Kulttuurirahaston apurahat

Tammikuun haku (maakuntarahastot)
Maaliskuun haku (keskusrahasto)
Elokuun haku (keskusrahasto)
Lokakuun haku (keskusrahasto)
Kuka voi hakea apurahaa
Minkälaisia apurahoja voit hakea
Kuinka suurta apurahaa voit hakea
Mitä sinun on hyvä tietää lausunnoista
Kuka hakemuksesi arvioi
Milloin saat tietää päätöksen

Yleistä apurahoista

Apuraha vai palkka
Mitä työskentelyn vakuuttaminen tarkoittaa
Yliopistokorvaus
Mihin apurahoja ei myönnetä


Kulttuurirahaston apurahat

Kulttuurirahaston apurahoja voi hakea sekä keskusrahastosta että maakuntarahastoista. Apurahaa voi kuitenkin saada samaan tarkoitukseen vain yhdestä rahastosta.

Tieteen apurahat
Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti henkilökohtaisina työskentelyapurahoina väitöskirjaa tai väitöksen jälkeistä tutkimusta varten.

Tutkimusryhmille apurahoja myönnetään rajoitetusti. Vuosittain muutama tutkimusryhmä saa suuren, 50 000–250 000 euron hanketuen. Tutkimusryhmillä tarkoitetaan tässä yhteydessä kaksihenkisten työryhmien monivuotisia hankkeita sekä kaikkia yli kahden hengen työryhmien toteuttamia tutkimushankkeita.

Taiteen apurahat
Taiteen apurahoja voi hakea työskentelyyn, erilaisten kestoltaan rajattujen hankkeiden toteuttamiseen sekä hankintakuluihin. Tyypillisiä kohteita ovat esimerkiksi yksittäisen taiteilijan henkilökohtainen työskentely, työryhmän musiikki- tai teatteriproduktio tai soittimen tai muun työvälineen hankinta.

Henkilökohtaista työskentelyapurahaa hakevat voivat hakea samalla hakemuksella työstä aiheutuvien kulujen kattamiseen kuluapurahaa.


Tammikuun haku (maakuntarahastot)

Maakuntarahastojen yleinen hakuaika on vuosittain tammi-helmikuun vaihteessa. Maakuntarahastot tukevat ensisijaisesti omalla alueellaan tehtävää tieteellistä, taiteellista ja kulttuurityötä. Maakuntarahastoilla on lisäksi omia painotuksia, joihin kannattaa perehtyä rahastojen esittelysivuilla. Rahoitusta voi hakea erillisillä hakemuksilla useasta maakuntarahastosta, jos hanke toteutuu useamman maakuntarahaston alueella.

Tammikuun haussa voi lisäksi hakea apurahoja kotiseututyöhön, Taidetta hoitolaitoksiin- ja Kärkihankkeisiin sekä lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan:

Kotiseututyö
Maakuntarahastoista voi hakea apurahoja paikalliskulttuurin ja kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyviin hankkeisiin, kuten kotiseudun kulttuuriperinnön tallennukseen ja esittelemiseen, paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Kärkihanke
Kärkihankeapurahaa voi hakea tavanomaista suurempaa rahoitusta vaativiin hankkeisiin. Sen suuruus on 20 000–50 000 euroa. Osa maakuntarahastoista myöntää myös huomattavasti suurempia Kärkihankeapurahoja tai monivuotista rahoitusta.

Maakuntarahastojen mahdollisiin tarkempiin linjauksiin Kärkihankkeista voi tutustua
maakuntarahastojen esittelysivuilla.

Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta
Opettajat ja lapsi-, koululais- tai nuorisoryhmien vetäjät voivat hakea maakuntarahastoista apurahaa esimerkiksi kerhotoimintaan, taide- ja tiedepäiviin, musiikki- ja teatteriesityksiin sekä kuvataide- ja valokuvaprojekteihin.

