koko voi olla korkeintaan 3 MB.

Harkitse, mitkä pyydetyistä liitteistä ovat juuri sinun hakemuksesi arvioinnin kannalta olennaisia. Pidä paketti mahdollisimman tiiviinä mutta informatiivisena.

Kohtaan Muut liitteet voi lisätä sellaisia liitteitä, joita ei ole lomakkeella erikseen nimetty. Esim. jos haet Taidetta hoitolaitoksiin -apurahaa, liitä muihin liitteisiin yhteistyötahon alustava sitoutuminen hankkeeseen (yhteystietoineen). Jos olet tieteen hakija, voit liittää siihen aineistonhallintasuunnitelman (ei pakollinen) esim. käyttämällä Tuuli-työkalua.

Lomakkeella on myös oma kohtansa www-linkeille.

Hakemukseen vaadittavat liitteet hakijatyypin mukaan:

Yhteisöt
•     hankesuunnitelma (korkeintaan 6 sivua) ja lisäksi mahdollinen sisällys- tai lähdeluettelo (tätä ei tarvita erillisenä liitteenä, jos asia mahtuu kokonaisuudessaan hakemuslomakkeessa annettuun tilaan)
•     viimeinen hyväksytty tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase ilman liitteitä sekä tilintarkastuskertomus)
•     tulo- ja menoarvio selkeänä taulukkona, jossa tulot ja menot ovat yhtä suuret

Tieteen hakijat
•     tutkimussuunnitelma (korkeintaan 6 sivua) ja lisäksi mahdollinen sisällys- tai lähdeluettelo (jos haet apurahaa muuhun kuin tutkimuksen tekemiseen ja jos asia mahtuu kokonaisuudessaan hakemuslomakkeessa annettuun tilaan, liitettä ei tarvita)
•     tulo- ja menoarvio selkeänä taulukkona, jossa tulot ja menot ovat yhtä suuret (tätä ei tarvita, jos apurahaa haetaan vain työskentelyyn)
•     ansioluettelo tai curriculum vitae (2–3 henkilön työryhmässä kaikilta ryhmän jäseniltä, yli 3 henkilön työryhmässä vastuuhenkilöltä ja apurahalla työtä tekeviltä henkilöiltä)
•     julkaisuluettelo
•     tutkintotodistus tai väittelylupa, kopio riittää (haettaessa apurahaa väitöksen jälkeiseen tutkimukseen)
•     opintosuoritusote, esim. WebOodista saatava ote on riittävä (haettaessa apurahaa väitöskirjatyöhön tai perustutkintovaiheen lopputyöhön, jatko-opintojen alkuvaiheessa oleva hakija voi tarvittaessa korvata otteen voimassa olevalla osoituksella jatko-opinto-oikeudesta)
•     lausunto, 1–3 (haettaessa apurahaa väitöskirjatyöhön tai perusopintovaiheen lopputyöhön) Huom! Hakemukseen liitetään vain vapaamuotoisena saatuja lausuntoja. Lausunnonantajan verkkopalvelun kautta lähetetty lausunto on riittävä. Sitä ei tarvitse liittää hakemukseen.

