Suomen Kulttuurirahaston pääoman tuotto jaetaan apurahoina.

Säätiön pääoma oli alkuvuonna 2015 yli 1,4 miljardia euroa. Varallisuuden kasvu perustuu osittain sijoitusten menestykseen, osittain uusiin lahjoituksiin, joita Kulttuurirahasto on saanut viimeisen vuosikymmenen aikana yli 100  miljoonaa euroa.

Varojen hallinnoinnista vastaa Kulttuurirahaston hallitus. Se valitsee keskuudestaan 5-6 kertaa vuodessa kokoontuvan raha-asiain toimikunnan, joka tekee sijoituspäätökset. Päätösten valmistelu ja käytännön sijoitustoiminta tapahtuu Rahaston toimistossa.

Valmistelu ja päätöksenteko pohjautuvat sijoitussuunnitelmaan, jossa määritellään eri omaisuusluokkien osuus sijoitussalkussa ja niiden vaihteluvälit. Raha-asiain toimikunta seuraa ja valvoo suunnitelman toteutumista. Myös säätiön hallitus saa omaisuudenhoidosta säännöllisesti selvityksiä.

Omaisuuden arvo määräytyy markkinoilla

Kulttuurirahaston omaisuudesta valtaosa on sijoitettu pörssiosakkeisiin, korkoinstrumentteihin (joukkovelkakirjalainat ja rahamarkkinasijoitukset) ja kiinteistöihin. Sijoituspäätöksissä painottuvat vakaus ja pitkä sijoitushorisontti. Sijoitustoiminnan tavoitteena on pitkäaikainen omistus eivätkä lyhyen tähtäimen myyntivoitot. On tärkeää, että sijoituksista koituu rahastolle vakaa kassavirta. Apurahoihin tarvittavat varat tulevat osingoista ja koroista sekä näihin verrattavista tuotoista. Myyntivoitoilla kartutetaan peruspääomaa.

Kotimainen ja kansainvälinen taloudellinen tilanne heijastuu Rahaston sijoituksiin. Myönteisen globaalin talouskehityksen seurauksena Kulttuurirahaston pääoma kasvoi voimakkasti vuoden 1990 luvun puolivälistä aina vuoteen 2007 saakka, mutta vuosien 2008-2009 finanssikriisi sekä käynnissä oleva eteläisen Euroopan julkisten talouksien velkakriisi ovat koetelleet myös Rahastoa. Tällä hetkellä Rahaston taloudellinen tilanne on suhteellisen vakaa.

Kulttuurirahasto noudattaa sijoitustoiminnassaan vallitsevan lainsäädännön lisäksi vastuullisia ja kestäviä periaatteita. Vuoden 2011 alusta on otettu käyttöön menettely, jossa kotimaisten osakesijoitusten vastuullisuuden arvioimisessa käytetään ulkopuolista asiantuntijaa, joka säännöllisin väliajoin tarkastaa Kulttuurirahaston kotimaisen osakesalkun. Ulkomaisissa rahastosijoituksissa hyväksytään jatkossa yhteistyökumppaneiksi vain sellaisia omaisuudenhoitajia, jotka toimivat vastuullisesti ja läpinäkyvästi sekä ovat allekirjoittaneet esimerkiksi YK:n periaatteet "Principles of Responsible Investment (PRI)" tai muun vastaavan asiakirjan tai ovat omaksuneet muun selkeän toimintamallin vastuullisen sijoittamisen toteuttamiseksi. Kulttuurirahasto on myös kiinnostunut sijoitusmahdollisuuksista, joilla edistetään kestävän kehityksen periaatteita.