Apurahoja ei myönnetä leirikouluihin, luokkaretkiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Apurahoja ei myönnetä kouluille, mutta hanke voi toteutua koulun tiloissa.

Taidetta hoitolaitoksiin
Taiteilijat, työryhmät ja yhteisöt voivat hakea Taidetta hoitolaitoksiin -apurahaa työskentelyyn tai hankkeisiin. Sen tavoitteena on edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta ja lisätä erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin.

Työskentely tai hanke voi toteutua hoito- ja hoivalaitoksissa tai muissa ympäristöissä, joiden asukkaiden tai käyttäjien on vaikea päästä taiteen äärelle. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit, sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset sekä päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt.


Hakemuksia arvioitaessa painotetaan seuraavia kriteereitä:
•     sisältö on taiteellisesti korkeatasoinen
•     suunnitelmassa huomioidaan toteuttamispaikan erityisluonne ja kunnioitetaan kohderyhmän tarpeita
•     taiteen yleisöt tai osallistujat kohdataan tasa-arvoisesti.


Maaliskuun haku (keskusrahasto)

Maaliskuussa haettavina ovat Argumenta- ja Taide toiseen -apurahat, joilla on omat hakuohjeensa. Tarkista hakuilmoitukset.
 

Elokuun haku (keskusrahasto)

Elokuussa haettavina ovat mm. liikkuvuusapurahat ja soitinlainat, joilla on omat hakuohjeensa. Tarkista hakuilmoitukset.
 

Lokakuun haku (keskusrahasto)

Keskusrahaston yleinen hakuaika on vuosittain lokakuussa. Lokakuun haun yhteydessä ovat lisäksi haettavissa Eminentia-, Taidetta hoitolaitoksiin- ja Keskusrahaston lisärahoitus vaihtuvalle tieteenalalle -apurahat:

Eminentia
Varttuneet tieteenharjoittajat ja taiteilijat voivat hakea 25 000 euron Eminentia-apurahaa. Apuraha on tarkoitettu työskentelyyn vapaana ansiotyöstä. Eläke ei estä hakemasta apurahaa.


Apurahaa voi hakea johonkin seuraavista:
•     elämäntyöstä saadun kokemuksen pohdiskeluun kuten kirjoittamiseen, retrospektiiviseen näyttelyyn
•     elämäntyön jakamiseen yleistajuisesti
•     aloitteelliseen työskentelyyn kulttuurin yhteiskunnallisen merkityksen lisäämiseksi

Taidetta hoitolaitoksiin
Taiteilijat, työryhmät ja yhteisöt voivat hakea Taidetta hoitolaitoksiin -apurahaa työskentelyyn tai hankkeisiin. Sen tavoitteena on edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta ja lisätä erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin.

Työskentely tai hanke voi toteutua hoito- ja hoivalaitoksissa tai muissa ympäristöissä, joiden asukkaiden tai käyttäjien on vaikea päästä taiteen äärelle. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit, sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset sekä päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt.


Hakemuksia arvioitaessa painotetaan seuraavia kriteereitä:
•     sisältö on taiteellisesti korkeatasoinen
•     suunnitelmassa huomioidaan toteuttamispaikan erityisluonne ja kunnioitetaan kohderyhmän tarpeita
•     taiteen yleisöt tai osallistujat kohdataan tasa-arvoisesti.

Keskusrahaston lisärahoitus vaihtuvalle tieteenalalle
Kulttuurirahasto myöntää lokakuun haussa noin miljoonan euroa vuosittain vaihtuvalle tieteenalalle. Hakuilmoitus ja apurahaa koskeva hakuohje julkaistaan erikseen.

Sisällysluetteloon

Kuka voi hakea apurahaa

Hakea voivat kaikki suomalaiset, Suomessa asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt. Hakea voivat myös muut, jos hakemuksella on selkeä, vahva yhteys Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin. Alle 15-vuotias täyttää hakemuksen yhdessä huoltajansa kanssa.

