Hakemuksen täyttöohje

Kirjaudu apurahanhakijan verkkopalveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi. Jos sinulla ei ole suomalaisia verkkopankkitunnuksia, voit rekisteröityä palvelun käyttäjäksi.

Hakemuksen rakenne
Hakemuksen kieli
Hakija
Apuraha
Työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelma ja sen tiivistelmä
Ansiot
Muu rahoitus
Liitteet
Sitoumus
Lähetys
Hakemuksen hallinta

Hakemuksen rakenne

Hakemuslomake koostuu seuraavista sivuista:
Hakemus, Hakija, Apuraha, Työsuunnitelma, Ansiot, Muu rahoitus, Liitteet, Sitoumus, Lähetys.

Hakijasivun jälkeen voit täyttää sivut valitsemassasi järjestyksessä. Tiedot tallentuvat automaattisesti siirryttäessä sivulta toiselle.

Täytä lomake soveltuvin osin. Hakemusta ei tarvitse tehdä alusta loppuun kerralla. Se on aluksi luonnos ja täydennettävissä lähettämishetkeen asti.   

Voit esikatsella hakemustasi tulostusmuodossa. Esikatselussa tarvitset Adobe Reader -ohjelmaa.

Alkuun

Hakemuksen kieli

Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä.

Apurahan aihe pyydetään suomeksi kaikilta hakijoilta.

Alkuun

Hakija

Valitse hakijatyyppi: yksityishenkilö, työryhmä, rekisteröity yhteisö.

Huomaathan, että hakemuslomake muuttuu valinnan mukaan.

Työryhmän vastuuhenkilö täyttää hakijasivun omilla tiedoillaan. Vastuuhenkilö vastaa mahdollisesti myönnettävästä apurahasta Kulttuurirahastolle sekä tarvittaessa eläkelaitokselle (Mela) ja verottajalle. Lisäksi kaikki tieteellistä tai taiteellista työtä tekevät työryhmän jäsenet on nimettävä.

Henkilöiden ja työryhmien apurahojen maksatuksesta sopimista varten Kulttuurirahasto tarvitsee apurahansaajan henkilötunnuksen. Sen antaminen hakuvaiheessa nopeuttaa asiointia huomattavasti.

Rekisteröidyltä yhteisöltä vaaditaan Y-tunnus tai yhdistysrekisterinumero.

Alkuun

Apuraha

Apuraha-sivulla pyydetään hakemuksen alaa ja käyttötarkoitusta selventäviä tietoja, haetun apurahamäärän erittelyä ja lausunnonantajien nimiä.

Apurahan aihe

Apurahan aiheesta on käytävä ilmi, mistä hakemuksessa on kysymys.

Kirjoita se suomen kielellä lyhyesti ja niin yleistajuisesti, että sitä voidaan käyttää julkisessa tiedotuksessa. Viittaus työsuunnitelmaan ei riitä.

Esimerkkejä:
kontrabasson jousen hankintaan
laulun mestarikurssille osallistumiseen
kirjalliseen työskentelyyn
näyttelyn järjestämiseen
marjojen terveysvaikutusta käsittelevään pro gradu -työhön
maaseudun palveluja käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen

Hakemuksen ala

Valitse aloista se, jolla toimivien asiantuntijoiden haluat ensisijaisesti lukevan hakemuksesi.

Harkitse ala tarkkaan, erityisesti jos työsi sijoittuu vakiintuneiden tieteen- tai taiteenalojen välimaastoon tai jos kyseessä on useamman alan yhteishanke. Tarvittaessa voit perustella valintasi ja ehdottaa vaihtoehtoisia aloja työsuunnitelmasi tiivistelmän alussa.

Jos haet työskentelyapurahaa tieteellisen kirjallisuuden kääntämiseen, yleistajuisen tietokirjan, elämäkerran tai muun julkaisun kirjoittamiseen, valitse luettelosta sopiva tieteen tai taiteen ala teoksen aiheen tai henkilön taustan mukaan.

