Kulttuurirahaston apurahat

Kuuntele apurahojen hakuohjeet helpolla suomen kielellä tästä

Apurahan hakeminen

Kuka voi hakea apurahaa
Työskentelyapuraha vai palkka
Minkälaisia apurahoja voi hakea
    Työskentelyapurahat
    Työskentelyapurahan suuruus
    Kuluapurahat
Mitä on hyvä tietää lausunnoista
Kuka hakemuksen arvioi
Milloin päätökset ilmoitetaan

Yleistä apurahoista

Työskentelyapurahaan liittyvät vakuutukset
Mihin apurahoja ei myönnetä

Hakemuksen tekeminen

Hakemuksen liitteet
Työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelma ja sen tiivistelmä
Tulo- ja menoarvio sekä haetun summan erittely


Kulttuurirahaston apurahat

Kuuntele hakuohjeiden yleinen osa helpolla suomen kielellä
Kuuntele ohje eri apurahoista ja niiden hakemisesta helpolla suomen kielellä

Kulttuurirahaston apurahoja voi hakea sekä keskusrahastosta että maakuntarahastoista. Apurahaa voi kuitenkin saada samaan tarkoitukseen vain joko keskusrahastosta tai maakuntarahastosta.

Tieteen apurahat
Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti henkilökohtaisina työskentelyapurahoina väitöskirjaa tai väitöksen jälkeistä tutkimusta varten.

Tutkimusryhmille apurahoja myönnetään rajoitetusti. Vuosittain muutama tutkimusryhmä saa suuren, 50 000–250 000 euron hanketuen. Tutkimusryhmillä tarkoitetaan kaikkia vähintään kahden hengen työryhmien toteuttamia tutkimushankkeita.

Taiteen apurahat
Taiteen apurahoja voi hakea työskentelyyn, hankkeiden toteuttamis- ja hankintakuluihin. Tyypillisiä kohteita ovat esimerkiksi yksittäisen taiteilijan henkilökohtainen työskentely, työryhmän musiikki- tai teatteriproduktio tai soittimen tai muun työvälineen hankinta.

Henkilökohtaista työskentelyapurahaa hakevat voivat hakea samalla hakemuksella työstä aiheutuvien kulujen kattamiseen kuluapurahaa.

Sisällysluetteloon

Apurahan hakeminen

Hakuja on vuosittain neljä: Tammikuun haku, Maaliskuun haku, Elokuun haku ja Lokakuun haku.

Tässä ohjeistuksessa esiteltyjen työskentely- ja kuluapurahojen lisäksi haettavana on erityiskohteita, joihin voi tutustua kunkin haun esittelysivulla. Haettavaksi avattavat kohteet vahvistetaan ja ohjeet päivitetään ennen haun alkamista.

Kulttuurirahasto on mukana tukemassa tiedettä ja taidetta myös muiden organisaatioiden kautta. Tällaisia ovat esim. Post Doc -poolin ja PoDoCo-ohjelman apurahat sekä stipendit kansainvälisiin UWC-lukioihin. Näitä apurahoja ei haeta suoraan Kulttuurirahastolta, vaan yhteistyötahojen omissa kanavissa
. Lisätietoa täällä.

Kuka voi hakea apurahaa

Hakea voivat kaikki suomalaiset ja Suomessa asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt. Hakea voivat myös muut, jos hakemuksella on selkeä, vahva yhteys Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin. Alle 15-vuotiaan lapsen hakemuksen täyttää huoltaja lapsen nimellä.

Maalis- ja elokuussa haussa olevilla apurahoilla voi olla tarkempia rajauksia.

Tammi- ja Lokakuun hauissa apurahaa voi hakea

a) henkilö yksin omaan työskentelyyn tai kuluihin tai molempiin.

b) useammasta henkilöstä koostuva työryhmä ryhmän jäsenten työskentelyyn tai hankekuluihin tai molempiin. Hakija toimii ryhmän vastuuhenkilönä, joka vastaa mahdollisesti myönnettävästä apurahasta Kulttuurirahastolle sekä tarvittaessa eläkelaitokselle (MELA), verottajalle ja muille ryhmän jäsenille.

