Apurahat ja painopisteet

Pirkanmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1.-10.2.2017.

Apurahoja haetaan lähettämällä hakemus liitteineen Apurahanhakijan verkkopalvelussa.

Apurahojen painopistealueet

Pirkanmaan Kulttuurirahasto myöntää apurahoja maakuntansa kulttuurin edistämiseen. Apurahat on tarkoitettu erityisesti jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön kaikilla tieteen aloilla sekä taiteelliseen työskentelyyn.

Tuemme oivaltavia ja korkeatasoisia hankkeita, nousevia ja uudistavia kykyjä ja eri tavoin marginaaliin jääviä aloja ja tapahtumia, erityisesti lähikulttuuria. Rahoitamme myös pitkävaikutteisia maakunnallisia kärkihankkeita.

Apurahaa voivat hakea pirkanmaalaiset tai Pirkanmaan hyväksi työtä tekevät yksityishenkilöt, työryhmät tai yhteisöt, yhteisöt lähinnä erilaisten tiede-, taide- ja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen.

Vuonna 2016 jaetaan apurahoina yhteensä 1 127 000 euroa. Yleisrahastosta myönnetään apurahoja kaikille kulttuurielämän aloille yhteensä 457 000 euroa, josta summasta myönnetään lasten ja nuorten kulttuurille vähintään 20 000 euroa ja maakunnan kulttuuria edistäviin tai muuten suurta rahoitusta vaativiin kärkihankkeisiin yhtenä tai kahtena apurahana vähintään 40 000 euroa.

Yleisrahaston kautta haettavina ovat myös Matti Heikkilän nimikkoapurahat historialliseen, erityisesti Etelä-Pirkanmaan historiaa käsittelevään tutkimukseen, yhteensä 10 000 euroa, sekä Eeva ja Jouko Järvisen nimikkoapurahat syöpälasten hyvinvoinnin edistämiseen, 30 000 euroa, ja syövän eliminoimiseen johtaviin tutkimuksiin, 30 000 euroa. Mikäli haluatte hakea Matti Heikkilän tai Eeva ja Jouko Järvisen nimikkoapurahoja, merkitkää tieto tästä hakemukseenne.

Lahjoittajan nimeä kantavista nimikkorahastoista myönnetään apurahoja lahjoittajien määrittelemille aloille yhteensä 600 000 euroa. Nimikkorahasto on hyvä merkitä, jos jokin jakovuoroisista nimikkorahastoista tukee erityisesti hakemuksenne alaa. Tarkoitukseltaan yleistä nimikkorahastoa ei ole syytä merkitä.  

Maakuntarahastosta myönnettävän apurahan alaraja on 2 000 euroa, ohjesäännön salliessa opintoapurahat summa voi olla tätä pienempi.

Elinkustannusten kattamiseen tarkoitettujen henkilökohtaisten apurahojen kuukausikohtaiset summat ja ohjeet ovat luettavissa varsinaisessa hakuoppaassa. Kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitettu apuraha edellyttää vapautta ansiotyöstä. Apurahalla työskentelyn voi aloittaa vasta hoitokunnan myöntökokouksen jälkeen.

Ennen hakemuksen täyttämistä hakijan tulee tutustua verkkosivuilla oleviin hakuohjeisiin. Tutustukaa myös Pirkanmaan rahaston kotisivulta löytyvään rahaston hoitokunnan määrittelemään toimintatahtoon.

 

Hakua koskevat sähköpostitiedustelut pyydämme lähettämään osoitteeseen pirkanmaa@skr.fi

Asiamies
Silja Minkkinen-Poikolainen
puh. 050 385 7610, arkisin klo 9.30–11.30

Tieto myönnetystä apurahasta ja vuosijuhlakutsu 13.5.2016 järjestettävään vuosijuhlaan postitetaan apurahan saaneille viikolla 17.  Sähköpostitse lähetetään ilmoitus sekä myönteisistä että kielteisistä päätöksistä kaikille sähköpostiosoitteensa jättäneille.
 

Säätiöiden post doc -pooli

Säätiöiden yhteinen post doc -pooli myöntää apurahoja vähintään lukuvuoden pituisiin post doc –tutkimusjaksoihin ulkomailla. Näitä apurahoja ei haeta Kulttuurirahaston haussa. Lyhyempikestoisia vierailuja ei tueta poolin kautta, joten niitä voi hakea keskusrahaston ja maakuntarahastojen haussa.

Muualta saatu rahoitus ja siitä ilmoittaminen

Hakuajan päättymisen jälkeen saadusta rahoituksesta tai tutkijakoulupaikasta tulee viipymättä ilmoittaa verkkopalvelun kautta. Ilmoittamatta jättäminen voi vaarantaa tulevat apurahamyönnöt.

Apurahan peruuttaminen

Hakijan tulee tutustua apurahan hakuohjeisiin ja apurahansaajan ohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä ja lähettämistä. Apurahapäätös tehdään hakemuksen tietojen perusteella, joten hakemus tulee täyttää huolellisesti ja sen tulee sisältää riittävät tiedot. Apurahansaaja ei saa ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa käyttää saamaansa apurahaa muuhun kuin hakemuksessa eriteltyyn, päätöksen pohjana olleeseen käyttötarkoitukseen. Käyttötarkoituksen muutoslupia myönnetään vain erikoistapauksissa. Mikäli apurahan tarkoitus ei toteudu, apuraha voidaan peruuttaa. Lisätietoja asiamieheltä.

Apurahojen jako

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Apurahat julkistetaan Pirkanmaan rahaston vuosijuhlassa 13.5.2016. Tiedot myönnetyistä apurahoista lisätään rahaston kotisivuille vuosijuhlan jälkeen.