Kulttuurirahasto myöntää vähintään miljoonan euron lisärahoituksen taiteen yhteisöille toiminnan turvaamiseen koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilassa. Tavoitteena on auttaa korkeatasoisia taidetoimijoita selviämään koronapandemiasta aiheutuneen poikkeusajan yli, kehittämään toimintamuotojaan yhteiskunnan häiriötilanteen aikana sekä parantamaan taiteellisten produktioiden suunnittelun edellytyksiä aikana, jolloin niiden toteutuminen on epävarmaa. Apurahat myönnetään tasasummina 20 000, 30 000, 40 000 tai 50 000 euroa.

Haun aikataulu

Taiteen lisärahoitusta voi hakea keskusrahaston Lokakuun haussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.00 Suomen aikaa. Päätökset tehdään ja niistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse joulukuun puolivälissä.

Kuka voi hakea apurahaa?

Taidealalla säännöllistä toimintaa harjoittavat rahoituslain ulkopuoliset yhteisöt ja säätiöt, jotka ovat koronapandemian seurauksena tilapäisesti menettäneet tavanomaiset toimintamahdollisuutensa, ja sen myötä tuloja. Mahdollisia hakijoita ovat esimerkiksi teatterit, orkesterit, tanssiryhmät, festivaalit, kuvataideviikot ja muut taidetapahtumat.

Mihin apurahaa voi hakea?

Apuraha on tarkoitettu toiminnan ylläpitämiseen tilanteessa, jossa normaaleja toimintamuotoja ei ole pystytty harjoittamaan. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi palkanmaksuun, kuten harjoitustoimintaan, kunnes esitykset ovat jälleen mahdollisia, tai vuokraan ja muiden juoksevien tilakustannusten kattamiseen. Rahoitus ei edellytä uusien toimintamuotojen kehittämistä, mutta apurahan käytöstä on esitettävä suunnitelma. (Suunnitelma esitetään hakemuksen kohdassa ”työsuunnitelman tiivistelmä” tai erillisellä liitteellä.)

Apurahan hakeminen ei estä hakemasta apurahaa uusien hankkeiden tai tuotantojen toteuttamiseen. Jos apurahaa haetaan myös uusien hankkeiden tai tuotantojen toteuttamiseen Kulttuurirahaston Lokakuun haussa, niistä tulee tehdä erillinen hakemus. Nämä hakemukset käsitellään normaalissa arviointiprosessissa ja niiden päätökset julkistetaan helmikuussa 2021.

Hakemuksia arvioitaessa huomioon otettavia seikkoja ovat:

  • taiteellinen laatu
  • hakijan merkitys omalla alallaan ja alueellaan
  • pandemian vaikutukset hakijan toimintaan
  • hakijan yleiset edellytykset toiminnan ylläpitämiseen ja jatkamiseen

Vaadittavat tiedot hakemuksen liitteeksi

  • vahvistettu tilinpäätös ja tase 2019
  • selvitys taloudellisesta tilanteesta 30.9.2020. Selvityksessä tulee ilmetä koronapandemian aiheuttamat vaikutukset hakijan toimintaan sekä arvio talouden tulevasta kehityksestä kesään 2021 asti
  • tulo- ja menoarvio ajanjaksolta, jolle apurahaa haetaan. Arviossa tulee esittää mihin kuluihin haettava tuki kohdentuu