Taiteen työryhmä voi hakea työskentelyapurahaa myös hankkeen tuottajalle, jos tuottaja on osa taiteellista työryhmää.

Työryhmän jäsenet eivät voi hakea henkilökohtaista apurahaa samaan hankkeeseen toisella hakemuksella. Samaa kohdetta varten tehdään vain yksi hakemus.

c) rekisteröity yhteisö (esim. yhdistys tai osuuskunta) hankkeen kuluihin, ml. palkkakustannuksiin.

Säännöllisen julkisen rahoituksen piiriin kuuluvat yhteisöt voivat hakea apurahoja lyhytkestoisiin erillishankkeisiin. Yleisesti hakukelpoisia ovat organisaatiot, joiden toimintaa rahoitetaan valtion tai kunnan harkinnanvaraisin toiminta-avustuksin.


Jos yhteisöä ei ole rekisteröity, hakemus jätetään työryhmänä.

Sisällysluetteloon

Työskentelyapuraha vai palkka

Työskentelyapuraha on tarkoitettu tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn. Sitä voi hakea henkilö yksin tai osana työryhmää. Työskentelyapurahat ovat verovapaita vuosittain vahvistettavaan määrään saakka (valtion taiteilija-apuraha).

Kaikki muu kuin tieteellinen tai taiteellinen työ on korvattava palkkana, palkkiona tai hankittava ostopalveluna. Yksityishenkilö tai työryhmähakija voi hakea kuluapurahaa tähän tarkoitukseen. Tällöin tulee ottaa huomioon mahdolliset velvollisuudet työnantajana ja lisätä palkkaamisesta aiheutuvat sivukulut tulo- ja menoarvioon.

Rekisteröidyt yhteisöt voivat hakea ainoastaan kuluapurahaa palveluiden ostoon tai palkkaan. Rekisteröidyn yhteisön edelleen maksamat korvaukset tehdystä työstä ovat aina palkkaa, josta tulee suorittaa työnantajan sivukulut. Tämä on syytä ottaa huomioon tulo- ja menoarviossa.

Sisällysluetteloon

Minkälaisia apurahoja voi hakea

Apurahat jakaantuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin. Samalla hakemuksella voi hakea sekä työskentely- että kuluapurahaa. Tällaisia ovat esim. taiteellinen työskentely ja keramiikkauunin hankinta, väitöskirjatyö ja laboratoriopalveluiden osto tai tanssiproduktioon sisältyvä taiteellinen työskentely ja puvustus- ynnä muut tuotantokulut. On mahdollista, että apuraha myönnetään vain työskentelyyn tai vain kuluihin.

Tammikuun haussa haettavan apurahan alaraja on 2 000 euroa. Lokakuun haussa alaraja on 3 000 euroa lukuun ottamatta perustutkinto-opiskelijoiden lopputyökuluapurahoja, joiden suuruus on 1 000–4 000 euroa. 

Merkittäviä hankkeita voidaan tukea suurilla apurahoilla. Kilpailu suurista hankerahoista on erittäin kova. Yli 100 000 euron apurahoja myönnetään vuosittain vain muutamia, yli 50 000 euron apurahoja parikymmentä. Aiempiin myöntöpäätöksiin voi tutustua sivulla Myönnetyt apurahat. Nämä ovat saatavilla vain suomeksi.

Suurimmissa hankkeissa katsotaan eduksi, jos rahoituspohja on laaja. Huolellisesti mietitty omarahoitus (esim. pääsylipputulot) lisää hankkeen uskottavuutta. Useampivuotisten hankkeiden tulo- ja menoarviossa on esitettävä vuosittaiset kustannukset yksityiskohtaisesti koko kestoajalta.

Kulttuurirahasto ei rahoita mitään toimintaa pysyvästi.

Sisällysluetteloon

Työskentelyapurahat

Työskentelyapuraha on tarkoitettu yksityishenkilöille ja työryhmille ensisijaisesti kokoaikaiseen päätoimiseen työskentelyyn, kattamaan tavanomaisia henkilökohtaisia elinkustannuksia tietyllä ajanjaksolla. Sen hakemiseksi edellytetään työ- tai tutkimussuunnitelma, mutta ei tulo- ja menoarviota apurahan käytöstä.