Maalis- ja elokuussa haussa olevilla apurahoilla voi olla tarkempia rajauksia. Tarkista hakuilmoitukset!

Tammi- ja lokakuun hauissa apurahaa voi hakea

a) henkilö yksin omaan työskentelyyn ja/tai kuluihin.

b) useammasta henkilöstä koostuva työryhmä ryhmän jäsenten työskentelyyn ja/tai hankekuluihin. Työryhmän jäseniksi sopivia ovat vain tieteellistä tai taiteellista työtä tekevät henkilöt. Työryhmällä on oltava yksi vastuuhenkilö, joka vastaa mahdollisesti myönnettävästä apurahasta Kulttuurirahastolle sekä tarvittaessa eläkelaitokselle (Mela) ja verottajalle.

Tieteellisen tutkimusryhmän johtaja tai taiteellisen työryhmän vetäjä ei voi hakea toisen henkilön puolesta työskentelyapurahaa ellei hän myös itse työskentele hakemallaan työryhmäapurahalla. Toisen puolesta hakemisen sijaan hän voi antaa lausunnon esim. väitöskirjan tekijälle tämän henkilökohtaisen hakemuksen tueksi.

Taiteen työryhmä voi hakea työskentelyapurahaa hankkeen tuottajalle, jos tuottaja on osa taiteellista työryhmää.

Työryhmän jäsenet eivät voi hakea henkilökohtaista apurahaa samaan hankkeeseen toisella hakemuksella. Samaa kohdetta varten tehdään vain yksi hakemus.

c) rekisteröity yhteisö (esim. yhdistys tai osuuskunta) hankkeen kuluihin, ml. palkkakustannuksiin. Säännöllisen julkisen rahoituksen piiriin kuuluvat yhteisöt voivat hakea apurahoja lyhytkestoisiin erillishankkeisiin. Yleisesti hakukelpoisia ovat organisaatiot, joiden toimintaa rahoitetaan valtion tai kunnan harkinnanvaraisin toiminta-avustuksin.

Jos yhteisöä ei ole rekisteröity, hakemus jätetään työryhmänä.

Sisällysluetteloon

Minkälaisia apurahoja voit hakea

Apurahat jakaantuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin. Samalla hakemuksella voi hakea sekä työskentely- että kuluapurahaa. Tällaisia ovat esim. taiteellinen työskentely ja keramiikkauunin hankinta, väitöskirjatyö ja laboratoriopalveluiden osto tai tanssiproduktioon sisältyvä taiteellinen työskentely ja puvustus- ynnä muut tuotantokulut. On mahdollista, että apuraha myönnetään vain työskentelyyn tai vain kuluihin.

Työskentelyapuraha on tarkoitettu kokopäiväiseen päätoimiseen työskentelyyn, kattamaan tavanomaisia henkilökohtaisia elinkustannuksia tietyllä ajanjaksolla. Sen hakemiseksi edellytetään työ- tai tutkimussuunnitelma, mutta ei tulo- ja menoarviota apurahan käytöstä.

Työskentelyapurahan kanssa ei voi samanaikaisesti nauttia toista vastaavaa rahoitusta. Työskentelyapurahan käyttäminen edellyttää vapautta ansiotyöstä. Palkallisen loman aikana ei voi nauttia työskentelyapurahaa. Apurahakaudella on mahdollista tehdä sivutoimisesti ansiotyötä tai muuta palkallista tehtävää enintään 25 % kokoaikaisesta työajasta.


•     Apurahatyöskentely voi alkaa aikaisintaan apurahapäätöksen jälkeen tai viimeistään vuoden kuluttua siitä.
•     Jos työskentelyapurahaa haetaan työryhmän jäsenille, myös työryhmän vastuuhenkilön tulee tehdä haettavalla apurahalla työtä.
•     Työskentelyapurahaa ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle eikä maksettavaksi palkkana tai palkkiona.
•     Perustutkintoa tekevät opiskelijat eivät voi hakea työskentelyapurahaa.
•     Yhteisöt eivät voi hakea työskentelyapurahaa.