Jos haet kuluapurahaa perustutkintoon kuuluvan lopputyön erityiskustannuksiin, valitse luettelosta Tieteen ja taiteen perusopinnot.

Jos haet apurahaa tieteen tai taiteen muista kuin perustutkinto-opinnoista aiheutuviin kustannuksiin, esimerkiksi musiikin mestarikurssiin, valitse oma tieteen tai taiteen alasi.

Jos haet tammikuun haussa maakuntarahastoista apurahaa kotiseututyöhön, valitse luettelosta sopiva tieteen tai taiteen ala (esim. historia, kulttuurien tutkimus tai jokin taiteen aloista). Valitun alan asiantuntijatoimikunta arvioi myös kotiseututyöhakemuksen.

Lausunnonantajat

Jos olet pyytänyt hakemuksesi tueksi lausuntoja, luettele lausunnonantajien nimet (1–3).

Nimikkorahastot

Jos löydät hakemuksesi alaan erityisen sopivia jakovuorossa olevia nimikkorahastoja, kannattaa ne kirjata lomakkeeseen (enintään kolme). Muita sopivia vaihtoehtoja voit mainita työsuunnitelman tiivistelmässä.

Haettavan apurahan määrä ja erittely

Työskentelyapurahalla tarkoitetaan taulukon 1. mukaista taiteellisen tai tieteellisen työskentelyn osuutta.

Taulukko 1. Työskentelyapurahan määrä (suluissa määrä tohtoreille tutkimukseen)

kk

kk

12

24 000 (30 000)

6

12 000 (15 000)

11

22 000 (27 500)

5

10 000 (12 500)

10

20 000 (25 000)

4

8 000 (10 000)

9

18 000 (22 500)

3

6 000 (7 500)

8

16 000 (20 000)

2

4 000 (5 000)

7

14 000 (17 500)

 

 

Kokovuotisen työskentelyapurahan määrä on 24 000 euroa eli 12 x 2 000 euroa. Tohtoreille tutkimustyöhön tarkoitettu kokovuotinen apuraha on 30 000 euroa eli 12 x 2500 euroa.

Vähintään neljän kuukauden työskentelyyn myönnetystä apurahasta on suoritettava lakisääteiset vakuutusmaksut (n. 15 %). Ne sisältyvät taulukkosummiin. Työskentelyapurahaan katsotaan sisältyvän myös tavanomaiset matka-, materiaali-, laite- ja työhuonekustannukset (vuosiapurahasta korkeintaan 4 000 euroon asti) sekä yliopistoille tarvittaessa maksettava yliopistokorvaus.

Jos haet työskentelyapurahaa työryhmälle, merkitse tähän kohtaan työryhmän jäsenten apurahatyöskentelyn yhteenlaskettu osuus. Liitä hakemukseen selkeä esitys siitä, minkä suuruista työskentelyapurahaa haet jokaiselle työryhmän jäsenelle ja kuinka pitkään kunkin on tarkoitus työskennellä.

Esimerkki: Työryhmässä on neljä taiteellista työtä tekevää henkilöä, joista kaksi työskentelee 4 kuukautta (8 000 + 8000 euroa), yksi 2 kuukautta (4 000 euroa) ja yksi yhden kuukauden (2 000 euroa). Hakemukseen merkittävä työskentelyn kesto on tällöin 11 kk ja haettavan työskentelyapurahan määrä 22 000 euroa.

Jos haet vain työskentelyapurahaa, hakulomakkeen erittely riittää eikä hakemukseen tarvita erillistä tulo- ja menoarviota.

Jos haet lisäksi apurahaa kuluihin tai pelkästään kuluapurahaa, haettavan määrän on perustuttava tulo- ja menoarvioon. Laadi hakemukseesi selkeä taulukkoliite, jossa tulot ja menot ovat yhtä suuret.

