Mullankaivajat-hankkeen tavoitteena on tarjota koululaisille ja lukiolaisille tilaisuus osallistua arkeologiseen tutkimukseen kotiseudullaan, ja siten lisätä oppilaiden kiinnostusta tieteellisiin menetelmiin, oman lähialueen menneisyyteen ja historiaan yleensä. Arkeologinen työskentely sopii myös erinomaisesti uuden opetussuunnitelman mukaiseen ilmiöoppimiseen ja opiskeluun koulun ulkopuolella.

Hakuohjeet

Mikäli apurahaa haetaan yksityishenkilönä tai työryhmänä, hankkeen jäsenille voidaan maksaa apurahaa koko aktiivisen työskentelyjakson yhteenlasketulta kestolta. (Katso taulukko apurahan suuruudesta ohjeiden lopusta.) Kaikkien apurahansaajien tulee olla ansiotyöstä vapaita apurahakauden aikana. Mikäli hakijana toimii yhteisö, on työryhmän palkkiot maksettava palkkana, ja hankkeeseen tulee budjetoida työnantajakulut. Aputyövoima (eli mahdollinen avustava ei-tutkimuksellinen ja ei-opetuksellinen työ) tulee aina maksaa palkkana.

Muita apurahalla korvattavia kuluja ovat tutkimusjakson toteuttamiseen vaaditut välineet, matkakustannukset, mahdolliset korvaukset maanomistajille jne. Kouluille ei saa syntyä hankkeeseen osallistumisesta kuluja. Hankkeen vetäjä vastaa lasten turvallisuudesta sekä tarvittavista vakuutuksista.

Hankesuunnitelmaan tulee sisällyttää suunnitelma osallistuvien koululaisten määrästä sekä luokka-asteista, tutkimuskohteesta, hankkeen kestosta ja aikataulusta sekä riskien arviointi. Hakemukseen tulee liittää hankkeen budjetti, hankkeen vetäjän ansioluettelo sekä yhtenä tiedostona koonti muiden työryhmän jäsenten ansioista. Koulujen lopullinen sitoumus hankkeeseen voidaan varmistaa apurahapäätöksen jälkeen.

Kulttuurirahaston lausuntojärjestelmä ei ole avoinna tämän haun yhteydessä. Jos hakija kuitenkin haluaa liittää hakemukseensa suosituksen, sen voi skannata hakemukseen liitteeksi.

Hakemuksen lähettämisen jälkeen hakijan tulee varmistaa, että hakemuksen tila järjestelmässä on ”lähetetty”. Lähettämisen jälkeen hakemuksen voi peruuttaa ”hakemuksen hallinta” -toiminnon kautta. Muita muutoksia lähetettyyn hakemukseen ei voi tehdä.

Suomen Kulttuurirahasto edellyttää, että hakija sitoutuu noudattamaan hakemisen yhteydessä annettuja ohjeita, ilmoittamaan Kulttuurirahastolle hakemusten käsittelyn aikana muualta saadusta vastaavasta rahoituksesta ja toimimaan esitetyn suunnitelman mukaan. Kulttuurirahasto edellyttää myös, että hakija sitoutuu apurahansaajan ohjeisiin, mikäli apuraha myönnetään. Katso ohjeet apurahansaajalle täältä.

Myönnetyt apurahat tulee selvittää Kulttuurirahaston verkkopalvelussa vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Apurahan selvittämättä jättäminen aiheuttaa esteen tulevien apurahojen saamiselle.