Kokoaikainen työskentelyapuraha
Kokoaikaisen työskentelyapurahan kanssa ei voi samanaikaisesti nauttia toista vastaavaa rahoitusta. Sen käyttäminen edellyttää vapautta palkkatyöstä, eikä sitä voi käyttää palkallisen loman aikana. Apurahakaudella on mahdollista tehdä sivutoimisesti palkkatyötä alle 25 % kokoaikaisesta työajasta. Periaatteena on, että apurahalla tehtävän työn ohella voisi tehdä esim. satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä.

Osa-aikainen työskentelyapuraha
Osa-aikainen työskentelyapuraha voidaan myöntää korkeintaan vuodeksi säännöllisessä osa-aikaisessa työsuhteessa olevalle henkilölle.

Puhdeapuraha sivutoimiseen työskentelyyn
Kokoaikaisessa työsuhteessa olevalle henkilölle voidaan myöntää puhdeapuraha sivutoimiseen työskentelyyn sellaisessa tieteellisessä tai taiteellisessa hankkeessa, joka ei liity työsuhteessa suoritettaviin työtehtäviin. Apurahaa voi hakea joko yksin tai osana työryhmää. Hankkeen suuruutta ei määritellä, mutta työskentelyapurahan määrä henkilöä kohden voi olla korkeintaan 3 000 euroa.

 • Työskentelyapurahaa ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle eikä maksettavaksi palkkana tai palkkiona.
 • Toista työskentelyapurahaa tai aikuiskoulutustukea saavat eivät voi hakea Kulttuurirahastolta samalle ajalle kokoaikaista tai osa-aikaista työskentelyapurahaa tai puhdeapurahaa.
 • Eläkeläiset eivät voi hakea puhdeapurahaa tai osa-aikaista työskentelyapurahaa.
 • Perustutkintoa tekevät opiskelijat eivät voi hakea työskentelyapurahaa tai puhdeapurahaa.
 • Yhteisöt eivät voi hakea työskentelyapurahaa.

Monivuotiset työskentelyapurahat
Kulttuurirahasto myöntää yksityishenkilöille työskentelyyn myös monivuotisia apurahoja. Koska monivuotisia apurahoja myönnetään vain rajattu määrä, osalle sellaista hakeneista voidaan myöntää lyhyempikestoinen apuraha.

Lisätietoa monivuotisista apurahoista on täältä.

Tohtorikoulutettavan yhteisrahoitus
Kulttuurirahasto tarjoaa tohtorikoulutettaville mahdollisuuden yhdistää apuraha palkalliseen 50–56 %:n työsuhteeseen yliopiston tai muun tutkimuslaitoksen kanssa niin, että nämä yhdessä mahdollistavat kokopäiväisen jatko-opiskelun.

Apuraha haetaan kokoaikaiseen työskentelyyn. Tohtorikoulutettavan yhtesirahoituksesta sovitaan Apurahansaajan verkkopalvelussa apurahan myöntämisen jälkeen, jolloin apurahakausi pitenee kaksinkertaiseksi.

Lisätietoa tohtorikoulutettavan yhteisrahoituksesta on täällä.

Sisällysluetteloon

Työskentelyapurahan suuruus

Kuinka suuri apuraha voi olla? Kuuntele ohje selkokielellä
Kuinka kauan voin saada apurahaa? Kuuntele ohje selkokielellä

Työskentelyapuraha on aina määrätyn suuruinen, vuositasolla 26 000 euroa (tohtoreille tutkimukseen 30 000 euroa).

Haettavaan apurahaan vaikuttaa työskentelyn kesto ja osuus. Alla olevissa taulukoissa näytetään eri kuukausia vastaava apurahan määrä (suluissa summat tohtoreille tutkimukseen).   