  • Materiaali- ja laitekuluja ovat taiteen aloilla suurehkot hankinnat kuten soittimet, ja tieteen aloilla esim. laboratoriokokeet tai aloittavien tutkimusryhmien suuret laitehankinnat.
  • Aputyövoimalla ja ostopalveluilla tarkoitetaan hankkeen toteuttamiseksi välttämättömän työpanoksen hankintaa. Jos apurahaa käytetään aputyövoiman palkkaamiseen, huomioi määrässä verotus sekä sosiaaliturvamaksut.
  • Muilla kuluilla tarkoitetaan esim. tilavuokria tai yliopistojen perimiä yleiskustannusosuuksia.

Apurahakauden kesto

Jos haet apurahaa vain kuluihin, älä merkitse kestoa.

Jos haet työskentelyapurahaa, merkitse apurahatyöskentelyn kesto täysinä kuukausina.

Jos haet apurahaa työryhmälle, ja vähintään yksi ryhmän jäsen tekee työskentelyapurahalla työtä vähintään neljä kuukautta, merkitse koko työryhmän yhteenlaskettu työskentelyaika kuukausina. Laske kuukaudet yhteen, vaikka työskentely olisi kausittaista tai osa-aikaista.

Esimerkki: Työryhmässä on neljä taiteellista työtä tekevää henkilöä, joista kaksi työskentelee 4 kuukautta, yksi 2 kuukautta ja yksi 1 kuukauden. Hakemukseen merkittävä työskentelyn kesto on 11 kuukautta.

Jos haet kolmivuotista apurahaa, merkitse kestoksi 12 kuukautta.

Suorituspaikka
Merkitse työn suorituspaikka, jos kyseessä on yliopiston tai korkeakoulun laitos tai muu vastaava.
Jos työ tehdään pääosin muualla kuin Suomessa, merkitse työn suoritusmaa.
Jos kuulut tutkimusryhmään, ilmoita tutkimusryhmän johtajan nimi.

Alkuun

Työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelma tai sen tiivistelmä

Työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelmassa on kuvattava

  • työn tausta, tavoite ja merkitys
  • suorituspaikka
  • tämänhetkinen vaihe
  • toteuttamissuunnitelma
  • tulo- ja menoarvio*
  • aikataulu

*Tulo- ja menoarvio voi olla osa työsuunnitelmaa, mutta anna se myös erillisenä liitteenä.

Suunnitelma voi olla pituudeltaan korkeintaan 6 sivua (lisäksi mahdollinen sisällys- ja lähdeluettelo). Kiinnitä huomiota kieliasuun ja ymmärrettävyyteen. Kerro selkeästi, mitä aiot tehdä. Arvioija ei välttämättä ole juuri sinun erityisalasi asiantuntija.

Jos haet kolmivuotista apurahaa, laadi suunnitelma koko kolmen vuoden ajalle.

Jos olet saanut Kulttuurirahastosta aiemmin rahoitusta samalle hankkeelle, selvitä edistymistä ja uuden hakemuksen suhdetta aiempaan rahoitukseen.

Jos suunnitelma mahtuu kokonaisuudessaan hakemuslomakkeen tiivistelmäruutuun, sitä ei tarvita erillisenä liitteenä.

Suunnitelman tiivistelmä on pakollinen. Viittaus liitetiedostoon ei riitä.

Kuvaa tiivistelmässä lyhyesti ja yleistajuisesti, mihin tarkoitukseen haet apurahaa ja miten ja missä aikataulussa toteutat suunnitelmasi. Voit kertoa myös, miksi rahoituksen saaminen on tärkeää ja miksi juuri sinä voit toteuttaa suunnitelman. Vakuuta faktoilla ja näkemykselläsi.

Tiivistelmän maksimipituus on 6 000 merkkiä välilyönteineen. Älä käytä tiivistelmässä taulukoita tai luetteloita.

Alkuun

Ansiot

Merkitse lomakkeeseen enintään kuusi hakemustasi tukevaa ansiota. Toimi samoin julkaisujen kanssa.

Jos haet työryhmällesi työskentelyapurahaa, kerro vain apurahalla työskentelevien jäsenten ansioista.

Jos haet apurahaa rekisteröidylle yhteisölle, esittele tällä sivulla tiiviisti yhteisön aiempi toiminta.