Taiteen hakijat
•     työsuunnitelma (korkeintaan 6 sivua) ja lisäksi mahdollinen sisällys- tai lähdeluettelo (jos haet apurahaa muuhun kuin tutkimuksen tekemiseen ja jos asia mahtuu kokonaisuudessaan hakemuslomakkeessa annettuun tilaan, liitettä ei tarvita)
•     tulo- ja menoarvio selkeänä taulukkona, jossa tulot ja menot ovat yhtä suuret (tätä ei tarvita, jos apurahaa haetaan vain työskentelyyn)
•     ansioluettelo tai curriculum vitae (2–3 henkilön työryhmässä kaikilta ryhmän jäseniltä, yli 3 henkilön työryhmässä vastuuhenkilöltä ja apurahalla työtä tekeviltä henkilöiltä)
•     visuaalisen alan taiteilijoilla kuvia töistä (1–3 kpl) tallennettuna yhteen tiedostoon ja mahdollinen linkki sähköiseen portfolioon
•     lausunto, 1–3 (haettaessa apurahaa taiteelliseen työskentelyyn uran alkuvaiheessa ja haettaessa apurahaa väitöskirjatyöhön tai perusopintovaiheen lopputyöhön) Huom! Hakemukseen liitetään vain vapaamuotoisena saatuja lausuntoja. Lausunnonantajan verkkopalvelun kautta lähetetty lausunto on riittävä. Sitä ei tarvitse liittää hakemukseen.
•     jos haet apurahaa taiteen tutkimukseen, katso vaadittavat liitteet tieteen hakijan luettelosta

Työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelma ja sen tiivistelmä

Hakemukseen kirjoitettavan tiivistelmän enimmäispituus on 6 000 merkkiä välilyönteineen. Siinä tulee kertoa, mihin tarkoitukseen apurahaa haetaan ja miten ja missä aikataulussa suunnitelma toteutetaan. Siinä voi myös kertoa, miksi rahoituksen saaminen on tärkeää. Vakuuta faktoilla ja näkemyksilläsi. Älä käytä taulukoita tai luetteloita, älä viittaa liitetiedostoon.

Tiivistelmän lisäksi hakemukseen tulee liittää laajempi työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelma. Jos apurahaa ei haeta tutkimukseen ja jos suunnitelma mahtuu kokonaisuudessaan tiivistelmälle varattuun tilaan, sitä ei tarvita erillisenä liitteenä.

Työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelmassa on kuvattava:
•     työn tausta, tavoite ja merkitys
•     suorituspaikka
•     tämänhetkinen vaihe
•     toteuttamissuunnitelma
•     tulo- ja menoarvio*
•     aikataulu.

Suunnitelma voi olla pituudeltaan korkeintaan 6 sivua (lisäksi mahdollinen sisällys- ja lähdeluettelo). Kiinnitä huomiota kieliasuun ja ymmärrettävyyteen. Kerro selkeästi, mitä aiot tehdä.

Haettaessa monivuotista apurahaa suunnitelma tulee laatia koko haetulle ajalle.

Jos Kulttuurirahasto on myöntänyt aiemmin rahoitusta samalle hankkeelle, suunnitelmassa on hyvä selvittää edistymistä ja uuden hakemuksen suhdetta aiempaan rahoitukseen.

*Tulo- ja menoarvio on pakollinen liite haettaessa apurahaa kuluihin. Se voi olla osa työsuunnitelmaa, mutta se tulee antaa myös erillisenä liitteenä.

Tulo- ja menoarvio

Tulo- ja menoarvio on pakollinen liite haettaessa apurahaa kuluihin. Laadi taulukko, jossa tulot ja menot ovat yhtä suuret, ja näytä selkeästi, haetaanko apurahaa Kulttuurirahastosta koko hankkeelle vaiko vain osaan siitä.

Jos apurahaa haetaan monivuotisen työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelman toteuttamiseen, kulut tulee eritellä vuosittain.

Liitteenä annettavan tulo- ja menoarvion lisäksi Kulttuurirahastolta haettava kuluapurahan määrä tulee eritellä myös lomakkeella. Siinä annetut otsikot ovat:

•     Matkakulut
•     Materiaali- ja laitekulut
•     Aputyövoima ja ostopalvelut
•     Muut kulut (esim. tilavuokrat)

Haettaessa apurahaa aputyövoiman palkkaamiseen haettavaan summaan tulee sisällyttää henkilösivukulut (noin 35 %). Laskua vastaan tehtävä työ on ostopalvelua, jolloin laskuttaja itse huolehtii asiaan liittyvistä maksuista.

Sisällysluetteloon

Lue myös usein esitetyt kysymykset täältä.