Haettaessa korkeampaa apurahaa väitöksen tai taiteellisen tohtorintutkinnon jälkeiseen tutkimukseen, hakemukseen on liitettävä tutkintotodistus tai väittelylupa joko hakuaikana tai sen jälkeen määräajassa (ks. Hakemuksen liitteet). Yleistajuisen tietokirjan kirjoittaminen katsotaan kirjalliseksi työskentelyksi, ei tutkimukseksi.

Työskentelyapuraha kokoaikaiseen (100 %) apurahatyöhön:
kk kk
12 26 000 (30 000) 6 13 000 (15 000)
11 24 000 (27 500) 5 11 000 (12 500)
10 22 000 (25 000) 4 9 000 (10 000)
9 20 000 (22 500) 3 7 000 (7 500)
8 18 000 (20 000) 2 4 500 (5 000)
7 15 500 (17 500) 1 2 500 (2 500)
Työskentelyapuraha osa-aikaiseen (75 %) apurahatyöhön, työsuhde 25 %:
kk kk
12 19 500 (22 500) 6 10 000 (11 500)
11 18 000 (21 000) 5 8 500 (9 500)
10 16 500 (19 000) 4 7 000 (7 500)
9 15 000 (17 000) 3 5 500 (6 000)
8 13 500 (15 000) 2 3 500 (4 000)
7 12 000 (13 500) 1 2 000 (2 000)
Työskentelyapuraha puolipäiväiseen (50 %) apurahatyöhön, työsuhde korkeintaan 50 %:
kk kk
12 13 000 (15 000) 6 6 500 (7 500)
11 12 000 (14 000) 5 5 500 (6 500)
10 11 000 (12 500) 4 4 500 (5 000)
9 10 000 (11 500) 3 3 500 (4 000)
8 9 000 (10 000) 2 2 500 (2 500)
7 8 000 (9 000) 1 1 500 (1 500)
Työskentelyapuraha osa-aikaiseen (25 %) apurahatyöhön, työsuhde korkeintaan 75 %:
kk kk
12 6 500 (7 500) 6 3 500 (4 000)
11 6 000 (7 000) 5 3 000 (3 500)
10 5 500 (6 500) 4 2 500 (2 500)
9 5 000 (6 000) 3 2 000 (2 000)
8 4 500 (5 000) 2 1 500 (1 500)
7 4 000 (4 500) 1 1 000 (1 000)

Vähintään neljän kuukauden työskentelyyn myönnetystä apurahasta on suoritettava lakisääteiset vakuutusmaksut. Ne sisältyvät taulukkosummiin. Työskentelyapurahaan katsotaan sisältyvän myös tavanomaiset matka-, materiaali-, laite- ja työhuonekustannukset (noin 15 % apurahan määrästä). Näihin menoihin ei haeta kuluapurahaa.

Sisällysluetteloon

Kuluapurahat

Kuluapurahalla katetaan toiminnasta syntyviä kuluja, kuten arkeologisen kaivauksen tai teatteriproduktion kuluja, musiikin mestarikursseja tai yksittäisiä työvälinehankintoja. Kuluapurahahakemukseen on tärkeää liittää yksityiskohtainen, kattava tulo- ja menoarvio (ks. Tulo- ja menoarvio).

Kuluapurahaa voi hakea apurahahankkeeseen liittyviin poikkeuksellisiin matkakustannuksiin. Pelkkiä kokous- ja luentomatkoja ei tueta.

 • Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat voivat hakea perusopintojen loppuvaiheessa apurahaa lopputyön aiheuttamiin tavanomaisesta poikkeaviin kuluihin, kuten kenttätyö- tai materiaalikustannuksiin.
 • Yhteisöt voivat hakea apurahaa vain kuluihin.

Sisällysluetteloon

Mitä on hyvä tietää lausunnoista

Kuuntele ohje lausunnoista helpolla suomen kielellä

Lausuntojen merkitys erityisesti tieteen hakemuksissa on huomattava. Niillä voi olla merkitystä myös taiteilijauran alkuvaiheessa. Perus- ja jatko-opintovaiheissa työnohjaajan lausunto opintomenestyksestä tai työ- tai tutkimussuunnitelmasta on pakollinen. Post doc -vaiheessa lausunto on suositeltava.

