Toimintavuosi 2016–2017

Omaisuuden tuotto tyydyttävä

Viiden vahvan sijoitusvuoden jälkeen Kulttuurirahaston omaisuuden arvo ei enää kasvanut vaan säilyi edellisenä vuonna saavutetulla ennätystasolla.

Suomen Kulttuurirahaston omaisuuden käypä arvo oli toimintavuoden päättyessä edellisvuoden tasolla eli 1 618 miljoonaa euroa. Tästä sijoitusomaisuuden käypä arvo oli 1 473 milj. euroa. Sijoitusten tuotto toimintakaudella 1.10.2016–30.9.2017 oli 2,1 %.

Tilikauden kirjanpidollinen ylijäämä oli 8,1 milj. euroa. Omaisuuden myyntivoittoja kirjattiin 20,7 milj. euroa. Myyntivoitoista käytettiin 3,6 milj. euroa maakuntarahastojen yleisrahastojen apurahatoiminnan tukemiseen. Tämä mukaan lukien sijoitustoiminnan juoksevien tuottojen ja toimintalahjoitusten määrä ylitti apurahojen jaon ja muun sääntömääräisen toiminnan kulut 0,3 milj. eurolla.

Testamentteja ja lahjoituksia saatiin yhteensä 13,5 milj. euroa. Näistä pääomalahjoituksia oli 13,2 milj. euroa ja apurahoihin osoitettuja toimintalahjoituksia 0,3 milj. euroa. Toimintavuoden aikana perustettiin kahdeksantoista uutta nimikkorahastoa, kymmenen keskusrahastoon ja kahdeksan maakuntarahastoihin. Yksi nimikkorahasto lakkautettiin. Säätiöllä oli 30.9.2017 kaikkiaan 843 rahastoa.

Maailmantalouden kasvu on toimintavuoden aikana piristynyt merkittävästi, ja vahvistuminen on ollut laaja-alaista. Myös Suomi on vihdoin päässyt mukaan globaaliin kasvuun. Erityisen ilahduttavaa on ollut sekä euroalueen että kehittyvien maiden elpyminen. Ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen näyttäisivät kaikki OECD-maat yltävän positiiviseen talouskasvuun vuonna 2017. Työttömyys on kääntynyt laskuun ja vienti on pysynyt hyvällä tasolla vahvistuneesta eurosta huolimatta. Suomen kannalta myönteistä on myös Venäjän talouskasvun piristyminen. Sen sijaan Yhdysvalloissa talouskasvu on ollut ennakoitua hitaampaa. Vaikka investoinnit ja teollisuus ovat olleet hyvässä vauhdissa, yksityinen kulutus on jäänyt odotuksista.

Maailmantalouden vahva vire siivitti globaalit osakemarkkinat hyvään nousuun. Tilikauden päättyessä MSCI World-indeksi oli noussut 12,3 %. Piristyvän talous- ja tuloskasvun odotetaan edelleen tukevan osakemarkkinoiden myönteistä kehitystä. Arvostustasot ovat kuitenkin korkeat, ja sijoittajat reagoivat herkästi tulospettymyksiin. Kevään ja kesän aikana euro on vahvistunut USA:n dollaria vastaan, ja eurosijoittajalle tämä on heikentänyt USA:n ja Japanin pörssien euromääräisiä tuottoja. Korkomarkkinoilla korot ovat pysyneet keskuspankkien toimien seurauksena alhaisella tasolla. Toimintavuoden aikana luottoriskillisten yrityslainojen luottoriskimarginaalit ovat jatkaneet kaventumistaan ja ovat laskeneet lähelle ennätysalhaisia tasoja.

Kulttuurirahaston osakesijoitusten tuotto oli toimintavuoden aikana vaatimaton eli 0,4 %. Vertailuindeksin tuotto oli vastaavalla ajanjaksolla 15,8 %. Indeksiä heikompi tuotto johtui siitä, että Säätiön suurimman sijoituksen eli Huhtamäen osakkeen kurssi laski loppuvuonna 2016 korjaten edellisten vuosien voimakasta nousua. Säätiön pitkien korkosijoitusten tuotto oli 3,9 % vertailuindeksin tuoton ollessa 1,5 %. Muiden sijoitusten eli lähinnä pääomarahastojen tuotto oli 9,9 %. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 4,8 %.

Sijoitusten suurimmat epävarmuudet liittyvät entiseen tapaan globaalin talouden ja pääomamarkkinoiden kehitykseen. Sijoitusmarkkinoiden matala riskin hinnoittelu voi altistaa markkinat nopeille ja jyrkillekin korjausliikkeille, mikäli jokin markkinoiden odotuksista poikkeava negatiivinen tekijä realisoituu. Myös geopoliittiset riskit ovat kohonneet USA:n ja Pohjois-Korean jo ennestään huonojen välien kiristymisen seurauksena. Euroalueella huolta aiheuttavat Katalonian tilanne Espanjassa sekä Brexit-neuvottelujen polkeminen paikoillaan.

Kulttuurirahaston omaisuus on hajautettu eri omaisuusluokkiin, ja pitkäaikaisena sijoittajana sillä on hyvä riskin- sekä kriisinsietokyky. Runsaiden kassavarojen ansiosta Säätiön budjetoitu menokehitys kestää tarvittaessa pitkäänkin jatkuvan kurssilaskun.