Kuluapurahalla katetaan toiminnasta syntyviä kuluja, kuten arkeologisen kaivauksen tai teatteriproduktion kuluja, musiikin mestarikursseja tai yksittäisiä työvälinehankintoja. Kuluapurahahakemukseen on tärkeää liittää yksityiskohtainen, kattava tulo- ja menoarvio.

Kuluapurahaa
voi käyttää vasta apurahapäätöksen jälkeen toteutuviin kuluihin.

Kuluapurahaa voi hakea apurahahankkeeseen liittyviin poikkeuksellisiin matkakustannuksiin. Pelkkiä kokous- ja luentomatkoja ei tueta.


•    Jos harkitset kuluapurahan hakemista toisen henkilön työskentelykuluihin, lue tarkkaan luku Apuraha vai palkka.
•    Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat voivat hakea perusopintojen loppuvaiheessa apurahaa lopputyön aiheuttamiin kuluihin, kuten kenttätyö- tai materiaalikustannuksiin.

Sisällysluetteloon

Kuinka suurta apurahaa voit hakea

Työskentelyapuraha on aina määrätyn suuruinen. Sen ”mittayksikkö” on kuukausi.  

Hakemasi apurahan määrään vaikuttaa siis työskentelysi kesto. Katso taulukosta 1. eri kuukausia vastaava apurahan määrä.

Taulukko 1. Työskentelyapurahan määrä (suluissa määrä tohtoreille tutkimukseen)
kk kk
12 24 000 (30 000) 6 12 000 (15 000)
11 22 000 (27 500) 5 10 000 (12 500)
10 20 000 (25 000) 4 8 000 (10 000)
9 18 000 (22 500) 3 6 000 (7 500)
8 16 000 (20 000) 2 4 000 (5 000)
7 14 000 (17 500)    

Vuoden työskentelyapuraha on 24 000 euroa (tohtoreille tutkimukseen 30 000 euroa).

Työskentelyapurahaa voi hakea yhdelle henkilölle enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Poikkeuksia ovat Kolmivuotiset apurahat ja Tohtorikoulutettavan yhteisrahoitus. Huomaathan, että jos haet samassa haussa työskentelyapurahaa sekä henkilökohtaisella hakemuksella että työryhmän jäsenenä, sinulle voidaan myöntää rahoitusta enintään 12 kuukaudeksi.


Vähintään neljän kuukauden työskentelyyn myönnetystä apurahasta on suoritettava lakisääteiset vakuutusmaksut. Ne sisältyvät taulukkosummiin. Työskentelyapurahaan katsotaan sisältyvän myös tavanomaiset matka-, materiaali-, laite- ja työhuonekustannukset (vuosiapurahasta korkeintaan 4 000 euroon asti) sekä yliopistoille tarvittaessa maksettava yliopistokorvaus. Älä hae näihin menoihin kuluapurahaa.

Älä hae taulukkoa vastaamattomia summia.

Kuluapuraha haetaan arvioitujen kustannusten mukaan. Kuluapurahahakemuksessa on aina esitettävä tulot ja menot erittelevä kustannusarvio.

Tammikuun haussa haettava alaraja on 2 000 euroa. Lokakuun haussa alaraja on 3 000 euroa lukuun ottamatta perustutkinto-opiskelijoiden lopputyökuluapurahoja, joiden suuruus on 1 000–4 000 euroa.

Lokakuun haussa voidaan tukea merkittäviä hankkeita suurilla apurahoilla. Kilpailu suurista hankerahoista on erittäin kova. Yli 100 000 euron apurahoja myönnetään vuosittain vain muutamia, yli 50 000 euron apurahoja parikymmentä. Voit tutustua aiempiin myöntöpäätöksiin sivulla Myönnetyt apurahat.