Lausuntolomakkeeseen voi tutustua
Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Lausunnonantaja ei näe hakemusta. Apurahanhakijalle ei välitetä lausuntoa nähtäväksi eikä tietoa siitä, onko lausuntoa jätetty. Kulttuurirahasto suojaa näin hakijoiden ja lausunnonantajien oikeutta yksityisyyteen.


Lausunnonantaja käyttää Lausunnonantajan verkkopalvelua. Kirjautuminen edellyttää henkilökohtaisten verkkopankkitunnusten käyttöä. Jos lausunnonantajalla ei ole suomalaisia pankkitunnuksia, hän voi rekisteröityä palvelun käyttäjäksi. Apurahanhakija antaa lausunnonantajalle lausuntotunnuksen, joka on hakulomakkeella. Se ohjaa lausunnon hakemukseen automaattisesti.

Jos lausunnonantaja ei halua käyttää verkkopalvelua, apurahanhakija voi lisätä häneltä saamansa vapaamuotoisen lausunnon hakemuksen liitteeksi.

Kulttuurirahasto ottaa huomioon vain hakuaikana, määräaikaan mennessä Lausunnonantajan verkkopalveluun jätetyt tai Apurahanhakijan verkkopalvelussa hakemuksen liitteenä toimitetut lausunnot.


Lausunnonantajan verkkopalvelu sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 16.00 Suomen aikaa.

Sisällysluetteloon

Kuka hakemuksen arvioi

Kuka päättää apurahoista? Kuuntele ohje selkokielellä

Apurahahakemukset vertaisarvioidaan.

Keskusrahastossa Lokakuun haun hakemuksia arvioi yli 40 toimikuntaa, joiden jäseniksi kutsutaan 2‒3 vuosittain vaihtuvaa ulkopuolista asiantuntijaa. Puheenjohtajina toimivat Kulttuurirahaston luottamuselimiin valitut henkilöt.


Maakuntarahastojen Tammikuun haun hakemukset arvioi kunkin maakunnan kulttuuria monipuolisesti edustava hoitokunta. Arvioinnissa käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Hakemusten käsittelyssä sovelletaan erittäin tarkkoja esteellisyysperiaatteita. Myönnetty apuraha voidaan peruuttaa, jos esteellisyys todetaan päätöksenteon jälkeen.

Hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti. Asiantuntijoiden henkilöllisyyttä ei julkisteta, eivätkä he perustele päätöksiään kirjallisesti. Siksi hakemuksista ei voi saada palautetta.

Sisällysluetteloon

Milloin päätökset ilmoitetaan

Milloin saan päätöksen apurahoista? Kuuntele ohje selkokielellä

Päätökset keskusrahaston Lokakuun haun apurahoista kerrotaan noin viikkoa ennen Tammikuun hakuajan päättymistä. Maakuntarahastojen Tammikuun haun apurahoista päätetään kevään aikana.

Päätösilmoitus lähetetään sähköpostitse, sähköposti saattaa ohjautua roskapostikansioon.

Lokakuun haussa myönteisen apurahapäätöksen saaneille lähetetään ilmoitussähköpostin liitteenä kutsu keskusrahaston vuosijuhlaan. Apuraha-asiakirjat lisätään Apurahansaajan verkkopalveluun ja stipendikirja postitetaan vuosijuhlan jälkeen.

Tammikuun haussa myönteisen apurahapäätöksen saaneille luovutetaan stipendikirja maakuntarahaston vuosijuhlassa.

Sisällysluetteloon

Yleistä apurahoista

Työskentelyapurahaan liittyvät vakuutukset

Apurahansaajalla on lakisääteinen velvollisuus vakuuttaa vähintään neljän kuukauden työskentelyyn saatu apuraha.

Apurahansaajan on varattava työskentelyapurahastaan noin 15 % vakuutusmaksuihin ja huolehdittava itse vakuutusten ottamisesta ja maksamisesta.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA hoitaa apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen osalta.

