Muinais-DNA:n tutkimus on laajentanut arkeologian menetelmiä sekä tietämystämme ihmisten muuttoliikkeistä maapallolla. Samaan aikaan ympäristö-DNA, jota löytyy maaperän kerrostumista, on alkanut tuottaa tietoa menneistä ja nykyisistä ekosysteemeistä.

Suomen Kulttuurirahasto avaa lokakuussa 2022 haun tutkimushankkeille, jotka kohdistuvat muinais-, ympäristö- ja sedimentti-DNA:han. Tämän kahden miljoonan euron rahoitusohjelman tavoite on lisätä eri tieteenaloilta tulevien tutkimusryhmien yhteistyötä ja siten vahvistaa koko alaa Suomessa.

Haun aikataulu

Aika, paikka ja DNA -apurahaa voi hakea Lokakuun haussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.00 Suomen aikaa.

Kuka voi hakea apurahaa

Apurahaa voivat hakea työryhmät, joiden jäsenet toimivat yhdessä tai useammassa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Hankkeen vastuullisella johtajalla tulee olla tohtorin tutkinto. Yhteisö, kuten yliopisto, tutkimuslaitos tai yritys, ei voi hakea. Kaikki tieteellinen työ hankkeessa maksetaan työskentelyapurahana, ei palkkana (tämä ei koske avustavaa henkilökuntaa tai ulkoisia palveluita, kuten laboratorioanalyysejä).

Millaista apurahaa voi hakea

Aika, paikka ja DNA -apurahoja (50 000–500 000 euroa) myönnetään tutkimusryhmille, jotka selvittävät Suomen ympäristön tai väestön menneisyyttä ja joiden aineistona on aDNA, eDNA ja/tai sedaDNA. Suurimmat apurahat myönnetään laajoille monitieteisille yhteistyöhankkeille ja pienemmät kapea-alaisille hankkeille, jotka eivät ole monitieteisiä.

Tämän sivun vasemmasta reunasta on ladattavissa Kartta kohdealueista -liite. Kartta esittää kohteita, joista aineistoa on mahdollista kerätä (kairaukset järvistä tai soista, luut, vesi, ilmakehä jne.). Apurahoja myönnetään ensi sijassa hankkeisiin, jotka tutkivat näitä kohteita. Hakijoita suositellaan vahvasti muodostamaan yhteistyökumppanuuksia, jotka auttavat omaksumaan uusia lähestymistapoja ja laskevat aineiston keruuseen, sekvensointiin ja analyysiin liittyviä kustannuksia.

Hakuohjeet

Hakemus tehdään Apurahanhakijan verkkopalvelussa Lokakuun haun hakuaikana. Hakulomakkeen Hakemus-välilehdellä on valikko Apurahatyyppi, josta erityiskohde Aika, paikka ja DNA valitaan.

Hankesuunnitelmaan tulee liittää kustannusarvio aineiston keräämisestä, sekvensoinnista ja analyysistä. Suunnitelmassa on myös mainittava laboratorio ja/tai muut yhteistyökumppanit, joita tutkimukseen tarvitaan. Näiltä tahoilta on liitettävä yhteistyötä tukeva lausunto, mikäli tahot eivät ole suoraan hakemuksessa osallisina. Myöskin aineistoon mahdollisesti liittyvät luvat on selitettävä hakemuksessa.

Hakemukseen tarvittavat liitteet ovat lueteltuna Apurahojen hakuohjeissa.
Hakemukseen liitettävä tutkimussuunnitelma tulee jättää joko suomen- tai englanninkielisenä, hakemuslomakkeelle tuleva tiivistelmä tulee laatia suomeksi.