Suurimmissa hankkeissa katsotaan eduksi, jos rahoituspohja on laaja. Huolellisesti mietitty omarahoitus (esim. pääsylipputulot) lisää hankkeen uskottavuutta. Useampivuotisten hankkeiden tulo- ja menoarviossa on esitettävä vuosittaiset kustannukset yksityiskohtaisesti koko kestoajalta.

Kulttuurirahasto ei rahoita mitään toimintaa pysyvästi. Samalle hakijalle voidaan myöntää apuraha samaan tarkoitukseen yhtäjaksoisesti korkeintaan kolmen vuoden ajan.

Kolmivuotiset apurahat
Kulttuurirahasto myöntää vuosittain myös kolmivuotisia apurahoja, tyypillisesti yhden kullekin hakualalle. Maakuntarahastoista niitä myönnetään hoitokunnan harkinnan mukaan. Koska kolmivuotisia apurahoja myönnetään vain rajattu määrä, osalle sellaista hakeneista myönnetään lyhyempi vuosiapuraha.


Kolmivuotisena myönnetyn apurahan saajan on jätettävä jatkohakemukset toisen ja kolmannen vuoden apurahoista. Jos apuraha on myönnetty kolmivuotisena keskusrahastosta, jatkohakemuksen voi jättää ympäri vuoden Apurahanhakijan verkkopalveluun. Jos apuraha on myönnetty kolmivuotisena maakuntarahastosta, jatkohakemus jätetään tammikuun haussa.

Tohtorikoulutettavan yhteisrahoitus
Kulttuurirahasto tarjoaa tohtorikoulutettaville mahdollisuuden yhdistää apuraha palkalliseen työsuhteeseen niin, että ne yhdessä mahdollistavat kokopäiväisen jatko-opiskelun.
Tässä tukimuodossa tohtorikoulutettava, jolla on 56 %:n työsuhde yliopistoon tai muuhun tutkimuslaitokseen, voi hakea kokovuotista työskentelyapurahaa käytettäväksi kahdessa vuodessa. Vastaavasti puolivuotista työskentelyapurahaa voi hakea 12 kuukaudeksi.

Hakemukseen on liitettävä työnantajan lausunto järjestelystä. Apurahan käyttöaikaa on kuitenkin mahdollista muuttaa jälkikäteenkin ottamalla yhteyttä Kulttuurirahastoon.

Sisällysluetteloon

Mitä sinun on hyvä tietää lausunnoista

Lausuntojen merkitys erityisesti tieteen hakemuksissa on huomattava. Niillä voi olla merkitystä myös taiteilijauran alkuvaiheessa. Perus- ja jatko-opintovaiheissa työnohjaajan lausunto opintomenestyksestä tai työ-/tutkimussuunnitelmasta on pakollinen. Post doc -vaiheessa lausunto on toivottava. Lausuntolomakkeeseen voi tutustua Lausunnonantajan verkkopalvelussa.

Pyydä lausunnonantajaa käyttämään Lausunnonantajan verkkopalvelua. Kirjautuminen edellyttää henkilökohtaisten verkkopankkitunnusten käyttöä. Mikäli lausunnonantajalla ei ole suomalaisia pankkitunnuksia, hän voi rekisteröityä palvelun käyttäjäksi. Anna lausunnonantajalle hakemuksesi tunnusviite. Se ohjaa lausunnon hakemukseesi automaattisesti.

Jos lausunnonantaja ei halua käyttää verkkopalvelua, voit lisätä häneltä saamasi vapaamuotoisen lausunnon hakemuksesi liitteeksi.

Lausunnonantaja ei näe hakemustasi. Hakijalle ei myöskään välitetä lausuntoa nähtäväksi eikä tietoa siitä, onko lausuntoa jätetty. Kulttuurirahasto suojaa näin hakijoiden ja lausunnonantajien oikeutta yksityisyyteen.

Kulttuurirahasto ottaa huomioon vain hakuaikana, määräaikaan mennessä Lausunnonantajan verkkopalveluun jätetyt tai Apurahanhakijan verkkopalvelussa hakemuksen liitteenä toimitetut lausunnot.

