Aiemmat Argumenta-hankkeet

Argumenta-hankkeita on rahoitettu vuodesta 2003 lähtien. Tähän mennessä hankkeita on toteutettu jo 17. Seuraava haku on maaliskuussa 2020.

2016

Muuttoliikkeiden vuosisata
Vihan pitkät jäljet

2014

Suomalaisten yksinäisyys
Vastuullinen kaivostoiminta
Geenit ja yhteiskunta

2010

Suomalainen kaupunki tapahtumapaikkana
Demokratia ja sosiaaliset innovaatiot
Biomassan kestävä käyttö kokoaa tutkijat

Varhaisemmat hankkeet

Vuoden 2008 loppuun mennessä toteutuneet Argumenta-sarjan hankkeet olivat Koli Border Forum, Tutkijoiden metsäpalaveri, Kulttuuri identiteetin rakentajana, Mieli-forum sekä Itämeren tila ja tulevaisuus. Kunkin hankkeen kesto oli noin kaksi vuotta ja budjetti 150 000 - 200 000 euroa. Rahoitusta käytettiin lähinnä koordinaattorin palkkaamiseen sekä seminaarien ja muiden tapahtumien järjestämiseen. Osa tapahtumista oli kansainvälisiä.

Koli Border Forum

Ensimmäisen, toukokuussa 2003 alkaneen Argumenta-hankkeen teemana oli rajatutkimus. Hankkeessa käsiteltiin valtioiden välisiä suhteita, turvallisuutta, alueellisuutta, identiteettiä, biodiversiteettiä ja luonnonsuojelua. Kulttuurirahasto myönsi Koli Border Forum -tapahtumasarjalle 200 000 euroa. Sen vastuullisena johtajana toimi kansanedustaja Tarja Cronberg.

Tutkijoiden metsäpalaveri

Argumenta-tukimuodon toinen hanke käsitti seitsemän seminaaria, jotka järjestettiin Kolilla vuosina 2004-2005. Jokaiseen seminaariin kutsuttiin n. 30 eri alojen tutkijaa. Kokoukset koostuivat alustuksista sekä niihin pohjautuvasta pienryhmätyöskentelystä ja keskusteluista. Metsäpalaverin budjetti oli 154 000 euroa ja vastuullinen johtaja professori Ilkka Hanski Helsingin yliopistosta. Sen tuloksista julkaistaan kirja, jonka kustantaa Gaudeamus.

Kulttuuri identiteetin rakentajana

Kolmannessa Argumenta-hankkeessa etsittiin ymmärrystä siitä, miten lasten ja nuorten kehitys on sidoksissa yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Hanke oli kaksivuotinen (2004-2005) ja sijoittui Pirkanmaalle. Vastuullisena johtajana toimi professori Tuula Tamminen Tampereen yliopistosta. Hankkeeseen kuului asiantuntijaseminaareja ja muita tapahtumia. Sen tuloksista julkaistaan WSOY:n kustantama suomenkielinen kirja sekä kaksi kansainvälistä tieteellistä julkaisukokonaisuutta. Kulttuurirahasto myönsi hankkeeseen 180 000 euroa.

Mieli-forum

Mieli-forumin seminaareissa käsiteltiin havaitsemista, ajattelua, päätöksentekoa ja kokemusta niin tietoisten kuin tiedostamattomien aivo- ja kognitiivisten prosessien tasolla. Keskeisiä pohdintateemoja olivat kehitys, oppiminen ja kognitiivis-emotionaaliset toiminnot sekä niiden häiriöt yksilötasolla ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Kulttuurirahasto myönsi hankkeelle 200 000 euroa.

Hankkeen vastuullisena johtajana toimi professori Riitta Hari Teknillisestä korkeakoulusta ja hankkeen johtoryhmässä on edustettuna kattavasti ihmismielen toimintaa eri suunnilta tarkastelevia arvostettuja suomalaisia tutkijoita.

Itämeren tila ja tulevaisuus

Hankkeessa lähestyttiin Itämeren tilaa ja tulevaisuutta uudesta, kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Rannikon kolmessa kaupungissa Kotkassa, Turussa ja Helsingissä sekä Jokioisissa järjestettiin seminaarisarja, jossa keskusteltiin taloudellisesti tehokkaista ja uusista keinoista parantaa meren tilaa. Tavoitteena oli yhdistää tutkimustieto taloudelliseen ja poliittiseen päätöksentekoon. Sanansa saivat kuuluviin monen eri alan tutkijat luonnontieteilijöistä taloustieteilijöihin ja keskusteluihin pyydettiin mukaan mm. elinkeinoelämän järjestöjen edustajia.

Hankevetäjänä toimi Suomen ympäristökeskuksen professori, tutkimuspäällikkö Saara Bäck. SYKEn kumppaneina hankkeessa olivat Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Merentutkimuslaitos ja Maatalouden tutkimuslaitos. Suomen Kulttuurirahasto tuki hanketta 150 000 eurolla.