Kulttuurirahasto tarjoaa henkilökohtaisen, kokoaikaiseen työskentelyyn myönnetyn vuosiapurahan saaneille vapaaehtoisen lakisääteistä sosiaaliturvaa täydentävän henkilövakuutuksen. Kulttuurirahasto maksaa vakuutuksen. Etu korottaa apurahaa noin 270 eurolla. Vakuutus sisältää tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutuksen ja on voimassa myös vapaa-ajalla yhtäjaksoisesti yhden vuoden ajan ensimmäisen apurahaerän nostamisesta. Vakuutuksen turvin voi käyttää yksityistä terveydenhuoltoa pienellä omavastuulla. Vakuuttamista hoitaa Söderberg & Partners Oy. Vakuutus tarjotaan alle 60-vuotiaille. Hakemisohjeet ovat apurahapäätöksen liitteenä.

Sisällysluetteloon

Mihin apurahoja ei myönnetä

Mihin apurahaa ei voi saada? Kuuntele ohje selkokielellä

Apurahoja ei myönnetä:

 • palkan lisänä tai kannustusapurahana
 • hakijalle, jolla jo on rahoitus päätösajankohdan jälkeiselle 12 kuukaudelle (pois lukien tohtorikoulutettavan yhteisrahoitusta tavoittelevat hakijat, joilla on työsopimus valmiina)
 • sosiaalisin perustein
 • voittoa tavoittelevaan liiketoimintaan
 • perustutkinto-opiskelijoille työskentelyapurahana eikä opintoihin sisältyvään opiskelijavaihtoon
 • post doc -tutkimukseen ulkomailla lukuun ottamatta alle lukukauden (alle 6 kk) pituisia vierailuja
 • pelkästään painatuskuluihin tai äänitteiden monistamiseen
 • työharjoitteluun

Päätöksiä tehdessään Kulttuurirahasto noudattaa myös seuraavia periaatteita:

 • apurahoja ei pääsääntöisesti myönnetä perustutkinto-opintojen opiskelukuluihin (esim. lukukausimaksut)
 • apurahoja ei myönnetä sellaisten organisaatioiden perustoimintaan, jotka ovat luonteeltaan julkisrahoitteisia (esim. yliopisto tai vos-rahoitusta nauttiva kaupunginteatteri). Apurahoja voidaan kuitenkin myöntää tällaisten organisaatioiden lyhytkestoisiin erillishankkeisiin. Yleisesti hakukelpoisia ovat organisaatiot, joiden toimintaa rahoitetaan valtion tai kunnan harkinnanvaraisin toiminta-avustuksin.

Sisällysluetteloon

Hakemuksen tekeminen

Kuuntele ohje hakemuksen tekemiseen selkokielellä

Hakijan verkkopalvelussa on testihakulomake, johon voi tutustua ennen varsinaisen haun avaamista. Palvelu ohjaa hakemuksen tekemisessä. Täsmäohjeita on ?-merkkien alla. Ne tulevat esiin viemällä kursori merkin päälle. Osa hakemuksen tiedoista on pakollisia (merkitty tähdellä). Palvelu estää hakemuksen lähettämisen, kunnes puuttuvat tiedot on lisätty. Puutteiden korjaamiseen on hyvä varata riittävästi aikaa.

Tähän hakuohjeistuksen osaan on koottu vain sellaisia kohtia hakemuksesta, joihin on hyvä varautua etukäteen.

Hakemuksen liitteet

Pyydetyt liitteet on lisättävä hakemukseen Hakijan verkkopalvelussa ennen hakuajan päättymistä. Tämän jälkeen toimitettuja liitteitä ei oteta huomioon. Poikkeuksen muodostavat todistukset jatko-opinto-oikeudesta sekä korotettua apurahaa hakevien post doc -vaiheen hakijoiden tutkintotodistukset ja väittelyluvat, jotka myönnetään hakuajan umpeuduttua. Nämä lisätään hakemukseen Hakijan verkkopalvelussa olevan Hakemuksen hallinta -toiminnon kautta (Lokakuun haussa tammikuun loppuun mennessä; Tammikuun haussa 10.3. mennessä). Väitöskirjatyön ohjaajan lausunto opintomenestyksestä tai tutkimussuunnitelmasta on pakollinen ja se on annettava hakuaikana.