Lausunnonantajan verkkopalvelu sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Sisällysluetteloon

Kuka hakemuksesi arvioi

Apurahahakemukset vertaisarvioidaan.

Keskusrahastossa hakemuksia arvioi yli 40 toimikuntaa, joiden jäseniksi kutsutaan 2‒3 vuosittain vaihtuvaa ulkopuolista asiantuntijaa. Puheenjohtajina toimivat Kulttuurirahaston luottamuselimiin valitut henkilöt.


Maakuntarahastojen hakemukset arvioi kunkin maakunnan kulttuuria monipuolisesti edustava hoitokunta. Arvioinnissa käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Kulttuurirahasto kannustaa asiantuntijoita painottamaan henkilökohtaista näkemystään. Hakijan kannalta tämä tarkoittaa, että kielteinen päätös koskee vain kyseistä hakua. Seuraavan haun päätöksentekoon osallistuvat uudet asiantuntijat.

Asiantuntijat eivät perustele päätöksiään kirjallisesti. Siksi hakemuksista ei voi saada palautetta.

Hakemusten käsittelyssä sovelletaan erittäin tarkkoja esteellisyysperiaatteita. Myönnetty apuraha voidaan peruuttaa, jos esteellisyys todetaan päätöksenteon jälkeen.


Hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti. Asiantuntijoiden henkilöllisyyttä ei julkisteta.

Sisällysluetteloon

Milloin saat tietää päätöksen

Lokakuun haun (keskusrahasto) apurahoista päätökset kerrotaan noin viikkoa ennen tammikuun hakuajan päättymistä. Tammikuun haun (maakuntarahastot) apurahoista päätetään kevään aikana.

Saat ilmoituksen päätöksestä sähköpostitse. Jos et ole saanut sitä, tarkista roskapostikansiosi!

Tammikuun haussa myönteisen apurahapäätöksen saaneille luovutetaan päätöskirje sekä stipendikirja maakuntarahaston vuosijuhlassa.

Lokakuun haussa myönteisen apurahapäätöksen saaneille lähetetään sähköpostitse päätöskirje ja kutsu keskusrahaston vuosijuhlaan. Stipendikirja postitetaan vuosijuhlan jälkeen.

Sisällysluetteloon

Yleistä apurahoista


Apuraha vai palkka

Työskentelyapuraha on tarkoitettu kokopäiväiseen päätoimiseen työskentelyyn vapaana ansiotyöstä.

Apurahasta ei pääsääntöisesti makseta tuloveroa. Verovapaus koskee kuitenkin ainoastaan yksityishenkilöille tieteelliseen tai taiteelliseen työhön myönnettyjä apurahoja.

Jos olet yksityishenkilö tai työryhmähakija, voit hakea kuluapurahaa aputyövoiman ostamiseen tai palkkaamiseen. Palkallista aputyövoimaa voivat olla muut kuin tieteellistä tai taiteellista työtä tekevät, esim. tutkimusavustaja, laboratorioassistentti, ääniteknikko, näyttelynrakentaja.

Ota huomioon mahdolliset velvollisuutesi työnantajana ja huomioi palkkaamisesta aiheutuvat sivukulut tulo- ja menoarviossa.

Jos haet apurahaa rekisteröidylle yhteisölle, et voi hakea työskentelyapurahaa vaan ainoastaan kuluapurahaa palveluiden ostoon tai palkkaan. Rekisteröidyn yhteisön edelleen maksamat korvaukset tehdystä työstä ovat aina palkkaa, josta tulee suorittaa työnantajan sivukulut. Tämä on syytä ottaa huomioon tulo- ja menoarviossa.

Sisällysluetteloon

Työskentelyapurahaan liittyvät vakuutukset

Apurahatyöskentelyyn liittyy apurahansaajan lakisääteinen velvollisuus vakuuttaa oma työskentelynsä. Jos olet saanut vähintään neljän kuukauden työskentelyapurahan, vakuutus on pakollinen.