Laajemmat ansioluettelot tai CV:t on annettava liitteenä.

Alkuun

Muu rahoitus

Luettele aiemmin saamasi (työryhmän tai yhteisön aiemmin saamat) apurahat kolmelta viime vuodelta (enintään kuusi). Jos haet apurahaa työryhmälle, voit luetella myös työryhmän jäsenten henkilökohtaiset apurahat.

Ilmoita vireillä olevat muut hakemukset samaan tai muuhun tarkoitukseen.

Jos haet tässä haussa työskentelyapurahaa sekä henkilökohtaisella hakemuksella että työryhmän jäsenenä, mainitse asiasta.

Ilmoita asemasi tohtorikoulutettavana eli onko tohtorikoulutettavan tehtäväsi kokonaan tai osittain rahoitettu, mille ajalle rahoitus on tarkoitettu ja onko sinulla vireillä hakemus palkalliseen tehtävään.

Työskentelyyn myönnettävä apuraha edellyttää vapautta ansiotyöstä.

Jos rahoitustilanteesi muuttuu hakuajan päättymisen jälkeen, esim. saat toisen apurahan, palkkaa, aikuiskoulutustukea tai palkallisen tohtorinkoulutettavan tehtävän, ilmoita asiasta Hakemuksen hallinta -työkalulla. Ilmoittamatta jättäminen voi johtaa myönnettävän apurahan peruuttamiseen tai sen määrän tarkistamiseen. 

Alkuun

Liitteet

Hakemukseen on liitettävä:

Tieteen hakijat (ml. taiteellinen tutkimus):

tutkimus- tai hankesuunnitelma
tulo- ja menoarvio (ei tarvita, jos apurahaa haetaan vain henkilökohtaiseen työskentelyyn)
ansioluettelo tai CV (2–3 henkilön työryhmässä kaikilta ryhmän jäseniltä, yli 3 henkilön työryhmässä vastuuhenkilöltä ja hänen lisäkseen 1–2 keskeiseltä henkilöltä)
perustutkinto-opintojen opinnäytetyön tekijöiltä opintosuoritusote (esim. WebOodista) ja työnohjaajan lausunto opintomenestyksestä tai työ-/tutkimussuunnitelmasta
• jatko-opiskelijoilta opintosuoritusote (osoitus voimassaolevasta opinto-oikeudesta esim. WebOodista) ja kopio tutkintotodistuksesta (kopioiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja). Työnohjaajan lausunto opintomenestyksestä tai työ-/tutkimussuunnitelmasta liitteenä tai lausunnonantajan verkkopalvelun kautta on pakollinen.
tohtorikoulutettavan yhteisrahoitusta hakevalta työnantajan lausunto järjestelystä
post doc -vaiheessa kopio tutkintotodistuksesta tai väittelylupa
aineistonhallintasuunnitelman (ei pakollinen) voi antaa käyttämällä Tuuli-työkalua

Taiteen hakijat:

työ- tai hankesuunnitelma
tulo- ja menoarvio (ei tarvita, jos apurahaa haetaan vain henkilökohtaiseen työskentelyyn)
ansioluettelo tai CV (2–3 henkilön työryhmässä kaikilta ryhmän jäseniltä, yli 3 henkilön työryhmässä vastuuhenkilöltä ja hänen lisäkseen 1–2 keskeiseltä henkilöltä)
perustutkinto-opintojen opinnäytetyön tekijältä opintosuoritusote (esim. WebOodista) ja työnohjaajan lausunto opintomenestyksestä tai työ-/hankesuunnitelmasta
visuaalisen alan taiteilijoilla muutama kuva töistä tallennettuna yhteen tiedostoon ja linkki mahdolliseen sähköiseen työnäytesivustoon
Taidetta hoitolaitoksiin -apurahan hakijoilta yhteistyötahon alustava sitoutuminen hankkeeseen yhteystietoineen.

Yhteisöhakijat:

työ- tai hankesuunnitelma
tulo- ja menoarvio
viimeinen hyväksytty tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase ilman liitteitä sekä tilintarkastuskertomus).