Liitteitä pyydetään ensisijaisesti pdf-tiedostoina. Järjestelmä sallii tiedostomuodot .txt .rtf .doc .docx .xls .xlsx .bmp .jpg .jpeg .gif .png .tif .tiff .wma .mp3. Yksittäisen liitteen koko voi olla korkeintaan 3 MB.

Kohtaan Muut liitteet voi lisätä sellaisia liitteitä, joita ei ole lomakkeella erikseen nimetty. Taidetta kaikille -apurahanhakijan tulee liittää muihin liitteisiin yhteistyötahon alustava sitoutuminen hankkeeseen (yhteystietoineen). Tieteen hakija voi liittää siihen aineistonhallintasuunnitelman (ei pakollinen) esim. käyttämällä Tuuli-työkalua.

Lomakkeella on myös oma kohtansa www-linkeille.

Hakemukseen vaadittavat liitteet hakijatyypin mukaan:

Yhteisöt

 • hankesuunnitelma (korkeintaan 6 sivua) ja lisäksi mahdollinen sisällys- tai lähdeluettelo (tätä ei tarvita erillisenä liitteenä, jos asia mahtuu kokonaisuudessaan hakemuslomakkeessa annettuun tilaan)
 • viimeinen hyväksytty tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase ilman liitteitä sekä tilintarkastuskertomus) tai rekisteriote tai muu vastaava osoitus perustamisesta (jos yhteisö ei ole vielä tehnyt ensimmäistä tilinpäätöstä)
 • tulo- ja menoarvio selkeänä taulukkona, jossa tulot ja menot ovat yhtä suuret (ks. Tulo- ja menoarvio)

Tieteen hakijat

 • tutkimussuunnitelma (korkeintaan 6 sivua) ja lisäksi mahdollinen sisällys- tai lähdeluettelo (jos apurahaa ei haeta tutkimuksen tekemiseen ja suunnitelma mahtuu kokonaisuudessaan sen tiivistelmälle varattuun tilaan, sitä ei tarvita erillisenä liitteenä)
 • tulo- ja menoarvio selkeänä taulukkona, jossa tulot ja menot ovat yhtä suuret (tätä ei tarvita, jos apurahaa haetaan vain työskentelyyn)
 • ansioluettelo tai curriculum vitae (2–3 henkilön työryhmässä kaikilta ryhmän jäseniltä, yli 3 henkilön työryhmässä vastuuhenkilöltä ja apurahalla työtä tekeviltä henkilöiltä)
 • julkaisuluettelo
 • tutkintotodistus tai väittelylupa, kopio riittää, ja sen ei tarvitse olla oikeaksi todistettu (pakollinen haettaessa apurahaa väitöksen jälkeiseen tutkimukseen)
 • opintosuoritusote, esim. WebOodista saatava ote on riittävä tai todistus jatko-opinto-oikeudesta (pakollinen haettaessa apurahaa väitöskirjatyöhön tai perustutkintovaiheen lopputyöhön)
 • lausunto, 1–3 (pakollinen haettaessa apurahaa väitöskirjatyöhön tai perusopintovaiheen lopputyöhön)
  Huom! Hakemukseen liitetään vain vapaamuotoisena saatuja lausuntoja. Lausunnonantajan verkkopalvelun kautta lähetetty lausunto on riittävä. Sitä ei tarvitse liittää hakemukseen.