Apurahansaajan on varattava työskentelyapurahastaan noin 15 % vakuutusmaksuihin ja huolehdittava itse vakuutusten ottamisesta ja maksamisesta.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen osalta.

Jos olet saanut kokovuotisen työskentelyapurahan, Kulttuurirahasto tarjoaa vapaaehtoisen lakisääteistä sosiaaliturvaa täydentävän henkilövakuutuksen. Kulttuurirahasto maksaa vakuutuksen puolestasi. Etu korottaa apurahaasi noin 200 eurolla. Vakuutus sisältää tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutuksen ja on voimassa myös vapaa-ajalla yhtäjaksoisesti yhden vuoden ajan ensimmäisen apurahaerän nostamisesta. Vakuutuksen turvin voi käyttää yksityistä terveydenhuoltoa pienellä omavastuulla. Vakuuttamista hoitaa Benefit Advisors Oy. Vakuutus tarjotaan alle 60-vuotiaille. Hakemisohjeet saat apurahapäätöksen liitteenä.

Sisällysluetteloon

Yliopistokorvaus

Kulttuurirahasto on tehnyt kaikkien Suomen yliopistojen kanssa sopimuksen apurahansaajien aseman parantamiseksi yliopistoissa. Tämä takaa Kulttuurirahaston apurahansaajille samanlaiset työskentelyn perusedellytykset kuin vastaavissa tehtävissä työskentelevillä tutkijoilla ja tohtorikoulutettavilla. Sopimus koskee myös tohtoreita laitoksen harkinnan mukaan.

Perusedellytyksillä tarkoitetaan mm. asianmukaisia työ- ja laboratoriotiloja, tietoliikenne-, posti-, tulostus- sekä kirjasto- ja tietopalveluja (aineistojen käyttölisenssien niin mahdollistaessa) siinä määrin kuin ne ovat yleisesti tutkijoiden ja tohtorikoulutettavien käytössä.

Jos haluat hankkia perusedellytykset yliopistolta, sovi järjestelyistä ja korvauksen maksamisesta yliopiston kanssa. Jos et halua tehdä sopimusta yliopiston kanssa, voit korvauksen avulla järjestää tarvitsemasi edellytykset itse.

Sisällysluetteloon

Mihin apurahoja ei myönnetä

Apurahoja ei myönnetä:
•     palkan tai muiden etuuksien lisänä tai kannustusapurahana
•     hakijalle, jolla jo on rahoitus seuraavalle 12 kuukaudelle
•     sosiaalisin perustein
•     voittoa tavoittelevaan liiketoimintaan
•     perustutkinto-opiskelijoille työskentelyapurahana eikä opintoihin sisältyvään opiskelijavaihtoon
•     post doc -tutkimukseen ulkomailla lukuun ottamatta alle lukuvuoden pituisia vierailuja
•     pelkästään painatuskuluihin tai äänitteiden monistamiseen
•     työharjoitteluun

Päätöksiä tehdessään Kulttuurirahasto noudattaa myös seuraavia periaatteita:
•     apurahoja ei pääsääntöisesti myönnetä perustutkinto-opintojen opiskelukuluihin (esim. lukukausimaksut)
•     apurahoja ei myönnetä sellaisten organisaatioiden perustoimintaan, jotka ovat luonteeltaan julkisrahoitteisia (esim. yliopisto tai vos-rahoitusta nauttiva kaupunginteatteri). Apurahoja voidaan kuitenkin myöntää em. organisaatioiden lyhytkestoisiin erillishankkeisiin. Yleisesti hakukelpoisia ovat organisaatiot, joiden toimintaa rahoitetaan valtion tai kunnan harkinnanvaraisin toiminta-avustuksin.

Valmistaudu hakemuksen tekoon jatkamalla Hakemuksen täyttöohjeeseen

Sisällysluetteloon