Liitteitä pyydetään ensisijaisesti pdf-tiedostoina. Järjestelmä sallii myös tiedostomuodot .txt .rtf  .doc .docx .xls .xlsx .bmp .jpg .jpeg .gif .png .tif .tiff. Yksittäisen liitteen koko voi olla korkeintaan 3 MB.

Kaikki liitteet on lähetettävä yhdessä hakemuksen kanssa määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita liitteitä ei oteta huomioon.

Poikkeuksen muodostavat tutkintotodistukset ja väittelyluvat, jotka on myönnetty hakuajan umpeuduttua. Käytä niiden toimittamiseen Hakemuksen hallinta -työkalua.

Alkuun

Sitoumus

Suomen Kulttuurirahasto edellyttää, että sitoudut noudattamaan hakemisen yhteydessä annettuja ohjeita, ilmoittamaan Kulttuurirahastolle hakemusten käsittelyn aikana muualta saamastasi vastaavasta rahoituksesta ja toimimaan esittämäsi suunnitelman mukaisesti. Kulttuurirahasto edellyttää myös, että sitoudut apurahansaajan ohjeisiin, jos apuraha myönnetään. Ohjeet apurahan saaneille ovat Kulttuurirahaston kotisivuilla.

Sitoumuksen lisäksi Kulttuurirahasto edellyttää, että vakuutat hakemuksessa antamasi tiedot oikeiksi ja annat suostumuksesi luovuttamiesi tietojen ja asiakirjojen käyttöön hakemusten arviointi- ja päätösprosessissa. Kulttuurirahasto edellyttää myös, että hyväksyt sen, että hakemuksen käsittelyn aikana Rahasto voi vaihtaa tarvittavia tietoja muiden rahoittajatahojen kanssa rahoituksen kokonaistason varmistamiseksi ja päällekkäisten myöntöjen välttämiseksi.

Apurahasta on annettava selvitys verkossa sen käyttämisen jälkeen, viimeistään vuoden kuluttua apurahan loppuun maksamisesta. Apurahan selvittämättä jättäminen on este tulevien apurahojen saamiselle.

Henkilötietolaki
Hakemuksen tietosisältö muodostaa henkilötietolain mukaisen henkilörekisterin, jota Suomen Kulttuurirahasto ylläpitää, säilyttää ja arkistoi. Lue lisää henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta. Apurahoihin liittyvä henkilötietojen rekisteriseloste on luettavissa täältä. Tietoja ja asiakirjoja luovutetaan hakemuksia arvioivien asiantuntijoiden käyttöön.

Alkuun

Lähetys

Osa hakemuksen tiedoista on pakollisia. Palvelu estää hakemuksen lähettämisen, kunnes puuttuvat tiedot on lisätty.

Hakupalvelu sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16 Suomen aikaa. Ota huomioon, että viimeisimpien tuntien aikana järjestelmä ruuhkautuu.

Esikatsele hakemustasi, kun olet lähettänyt sen. Jos huomaat korjattavaa, peruuta lähetys, muokkaa hakemusta ja lähetä se uudestaan. Hakuajan päätyttyä tämä ei ole mahdollista.

Varmista, että lähettämisen jälkeen hakemuksesi tila järjestelmän etusivulla on ”lähetetty”. Tila muuttuu ”vastaanotetuksi” hakuajan päättymistä seuraavan arkipäivän aikana. Jos tila ei muutu ”vastaanotetuksi”, ole välittömästi yhteydessä Kulttuurirahastoon.

Alkuun

Hakemuksen hallinta

Hakuajan päättymisen jälkeen Hakemus-sivulle avautuu Hakemuksen hallinta -toiminto. Sen kautta voit:
ilmoittaa muualta saamastasi rahoituksesta vastaavaan tarkoitukseen
muuttaa haettavan apurahan määrää
peruuttaa hakemuksen käsittelyn
liittää hakemukseen tutkintotodistuksen tai väittelyluvan, jos saat asiakirjan hakuajan päättymisen jälkeen.

Alkuun