Taiteen hakijat

 • työsuunnitelma (korkeintaan 6 sivua) ja lisäksi mahdollinen sisällys- tai lähdeluettelo (jos suunnitelma mahtuu kokonaisuudessaan sen tiivistelmälle varattuun tilaan, sitä ei tarvita erillisenä liitteenä)
 • tulo- ja menoarvio selkeänä taulukkona, jossa tulot ja menot ovat yhtä suuret (tätä ei tarvita, jos apurahaa haetaan vain työskentelyyn)
 • ansioluettelo tai curriculum vitae (2–3 henkilön työryhmässä kaikilta ryhmän jäseniltä, yli 3 henkilön työryhmässä vastuuhenkilöltä ja apurahalla työtä tekeviltä henkilöiltä)
 • visuaalisen alan taiteilijoilla kuvia töistä (1–3 kpl) ja mahdollinen linkki sähköiseen portfolioon
 • lausunto, 1–3 (haettaessa apurahaa taiteelliseen työskentelyyn uran alkuvaiheessa ja haettaessa apurahaa väitöskirjatyöhön tai perusopintovaiheen lopputyöhön)
  Huom! Hakemukseen liitetään vain vapaamuotoisena saatuja lausuntoja. Lausunnonantajan verkkopalvelun kautta lähetetty lausunto on riittävä. Sitä ei tarvitse liittää hakemukseen.
 • jos apurahaa haetaan taiteelliseen tutkimukseen, vaadittavat liitteet tulee katsoa tieteen hakijan luettelosta

Sisällysluetteloon

Työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelma ja sen tiivistelmä

Hakemukseen kirjoitettavan tiivistelmän enimmäispituus on 6 000 merkkiä välilyönteineen. Siinä tulee kertoa yleisellä tasolla mihin tarkoitukseen apurahaa haetaan ja miten ja missä aikataulussa suunnitelma toteutetaan. Siinä voi myös kertoa, miksi rahoituksen saaminen on tärkeää.

Tiivistelmän lisäksi hakemukseen tulee liittää laajempi työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelma. Jos suunnitelma mahtuu kokonaisuudessaan tiivistelmälle varattuun tilaan, sitä ei tarvita erillisenä liitteenä.

Työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelmassa on kuvattava:

 • työn tausta, tavoite ja merkitys
 • suorituspaikka
 • tämänhetkinen vaihe
 • toteuttamissuunnitelma
 • tulo- ja menoarvio*
 • aikataulu.

Suunnitelma voi olla pituudeltaan korkeintaan 6 sivua (lisäksi mahdollinen sisällys- ja lähdeluettelo).

Haettaessa monivuotista apurahaa suunnitelma tulee laatia koko haetulle ajalle.

Jos Kulttuurirahasto on myöntänyt aiemmin rahoitusta samalle hankkeelle, suunnitelmassa tulee selvittää hankkeen edistymistä ja uuden hakemuksen suhdetta aiempaan rahoitukseen.

*Tulo- ja menoarvio on pakollinen liite haettaessa kuluapurahaa. Se voi olla osa työsuunnitelmaa, mutta se tulee antaa myös erillisenä liitteenä.

Sisällysluetteloon

Tulo- ja menoarvio sekä haetun summan erittely

Tulo- ja menoarvio on pakollinen liite haettaessa apurahaa kuluihin. Tulo- ja menoarvio on laadittava taulukkomuotoon, jossa tulot ja menot ovat yhtä suuret.

 • Jos rahoittajia on useita, liitteenä annettavassa taulukossa tulee esittää selkeästi, mihin osuuksiin haetaan apurahaa Kulttuurirahastosta.
 • Jos kuluapurahaa haetaan monivuotisen työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelman toteuttamiseen, kulut tulee eritellä taulukkoon vuosittain.

Kulttuurirahastolta haettava summa eritellään myös hakemuslomakkeelle. Siinä annetut otsikot ovat:

 • Matkakulut
 • Materiaali- ja laitekulut
 • Aputyövoima ja ostopalvelut
 • Muut kulut (esim. tilavuokrat)

Haettaessa monivuotista henkilökohtaista apurahaa (ei koske työ- tai tutkimusryhmän hakemuksia) ja lisäksi kuluapurahaa, jonka käyttö ajoittuu eri vuosille, kulut tulee eritellä verkkolomakkeelle koko työskentelyjaksolta.

Haettaessa apurahaa aputyövoiman palkkaamiseen haettavaan summaan tulee sisällyttää henkilösivukulut (noin 35 %). Laskua vastaan tehtävä työ on ostopalvelua, jolloin laskuttaja itse huolehtii asiaan liittyvistä maksuista.

Sisällysluetteloon

Usein esitetyt kysymykset ovat täällä.