Toimintavuosi 2017–2018

Politiikka palasi markkinoille. Kulttuurirahaston osakesijoitusten tuotto oli heikko johtuen Säätiön suurimman sijoituksen eli Huhtamäen osakkeen heikosta kurssikehityksestä.

Tarkemmat tiedot tilinpäätöksestä ja taseesta löydät täältä.

Suomen Kulttuurirahaston omaisuuden käypä arvo oli toimintavuoden päättyessä 1 584 miljoonaa euroa. Omaisuudesta sijoitusomaisuuden käypä arvo oli 1 405 milj. euroa. Sijoitusten tuotto toimintakaudella 1.10.2017–30.9.2018 oli 0,3 %. Vertailuindeksin tuotto vastaavalla ajanjaksolla oli 6,4 %.

Salkun heikko tuotto johtuu edellisvuoden tapaan Säätiön suurimman sijoituksen eli Huhtamäen osakkeen heikosta kurssikehityksestä. Huhtamäen kurssi laski 17,3 %, kun kurssit Helsingin pörssissä nousivat Cap tuottoindeksillä mitattuna vastaavana aikana 11 %. Tuottoindeksin kehitys ei kuitenkaan kerro koko totuutta osakekurssien kehityksestä Helsingin pörssissä, koska muutaman indeksipainoltaan suuren yhtiön kuten Nesteen (+92 %), UPM:n (+53 %) ja Fortumin (+36 %) erinomainen tuotto selittää suurimman osan indeksin noususta. Muiden yhtiöiden kurssikehitys on suurimmaksi osaksi jäänyt vaatimattomaksi.

Tilikauden kirjanpidollinen alijäämä oli 1,8 milj. euroa. Omaisuuden myyntivoittoja kirjattiin 9,3 milj. euroa. Myyntivoitoista käytettiin 4,3 milj. euroa maakuntarahastojen yleisrahastojen apurahatoiminnan tukemiseen. Myyntivoitot mukaan lukien sijoitustoiminnan juoksevien tuottojen ja toimintalahjoitusten määrä alitti apurahojen jaon ja muun sääntömääräisen toiminnan kulut 1,5 milj. eurolla.

Testamentteja ja lahjoituksia saatiin yhteensä 4,2 milj. euroa. Näistä pääomalahjoituksia oli 3,9 milj. euroa ja apurahoihin osoitettuja toimintalahjoituksia 0,3 milj. euroa. Toimintavuoden aikana perustettiin kolme uutta nimikkorahastoa, yksi keskusrahastoon ja kaksi maakuntarahastoihin. Yksi nimikkorahasto lakkautettiin. Säätiöllä oli 30.9.2018 kaikkiaan 845 rahastoa.

Vuoden vaihteessa 2017–2018 maailman kasvunäkymä oli suotuisa. Helmikuussa tunnelma muuttui ja globaaleilla osakemarkkinoilla koettiin korjausliike.

Vuoden vaihteessa 2017–2018 maailman kasvunäkymä oli suotuisa. Kaikki talousalueet kasvoivat, luottamus oli korkealla ja sijoitusmarkkinoiden vire oli positiivinen. Helmikuussa tunnelma muuttui ja globaaleilla osakemarkkinoilla koettiin korjausliike. Sen taustalla olivat sekä USA:n keskuspankin rahapolitiikan normalisointiin liittyvät ohjauskoron nostot että voimakkaan talouskasvun ja ennätysalhaisen työttömyyden johdosta kasvaneet inflaatiopelot. Myös Kiinassa talouden kasvu hidastui odotettua enemmän, ja kasvun heikkeneminen heijastui paitsi muille kehittyville markkinoille myös Eurooppaan, joka avoimena ja vientivetoisena talousalueena on kytköksissä Kiinan kasvuun ja globaaliin kaupankäyntiin. Kevään aikana myös politiikka palasi markkinoille. Hermostusta aiheuttivat Kiinan ja USA:n välillä uhkaava kauppasota, Turkin ja Argentiinan velkaongelmat sekä Italian vaalit voittaneiden populistipuolueiden budjettisuunnitelmat.

Osake- ja korkomarkkinoilla Yhdysvalloista on tullut kohonneen korkotason, vahvan dollarin sekä hyvän talouskasvun johdosta sijoittajille turvasatama. Kun sijoitusvirrat ovat ohjautuneet USA:n markkinoille kehittyvien maiden osakkeet ja valuutat ovat heikentyneet voimakkaasti sekä riskilisät korkomarkkinoilla kasvaneet. Myös Euroopassa osakemarkkinoiden kehitys on ollut vaisua, vaikka osakkeiden arvostustaso on huomattavasti USA:ta maltillisempi. Valuuttamarkkinoilla euro on heikentynyt suhteessa dollariin.

Kulttuurirahaston osakesijoitusten tuotto oli toimintavuoden aikana negatiivinen eli -3,1 %. Vertailuindeksin tuotto oli vastaavalla ajanjaksolla 9,2 %. Tuottoeron selittävä tekijä oli suurimmaksi osaksi Huhtamäen osakkeen kehitys. Huhtamäen osakekurssi laski toimintavuoden aikana 17,3 %

Säätiön korkosijoitusten tuotto rahamarkkinasijoitukset mukaan lukien oli 0 % vertailuindeksin tuoton ollessa -0,3 %. Muiden sijoitusten eli lähinnä pääomarahastojen tuotto oli 10,4 %. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 13,8 %.

Kulttuurirahasto noudattaa sijoitustoiminnassaan vallitsevan lainsäädännön lisäksi vastuullisia ja kestäviä periaatteita. Kulttuurirahaston omaisuus on hajautettu eri omaisuusluokkiin, ja pitkäaikaisena sijoittajana sillä on hyvä riskin- sekä kriisinsietokyky. Runsaiden kassavarojen ansiosta Säätiön budjetoitu menokehitys kestää tarvittaessa pitkäänkin jatkuvan kurssilaskun.

Sijoitusten suurimmat epävarmuudet liittyvät entiseen tapaan globaalin talouden ja pääomamarkkinoiden kehitykseen. Sijoitusmarkkinoilla voi tapahtua nopeita ja jyrkkiäkin korjausliikkeitä, mikäli jokin markkinoiden odotuksista poikkeava negatiivinen tekijä realisoituu.